Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Barn- och elevhälsoteam

Elevhälsoteamet ska arbeta med att främja hälsa hos alla barn och unga men bör ha fokus på barn och unga som är i behov av hjälp och stöd för sitt lärande. I detta ska skolhälsovård och elevhälsovård samverka.

Perspektiv i fokus

  • Arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande med en förskjutning  från riskfaktorer till friskfaktorer
  • Tidiga insatser i yngre åldrar.
  • En förskjutning från ett vuxenperspektiv till ett barn- och elevperspektiv där barns och elevers inflytande över sitt lärande och sin arbetsmiljö är viktig.
  • Från information till dialog och kommunikation inom hälsoarbetet där föräldrarna ses som en resurs för elevernas lärande.

Rutiner för elevhälsan

  • Frågeställningar kring elever ska i första hand diskuteras med föräldrar. Därefter kan efter att föräldrarna informerats frågeställningar diskuteras i arbetslagen.
  • Om problemet ej löses i arbetslaget tar specialpedagog ärendet vidare till elevhälsoteamet.
  • Föräldrar informeras alltid innan ett elevärende  tas upp i elevhälsan
  • I elevhälsoteamet på Brukets skola ingår  rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Teamet träffas en gång i veckan. Vid behov bjuds ansvarig pedagog in till mötet där samtal om ett gemensamt fortsatt arbete beslutas.
  • Sker ingen utveckling efter beslutade åtgärder kan ärendet efter föräldrars godkännande föras vidare till nästa nivå, Barn och elevhälsoteamet som träffas en gång i månaden. Här ingår förutom skolans team även skolläkare, skolpsykolog och ytterligare specialpedagog.
Dela:

4 maj 2018 • 13.15

I skolans Barn- och elevhälsoteam ingår

Lena Sörbö                Rektor
019-21 56 26
lena.sorbo@orebro.se

Mari Louise Hellqvist  Kurator
019-21 26 03
mari.louise.hellqvist@orebro.se

Susanne Löthgren
Specialpedagog
076-496 81 64
susanne.lothgren@orebro.se


Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Brukets skola