Gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén – etapp 2

Under 2021 utför vi ett gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem. Gatuarbetet är uppdelat i två etapper. Måndag 16 augusti påbörjade vi arbetet med den andra etappen, som beräknas pågå till december 2021.

Etapp ett

Arbetet med den första etappen av gatuarbetet har gått enligt plan. Under vecka 32 asfalterade entreprenören klart den första etappen.

Etapp två

Måndag 16 augusti påbörjade vi arbetet med den andra etappen. Under arbetet med etapp två är korsningen Rudbecksgatan–Hagmarksgatan öppen för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan, men stängs för trafik västerut in mot Sörby. Trafiken regleras med tillfälliga trafiksignaler. Utfart från Sörby till Rudbecksgatan sker via andra vägar, exempelvis Hemmansvägen-Studievägen.

Övriga korsningar längs sträckan kommer att stängas av för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan men hålls öppna för fordonstrafik västerut. Om du inte behöver ta bilen, välj gärna att gå eller cykla istället.

Natten till fredag 17 september utför vi ett arbete med anläggning av farthinder intill busshållplatsen vid Almbyplan. Under natten kommer därför trafiken att ledas förbi arbetet växelvis.

Längs Rudbecksgatan, på sträckan mellan Isgatan och Österplan, är belysningen på den västra sidan av gatan ur funktion. Vi jobbar för att så snart som möjligt få dit en tillfällig belysning, till dess att ordinarie belysning är åtgärdad.

Läs mer om gatuarbetet och hur det påverkar dig som trafikant.

Läs mer om det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!