Örebro kommuns samverkan med det civila samhället

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå en hållbar samhällsutveckling i Örebro.

tjejer som hoppar

Vad menas med det civila samhället?

Det civila samhället, också kallad för föreningslivet, den idéburna sektorn, den ideella sektorn eller frivilligheten, är skild från den offentliga sektorn, marknaden och det enskilda hushållet.

Det är en arena där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. Exempel på civila aktörer är nätverk, ideella föreningar, stiftelser, studieförbund, registrerade trossamfund och sociala företag.

Överenskommelsen om samverkan

Som ett led i arbetet med att stärka samverkan mellan det civila samhället och kommunen har en överenskommelse om samverkan mellan Örebro kommun och det civila samhället tagits fram.

Nedan kan du läsa mer om överenskommelsen och vilka aktörer som är anslutna.

Överenskommelsen om samverkan i Örebro är ett övergripande dokument med syfte att främja samverkan mellan det civila samhället och kommunen. En aktivitetsplan med konkreta aktiviteter tas fram vartannat år och kopplas till överenskommelsens principer och åtaganden. Samverkansrådet arbetar under perioden löpande med genomförande och uppföljning av planen.

Samtliga kommunala nämnder och förvaltningar ska ansluta sig individuellt till överenskommelsen, men det är även möjligt för kommunala bolag. De aktörer inom civila samhället i Örebro som är demokratiskt uppbyggda och som ställer sig bakom överenskommelsens värdegrund, principer och åtaganden kan ansluta sig genom att skriva under överenskommelsen.

De aktörer som ansluter sig till överenskommelsen åtar sig att:

 • efter förmåga bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebro.
 • ta initiativ till dialog och bjuda in varandra i ett så tidigt skede som möjligt i relevanta processer.
 • medverka i dialog som man inbjuds till, med hänsyn tagen till parternas olika förutsättningar och villkor.
 • gemensamt skapa förutsättningar för en ömsesidig relation präglad av nyfikenhet, mod, öppenhet och tillit.
 • använda Samverkansrådet som ett forum för att i dialog utveckla förutsättningarna för samverkan.
 • via Samverkansrådet och C-nätet ta gemensamt ansvar för överenskommelsen och årligen följa upp ovanstående åtaganden samt aktivitetsplanen.

Här kan du läsa överenskommelsen om samverkan i sin helhet Pdf, 246.2 kB.

Kontaktpersoner för överenskommelsen

Anna Fogel, samordnare civila samhället, Örebro kommun
019-21 18 78
anna.fogel@orebro.se

Helena Astvald, ordförande Samverkansrådet
072-311 50 09
info@orebroforeningsrad.se

Aktörer som är anslutna till Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen 2020–2023:

 • ABF Örebro län
 • Almby IK
 • Anhöriga hjälper anhöriga
 • Awesome People
 • Axbergs Folkets hus
 • Barnens Hjältar
 • Baptistförsamlingen Filadelfia Örebro
 • Betlehemskyrkans församling
 • Brottsofferjouren
 • BUFFF
 • Byggnadsnämnden
 • Elimförsamlingen i Örebro
 • Friskis & Svettis Örebro
 • FUB Örebro
 • Funktionsstödsnämnden
 • Föreningen Folkets Hus Vivalla
 • Föreningen Trädet
 • Förskolenämnden
 • Förvaltning förskola skola
 • Förvaltningen för sociala insatser
 • Gemensam Förening
 • Grundskolenämnden
 • Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
 • Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
 • Gällersta Forngårdsförening
 • Hemvårdsnämnden
 • Hörselskadades förening
 • KFUM Örebro
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Kvinnohuset i Örebro
 • Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen
 • Miljönämnden
 • Mosjö områdesförening
 • Nattvandrarna Örebro
 • Naturskyddsföreningen Örebro
 • Personskadeförbundet RTP Örebro lokalavdelning
 • Programnämnd barn och utbildning
 • Programnämnd samhällsbyggnad
 • Programnämnd social välfärd
 • Qulan Verdandi
 • RF-SISU Örebro län
 • RFSL Örebro
 • RFSU Örebro
 • Röda Korset
 • SeniorNet Örebro
 • SIMON
 • Socialnämnden
 • Stadsbyggnad
 • Stiftelsen Activa
 • Strokeföreningen ÖREBRO
 • Studieförbundet Bilda
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Tegelbruket
 • Teknik- och serviceförvaltningen
 • Teknik- och servicenämnden
 • Tysslinge Kulturförening
 • Ukrainagruppen Örebro
 • Verdandi Örebro krets
 • Vintrosa Folkets Hus
 • Vårdboendenämnden
 • Vård och omsorgsförvaltningen
 • Örebro Frivilliga Samhällsarbetare
 • Örebro Folkdansgille
 • Örebro Föreningsråd
 • Örebro Handikapp Idrottsförening
 • Örebro Hockey Ungdom
 • Örebro Stadsmission
 • Överförmyndarnämnden.

