Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Fakta om skolan

Rostaskolan ligger i bostadsområdet Rosta, intill Stjärnhusen, i Örebro. Skolan är en F-6-skola. Vi är drygt 500 elever och ca 90 personal, fördelade på 21 klasser varav 3 förskoleklasser. Det finns 5 fritidsavdelningar på skolan.

Organisation

Skolan är organiserad i  arbetsenheter. De vuxna i dessa arbetsenheter bildar 7 arbetslag under ledning av var sin utvecklingsledare. Rektorerna och de 7 utvecklingsledarna ingår i Rostaskolans ledningsgrupp, som träffas en gång varje vecka.

Lokaler

Rostaskolan har en idrottshall som ofta används både under dag och kvällstid. Skolan omgärdas av stora grönytor som inbjuder till lek och rörelse. Under hösten 2013 flyttade vårt lågstadium in i helt nybyggda lokaler. Även mellanstadiets och kökets lokaler har renoverats på senare år.

Elevhälsoteam

Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam. Teamet ska tillsammans med föräldrar och personal inom skolan arbeta för att ge elever goda utvecklingsmöjligheter. Inom teamet finns personer med specialpedagogisk-, psykologisk-, social- och medicinsk kunskap.

Mot mobbing

Rostaskolan har en väl utarbetad trygghetsplan som tydligt visar hur all kränkande behandling skall motarbetas. Trygghetsplanen finns på trygghetsgruppens sida

Kvalitetsgarantier

I vår strävan att uppnå god kvalitet på undervisningen i skolan har skolan tillsammans med hemmen formulerat ett antal kvalitetsgarantier, som beskriver vad du som elev och du som förälder kan förvänta dig av skolan.

Garantierna är följande:

  • Vi garanterar att alltid uppmärksamma och reagera då någon elev, förälder eller personal bemöts på ett respektlöst sätt
  • Vi garanterar att det i alla grupper bedrivs ett arbete som syftar till att stärka gruppens gemenskap och trygghet.
  • Vi garanterar att det alltid finns vuxna ute på rasterna under skoltiden.
  • Vi garanterar att alltid ta tag i mobbing. Föräldrarna har alltid möjlighet att ringa till skolan under den tid som finns angiven i informationshäftet.
  • Vi garanterar att vi alltid arbetar för elevers säkerhet som till exempel brandövningar, arbete med bullernivå, sim och trafikundervisning.
  • I gengäld kräver vi att alla elever och vuxna uppträder på ett respektfullt sätt mot varandra samt respekterar demokratiskt fattade beslut.
  • Vi garanterar att vi arbetar med elevernas läskunskaper och minst en gång per år redovisar för föräldrarna om vårt arbetssätt.
  • Vi garanterar att tillsammans med hemmen, ge extra stöd till elever som får svårigheter med läsning.
  • I gengäld kräver vi att föräldrarna ska stötta och uppmuntra elevernas läsning.
Dela:

31 oktober 2018 • 11.33

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats