Örebro kommuns samverkan med civila samhället

Tillsammans kan kommunen och civilsamhället nå längre! Vi kan stärka demokratin och delaktigheten, nå lokala hållbarhetsmål och bättre hantera och snabbt agera på samhällsutmaningar och kriser.

tjejer som hoppar

Många bra anledningar att samverka

Det ideella engagemanget i civilsamhället har en viktig roll i hur Örebro utvecklas som kommun. Genom att samverka kring gemensamma utmaningar kan kommunen och civilsamhället nå gemensamma mål och skapa nytta för invånare på kort och lång sikt.

Demokratin och delaktigheten i samhället behöver värnas och stärkas i takt med att samhällsutmaningar blir alltmer komplexa och det intensiva informationsflödet gör det svårare att navigera som enskild invånare. Den ökande ojämlikheten ökar också risken för splittring mellan grupper.

I samverkan och dialog kan vi stärka de mänskliga rättigheterna och möjligheten att påverka beslut som berör dig som individ. Det civila samhället möjliggör möten mellan människor, stärker det sociala kittet och synliggör grupper och orättvisor som annars riskerar att osynliggöras.

Vi står inför en rad olika samhällsutmaningar, där vi tillsammans får bättre förutsättningar att nå längre och skapa mer samhällsnytta. I Örebro behöver vi till exempel hantera utmaningar som klimatomställning, hemlöshet, otrygghet, utanförskap på arbetsmarknaden och ojämlikheter i hälsa och uppväxtvillkor.

Tillsammans tar vi tillvara engagemang, mod och innovativ kraft, som är nödvändig för att nå de lokala hållbarhetsmålen. Det civila samhället har till exempel en viktig roll i klimatomställningen, dels genom att bidra till förändrade normer och beteenden hos invånare. Dels genom att skapa kooperativa lösningar, som till exempel bidrar till cirkulära flöden, förnybar energi och ökad biologisk mångfald.

Samhället kan drabbas av många olika typer av störningar och kriser, till exempel pandemier, värmeböljor och krig i vår närhet. Tillsammans kan våra olika resurser, kompetens och mandat bidra till ett mer robust samhälle som snabbt kan anpassa sig och agera på förändringar och kriser. Civila samhället har till exempel erfarenheter, handlingskraft och resurser som möjliggör flexibla och innovativa arbetssätt.

Överenskommelse som skapar samsyn och engagemang

I Örebro har vi en överenskommelse om samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Överenskommelsen ska bidra till att skapa samsyn och engagemang för den gemensamma utvecklingen av samhället. Arbetet bygger på ett ömsesidigt ansvar genom en gemensam värdegrund, sex principer om samverkan ­(mångfald, öppenhet, långsiktighet, dialog, transparens och kvalitet) och gemensamma åtaganden. En aktivitetsplan med konkreta aktiviteter tas fram vartannat år. Pdf, 163.8 kB.

Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Samverkansrådet är ett forum för aktuella frågor och dialog mellan det civila samhället och kommunen. Rådet består av tio representanter från civila samhället och tre politiker, samt en samordnande tjänsteperson. Samverkansrådet driver arbetet med överenskommelsen om samverkan, bland annat genom att skapa mötesplatser för kommunen och det civila samhället. Läs mer om Samverkansrådet.

C-nätet – ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

C-nätet är ett forum för ökad kunskap om civilsamhället och samverkansmodeller, men också ett nätverk för utbyte av erfarenheter mellan förvaltningarna. C-nätet har representanter från alla förvaltningar. C-nätet och Samverkansrådet har ibland gemensamma möten och arbetsgrupper. Läs mer om C-nätet.

Samtliga kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig individuellt till överenskommelsen. Kommunala bolag har också möjlighet att ansluta sig. De aktörer inom civila samhället i Örebro som är demokratiskt uppbyggda och som ställer sig bakom överenskommelsens värdegrund, principer och åtaganden kan ansluta sig genom att skriva under överenskommelsen.

De aktörer som ansluter sig till överenskommelsen åtar sig att:

 • efter förmåga bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebro.
 • ta initiativ till dialog och bjuda in varandra i ett så tidigt skede som möjligt i relevanta processer.
 • medverka i dialog som man inbjuds till, med hänsyn tagen till parternas olika förutsättningar och villkor.
 • gemensamt skapa förutsättningar för en ömsesidig relation präglad av nyfikenhet, mod, öppenhet och tillit.
 • använda Samverkansrådet som ett forum för att i dialog utveckla förutsättningarna för samverkan.
 • via Samverkansrådet och C-nätet ta gemensamt ansvar för överenskommelsen och årligen följa upp ovanstående åtaganden samt aktivitetsplanen.

