Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
gitarrer

Fakta om skolan

Sörbyskolan består av en förskoleklass, skolår 1 - 6 samt fritidshem. Skolan består av ett arbetslag F - åk 6.

Skolans värdegrund - Trygghet, ansvar och gemenskap

Vår värdegrund bygger på begreppen trygghet, ansvar och gemenskap. Vi arbetar varje år medvetet med dessa tre begrepp i alla klasser och i alla ämnen. Varje år genomförs en skolgårdsenkät där vi kartlägger om det finns otrygga zoner. Vi intervjuar även varje elev utifrån frågor om trygghet och kränkningar.

Tema Luft

Tema TILLSAMMANS

Temaarbete

Sörbyskolan arbetar med tema varje år. Till detta används ämnena elevens val och skolans val. Ibland arbetar vi i åldersblandade grupper bland annat med fadderklasser.

Vårt mål med temaarbetet är att genom ett lustfyllt och demokratiskt arbetssätt:

  • utveckla elevernas fantasi
  • ge eleverna möjligheter att uttrycka sig i tal, skrift och bild
  • ge eleverna tid att göra genomtänkta och välgjorda arbeten
  • anknyta till skolans alla ämnen
  • ge eleverna möjlighet att själva, efter eget intresse, välja vad de vill arbeta med inom temats ram
  • skapa ett arbetssätt där eleverna får lära sig att ta ett eget ansvar för sitt lärande
  • ge eleverna tillfälle att utvärdera sitt arbete efter varje temas slut
  • vid varje temas slut göra en redovisning, t ex genom utställning, muntlig redovisning etc


Årets tema är "I böckerns värld- läsa, skriva och berätta".

Försäkring

Kommunens elevolycksfallsförsäkring gäller för heltid d v s dygnet runt - året om och t o m den termin eleven går ut gymnasiet. För ytterligare information om försäkringens villkor se försäkringsbesked, som kan fås av skolan eller genom Örebro kommuns hemsida under rubriken Barn och Utbildning — förskola, grundskola — försäkringsvillkor — pdf- fil. Länk till försäkringsbeskedet finns också under blanketter till vänster på denna sida.
                                                                                                                         
Vid skada sök leg läkare eller vid tandskada leg tandläkare. Därefter sker skadeanmälan till  Länsförsäkringar Bergslagen tel 019-194600.

Skadan ska även anmälas till alla andra försäkringsbolag där eleven kan vara olycksfallsförsäkrad. Detta kan exempelvis vara egen privat barnolycksfallsförsäkring eller olycksfallsförsäkring som tecknats av förälder, exempelvisvis genom fackförening. Notera att en eventuell invaliditetersättning utgår från varje olycksfallsförsäkring medan kostnader för skadan anmäls endast till ett försäkringsbolag.
http://www.orebro.se/15763.htmllänk till annan webbplats

Hemförsäkring med allrisk

För att eleven ska ha ett fullgott försäkringsskydd är det nödvändigt att eleven/föräldrar har en hemförsäkring. I hemförsäkringen finns ett ansvarsskydd/privatansvar som kan aktualiseras vid elevens försummelse eller skadevållande i skolan eller på annan plats.

Utöver detta kan andra skadehändelser eller förluster förekomma och därför rekommenderas föräldrarna att lägga till en s k allriskförsäkring till den ordinarie hemförsäkringen. Allriskförsäkring gäller för plötslig och oförutsedd materiell skada eller förlust av egendom inom och utanför skolan. Vid förlust av egendom ska polisanmälan göras innan anmälan sker till försäkringsbolaget.

Ledighet

Lov från skolan kan beviljas av klasslärare för sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår. Vid ytterligare ledighet beslutar rektor. Blankett kan erhållas av klasslärare eller på skolans expedition. Blankett finns även på kommunens webbplats http://www.orebro.se/912.htmllänk till annan webbplats samt under länken "Blanketter" här till vänster.

OBS! Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att eleven hos vederbörande lärare tar reda på och läser in det klassen arbetat med under ledigheten. Eleverna har under läsåret ett flertal lov vilka i första hand bör utnyttjas för resor m.m.

Besök i skolan

Det är viktigt att du som förälder tar del av ditt barns skolgång, därför är du alltid välkommen till skolan för att deltaga eller få information.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal har vi varje termin. Ett utvecklingssamtal varar ca 30 minuter och förläggs huvudsakligen på dagtid. Det är menat att vara ett trepartssamtal där elev, lärare och förälder förbereder sig i förväg och aktivt deltar i diskussion och utbyte av information. För varje elev ska upprättas en individuell utvecklingsplan, så kallad IUP. Denna ska innehålla skriftliga omdömen i alla ämnen.

Mer information

Svar på frågor om bl a modersmålsundervisning, svenska som andra språk, kost, skolskjutsar, särskilt stöd och skolans styrdokument mm kan du få genom att gå in på kommunens webbplats om skolan. www.orebro.se/barnochutbildning  Under fliken "Grundskola" finns mycket information att hämta liksom under fliken "Vanliga frågor och svar". Du kan naturligtvis också ta kontakt med skolan för att få svar på dina frågor.

Dela:

30 augusti 2016 • 16.23

Skolförvaltning Sydost | Sörbyskolan  | Drakenbergsgatan 77
E-post: sorbyskolan@orebro.se | E-post webbredaktionen: lotta.sandholm@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sörbyskolan