Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare.

Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra  levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. 

Vi på skolhälsan har tystnadsplikt. Vi ser, lyssnar, stödjer, ger råd runt frågor som kost , motion, sömn, relationer, skolsituationen, tobak, alkohol, sexualitet och samlevnad — beroende på vad elever vill ta upp och beroende på elevens ålder.

Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda  rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.


Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2,4, 6, 8 och år 1 på gymnasiet. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder.

Vaccination tillkommer skolår 2, 4 och 6 samt vid behov. Mer information om vaccination finns här.länk till annan webbplats 

Gemensamt för alla hälsosamtal är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.


Barn- och elevhälsoteam


Barn- och elevhälsoteamet arbetar för barn i särskilt behov av stöd i olika former. I teamet finns socionom, specialpedagoger, skolsköterskor och tillgång till psykologer och skolläkare. Teamet har också ett nära samarbete med barnavårdscentralen i området.


Barn- och elevhälsoteamets uppdrag

De riktlinjer om barn- och elevhälsa som programnämnd Barn och utbildning beslutade 2 september 2004 säger att: "Barn och elevhälsoteamens ska arbeta med att främja hälsa hos alla barn och ungdomar men bör ha fokus på barn och unga som behöver särskilt stöd för sitt lärande."


Barn- och elevhälsoteamen ska vara en resurs:

  • I det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå
  • I arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till barn och ungdomars behov
  • I arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering
  • För skolornas kompetensutvecklingDela:

9 juni 2016 • 09.26

Skolsköterska

Inger Johnsson
019-215837


Skolläkare

Kontakt med
skolläkare bokas
via skolsköterskan.


Sjukanmälan

019-21 59 63Det är vi som är

barn- och elevhälsoteamet

i Östernärke


Kurator Martin Karlsson

  

019-215847


Speciallärare Lena Werderitsch 019-215965
Specialpedagog

Yvonne Ljung


Leg. psykolog John Beers 019-212384


Skolsköterska Inger Johnsson 019-215837Skolläkare Kontakt via skolsköterska


Sidansvarig: rektor Katarina Hammarström
Stora Mellösa skola  | Skolvägen 11 | 715 72 Stora Mellösa
E-post: storamellosaskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 63 | Fax: 019 - 21 59 69
Örebro kommuns webbplats
Stora Mellösa
skola