Aktörer från det civila samhället och kommunala bolag använder e-tjänsten nedan för att ansluta sig till överenskommelsen. Blankett finns även att hämta på Föreningarnas hus, Rådhuset och Vivalla Folkets hus.

Kommunala nämnder och förvaltningar använder en e-tjänst som nås via kommunens intranät.

Tabell över aktörer som anslutit sig till överenskommelsen 2024-2027

Namn

Kategori

Almby IK

Civilsamhälle

Betlehemskyrkans församling i Örebro

Civilsamhälle

Brottsofferjouren

Civilsamhälle

Bygg- och miljönämnden

Nämnd

Eksam

Civilsamhälle

Elimförsamlingen i Örebro

Civilsamhälle

Folkets hus Vivalla

Civilsamhälle

Friskis&Svettis Örebro

Civilsamhälle

FPS Rehabiliteringsverksamheten Steget

Civilsamhälle

FUB Örebro

Civilsamhälle

Funktionsstödsnämnden

Nämnd

Förskole- och grundskoleförvaltningen

Förvaltning

Gällersta Forngårdsförening

Civilsamhälle

Hilti Akademi Nord

Civilsamhälle

Hörselskadades förening

Civilsamhälle

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltning

Kommunstyrelsen

Nämnd

Kooperativet Träffpunkt Oxhagen

Civilsamhället

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltning

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnd

Kurdiska kultur och språkcenter

Civilsamhälle

Markplanerings- och exploateringsnämnden

Nämnd

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltning

Naturskyddsföreningen Örebro

Civilsamhälle

Personskadeförbundet RTP Örebro lokalavdelning

Civilsamhälle

Qulan Verdandi

Civilsamhälle

RFSL Örebro

Civilsamhälle

RPG Kommunförening

Civilsamhälle

Röda Korset – Örebro Rödakorskrets

Civilsamhälle

SeniorNet Örebro

Civilsamhälle

SIMON Örebro

Civilsamhälle

SKPF pensionärerna avdelning 7

Civilsamhälle

Socialförvaltningen

Förvaltning

Socialnämnden

Nämnd

Stiftelsen Activa

Civilsamhälle

Strokeföreningen Örebro

Civilsamhälle

Studieförbundet Bilda Svealand

Civilsamhälle

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Civilsamhälle

Tegelbruket

Civilsamhälle

Teknik- och serviceförvaltningen

Förvaltning

Vintrosa Folkets Hus

Civilsamhälle

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnd

Örebro Boulesällskap

Civilsamhälle

Örebro Frivilliga Samhällsarbetare

Civilsamhälle

Örebro föreningsråd

Civilsamhälle

Örebro Hockey Ungdom

Civilsamhälle

Örebro pastorat

Civilsamhälle

Örebro kristna råd

Civilsamhälle

Örebro Rättighetscenter

Civilsamhälle

Örebro stadsmission

Civilsamhälle

Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om överenskommelsen på nationell nivå.

Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010. Här kan du läsa den lokala överenskommelsen om samverkan.

Goda exempel på samverkan

Här är några goda exempel på samverkan mellan kommunen och det civila samhället.

För att bygga broar mellan olika generationer provar Stureskolan sedan 2022 en ny typ av främjande samarbete mellan elever i förskoleklass/årskurs 1 och pensionerade seniorer genom PRO Örebro City. Några dagar i månaden kommer seniorer och hjälper till i skolan.

Bägge parter ser fördelar med samarbetet: Eleverna får en extra hjälpande hand och en ny kontakt från en annan generation. Seniorerna upplever i sin tur glädje och en mer meningsfull fritid.

Läs mer om samarbetet mellan Stureskolan och PRO Örebro City på Pedagog Örebros webbplats.

Mötesplats VOX är ett exempel på Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan kommunen, Studieförbundet Bilda och Örebro Läns Idrottsförbund. Tillsammans med samverkansparter i stadsdelarna Oxhagen och Varberga arbetar vi för att skapa förutsättningar för:

 • barn och unga att nå målen i skolan.
 • en attraktiv och trygg stadsdel.
 • medborgarna kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
 • barn och ungdomar att få en meningsfull fritid.

På Studieförbundet Bildas Youtube-kanal kan du se en film om mötesplats VOX.

Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro arrangeras av civilsamhället i samarbete med kommunen och är ett uppdrag från Kommunfullmäktige. Syftet med dagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Målet är att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar inskränker dessa rättigheter.

Här kan läsa mer om Mänskliga rättighetsdagarna.

Örebro kommun har genom Stadsbyggnad och Kultur- och Fritidsförvaltningen ett stort antal nyttjanderättsavtal. Dessa skiljer sig från vanliga hyres- och arrendeavtal då de oftast avser kostnadsfria upplåtelser alternativt upplåtelser för en kortare tid mot en engångssumma.

Några exempel på avtal är Hästhagen där Stadsbyggnad upplåtit nyttjanderätt åt KFUM (frisbeegolf), samt Alnängsbadet där Kultur- och fritidsförvaltningen upplåtit nyttjanderätt åt Föreningen Beachbrothers BC (beachvolleyplan).

Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med Örebroandan för att ge barn och unga möjlighet till spontanidrott i olika stadsdelar runtom i Örebro, i syfte att få fler i rörelse och skapa en meningsfull fritid med gemenskap och glädje i fokus.

Den kommunala verksamheten Budget- och skuldrådgivningen och den ideella föreningen EKSAM samverkar för att ge medborgare bästa möjliga stöd i frågor gällande privatekonomi och skuldsättning. Verksamheterna har regelbundna samverkansträffar och samarbetar både i det förebyggande och dagliga arbetet, bland annat genom att erbjuda gemensamma öppna föreläsningar och genom att Budget- och skuldrådgivningen förlägger 10-15 timmar i veckan hos EKSAM, då de har gemensamma besök med personer som behöver göra en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden.

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samverkar med Röda Korset för att erbjuda mentorer till kvotflyktingfamiljer i Örebro. Mentorerna visar bland annat hur livet fungerar i en svensk familj, hjälper till att träna svenska och ha kontakt med myndigheter. Samverkan har möjliggjort ett mottagande med högre kvalitet och ökad trygghet.

Åternyttan är ett samarbete mellan våra återvinningscentraler och hjälporganisationerna Ge för livet, Myrorna, Röda Korset, Emmaus Åkvarn och Reform. Syftet är att uppmuntra örebroarna till att återanvända istället för att slänga.

Här kan du läsa mer om Åternyttan.

För att regelbundet dela information, samråda eller föra dialog om aktuella frågor har kommunen flera olika råd/forum för dialog med det civila samhället. Dessa bidrar till att civilsamhällets erfarenheter och perspektiv beaktas inom olika politik- och verksamhetsområden.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta sammankallande tjänsteperson via Örebro kommuns servicecenter.

Råd och forum samt ansvarig politiker

Råd/forum

Politiker (ansvarig)

Samverkansrådet

Maria Haglund (M)

Tillgänglighetsrådet

Gunhild Wallin (C)

Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk

Jimmy Nordengren (C)

Pensionärsråd

Jessica Ekerbring (S)

ÖreBRÅ

Anders Åhrlin (M)

Interreligiösa och interkulturella rådet

Jan Zetterqvist (S)


Råd/forum utan politisk medverkan

 • Brorådet (Socialförvaltningen)
 • Barnråd (Socialförvaltningen)

Stöd till det civila samhället

Föreningsstöd

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. Läs mer om Föreningsstöd.

Föreningarnas hus

Föreningarnas hus är en arena för ideellt utvecklingsarbete och en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling. På Föreningarnas hus har flera föreningar kontor eller mötesplats. Läs mer om Föreningarnas hus.

Nyhetsbrev till föreningar

Ungefär en gång i månaden skickar Örebro kommun ut ett nyhetsbrev med information till föreningar om till exempel utbildningar, anläggningar, start- och stoppdatum för ansökan av bidrag eller inbjudan till dialog. Läs mer om nyhetsbrevet till föreningar.

Vad menas med det civila samhället?

Det civila samhället kallas också för föreningslivet, den idéburna, den ideella sektorn eller frivilligheten och är en arena där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. Vad personer organiserar sig kring och hur de gör det varierar mycket.

Exempel på civila aktörer är föreningar, klubbar, stiftelser, studiecirklar, trossamfund och sociala företag, men även andra grupperingar och nätverk utan organisationsnummer räknas in i det civila samhället. I Örebro kommun finns fler än 3500 aktörer inom det civila samhället (källa: Statiska centralbyrån, 2020).

Senast uppdaterad:
Publicerad: