Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevrådet

På skolan finns ett elevråd, där två elever från varje klass på skolan deltar. Tillsammans med två pedagoger på skolan diskuterar elevrådet frågor och funderingar som rör skola och fritids.

På skolan finns ett elevråd, där två elever från varje klass på skolan deltar. Tillsammans med socialpedagog på skolan diskuterar elevrådet frågor och funderingar som rör skola och fritids.

Vi alla tillsammans för trygghet, glädje, kunskap och utveckling är en vision som ska prägla elevernas vistelse på Sveaskolan. Eleverna på skolan har en viktig del för att visionen ska eftersträvas och levas upp till.

De synpunkter, tankar, idéer som man i sina klasser/fritidsavdelningar resonerat fram på klassråd/fritidsråd lyfter elevrådsrepresentanterna på elevrådsträffarna. Protokollen från elevrådsträffarna går direkt till rektor för att ta itu med de synpunkter, tankar och idéer som elevrådet lyft.

”2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas infly­tande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild­ningen” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Dela:

10 mars 2020 • 15.38

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope
  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan