Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Innehåll på sidan

För dig som ...

Vill veta mer om vaccination mot covid-19

Är senior eller anhörig

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortsatt anmälningspliktig och smittspårning ska fortfarande ske i verksam­heter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller inte längre

Den 1 april upphörde också covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att det inte längre är möjligt att införa särskilda begränsningar för vissa verksamheter och platser för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Dessutom kommer den som driver ett serveringsställe inte längre vara ansvarig för att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning på serveringsstället.

Råd och rekommendationer som gäller nu

Den 9 februari togs de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd bort. De råd och rekommendationer som låg kvar efter den 9 februari gäller även efter 1 april:

  • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt omsorgen finnas kvar. Folkhälsomyndighetens information för personal inom vård och omsorg.

Påverkan på kommunens verksamheter

"Örebro ska följa nationella riktlinjer och rekommendationer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vår kommunikation om och med anledning av Corona ska vara samordnad och sammanhållen, också detta för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som örebroare att göra rätt.

Verksamheterna och bolag ska prioritera så att samhällsviktiga funktioner anpassas så att de finns tillgängliga för dem med störst behov. Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter ska ske verksamhetsnära och vara situationsanpassat, det ska också ske med hänsyn till en händelseutveckling som både direkt och indirekt har påverkats av Corona och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden.

Med anledning av den markant ökande smittspridningen och de förändrade förutsättningar som omikronvariantens spridning i Sverige och i världen föranlett, förlängs inriktningsbeslutet med två månader. Örebro kommun skall fortsatt ha beredskap inför ett förändrat eller förvärrat läge och med hänsyn till detta fortgår samordningsgruppens och kommundirektörens förstärkta ledningsstöds arbete med hanteringen av pandemin.

Den påverkan som coronaviruset har är enligt Örebro kommun att betrakta som en extraordinär händelse enligt 4§ LEH."

Coronavirusets påverkan ses som en extraordinär händelse tills vidare, även efter upphävandet av restriktioner den 9 februari.

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Många åtgärder togs bort den 9 februari. I plusboxarna nedan ser du vilka åtgärder som kvarstår.

Omsorg och stöd

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd!

Coronapandemin är inte över och det är viktigt att du, oavsett om du är vaccinerad eller ej, fortsätter följa Folkhälsomyndig­hetens råd för att skydda dig och andra. Det finns särskilda råd för dig som inte är vaccinerad. Tack för att du fortsätter att följa råden och reglerna för att begränsa smittspridningen!

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra.

Stanna hemma när du är sjuk!

Barn och vuxna med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma. Det gäller även dig som är fullvaccinerad mot covid-19 eller som nyligen haft covid-19. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

På 1177 vårdguiden finns mer information om när du ska stanna hemma.

Testa dig vid symtom om du tillhör en grupp som behöver testa sig!

Från och med den 9 februari behöver de flesta inte längre testa sig vid symtom. En av grupperna som ska fortsätta att testa sig är personal inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen.

Läs mer om vem som ska testa sig samt hur du lämnar prov på 1177 vårdguiden.

Vaccinationsbevis

Om du ska resa utomlands kan du behöva ett vaccinationsbevis.

På covidbevis.se kan du hämta vaccinationsbevis till dig själv eller till dina barn.

På E-hälsomyndighetens webbplats finns svar på vanliga frågor om vaccinationsbevis/covidbevis.

För dig som är arrangör

Från och med den 9 februari finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Läs mer om när och var du ska söka vård på 1177 vårdguiden.

Pressträffar och pressinformation om Örebro kommuns arbete

Ta del av kommunens pressträffar och pressinformation.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information om coronaviruset för barn, på 1177 vårdguiden.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt läge i Örebro län

På Region Örebro läns webbplats kan du ta del av statistik och lägesbilder för Örebro län.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter.

Smittskyddsenheten Örebro län tar direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kontaktas inte av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade blir kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län.

Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Fler volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Hjälp till att sprida affischer!

Skriv gärna ut affischer med budskap om hur vi kan begränsa smittspridningen. Sätt upp dem exempelvis i ditt trapphus eller på din arbetsplats. Tack för hjälpen!

Affischen "Att hålla avstånd är att visa omtanke", A4. Pdf, 229.7 kB.

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Lättläst information om covid-19. Från Folkhälsomyndigheten.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Om du vill ta del av den här informationen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk.

Information in English

Information about COVID-19 in English, on 1177.se.

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se. (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se