Listan uppdateras kontinuerligt.

De aktörer som ansluter sig till överenskommelsen ges möjlighet att påverka det gemensamma arbetet för att utveckla samverkan i Örebro genom att ingå i ett nätverk med andra aktörer. Aktörer inom nätverket får ta del av information från andra aktörer inom samma tema. Samverkansrådet i Örebro står för samordningen av nätverket.

Aktörer från det civila samhället och kommunala bolag använder e-tjänsten nedan för att ansluta sig till överenskommelsen. Blankett finns även att hämta på Föreningarnas hus, Rådhuset och Vivalla Folkets hus.

Kommunala nämnder och förvaltningar använder en e-tjänst som nås via kommunens intranät.

Kommunstyrelsen i Örebro kommun är personuppgiftsansvarig och nås via kommunstyrelsen@orebro.se eller Servicecenter. Samverkansrådet i Örebro, Kommunstyrelseförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen kan ta del av personuppgifterna.

Hösten 2008 presenterade regeringen en överenskommelse mellan staten och de idéburna organisationerna inom det sociala området om en gemensam värdegrund, principer för samverkan och åtaganden mellan parterna. Här kan du läsa mer om överenskommelsen på nationell nivå.

Under våren 2008 beslutade kommunfullmäktige om en policy för samverkan med det civila samhället. Policyn hittar du i vårt dokumentarkiv. Policyn inleds med en vision; "I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn".

Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen beslutades av kommunfullmäktige den 28 april 2010. Här kan du läsa den lokala överenskommelsen om samverkan.

Goda exempel på samverkan

Här är några goda exempel på samverkan mellan kommunen och det civila samhället.

Örebro kommun har genom Stadsbyggnad och Kultur- och Fritidsförvaltningen ett stort antal nyttjanderättsavtal. Dessa skiljer sig från vanliga hyres- och arrendeavtal då de oftast avser kostnadsfria upplåtelser alternativt upplåtelser för en kortare tid mot en engångssumma.

Några exempel på avtal är Hästhagen där Stadsbyggnad upplåtit nyttjanderätt åt KFUM (frisbeegolf), samt Alnängsbadet där Kultur- och fritidsförvaltningen upplåtit nyttjanderätt åt Föreningen Beachbrothers BC (beachvolleyplan).

Mötesplats VOX är ett exempel på Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan kommunen, Studieförbundet Bilda och Örebro Läns Idrottsförbund. Tillsammans med samverkansparter i stadsdelarna Oxhagen och Varberga arbetar vi för att skapa förutsättningar för:

 • barn och unga att nå målen i skolan.
 • en attraktiv och trygg stadsdel.
 • medborgarna kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
 • barn och ungdomar att få en meningsfull fritid.

På Studieförbundet Bildas Youtube-kanal kan du se en film om mötesplats VOX.

Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro arrangeras av civilsamhället i samarbete med kommunen och är ett uppdrag från Kommunfullmäktige. Syftet med dagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Målet är att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar inskränker dessa rättigheter.

Här kan läsa mer om Mänskliga rättighetsdagarna

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samverkar med Röda Korset för att erbjuda mentorer till kvotflyktingfamiljer i Örebro. Mentorerna visar bland annat hur livet fungerar i en svensk familj, hjälper till att träna svenska och ha kontakt med myndigheter. Samverkan har möjliggjort ett mottagande med högre kvalitet och ökad trygghet.

Åternyttan är ett samarbete mellan våra återvinningscentraler och hjälporganisationerna Ge för livet, Myrorna, Röda Korset, Emmaus Åkvarn och Reform. Syftet är att uppmuntra örebroarna till att återanvända istället för att slänga.

Här kan du läsa mer om Åternyttan

Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med Örebroandan för att ge barn och unga möjlighet till spontanidrott i olika stadsdelar runtom i Örebro, i syfte att få fler i rörelse och skapa en meningsfull fritid med gemenskap och glädje i fokus.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta sammankallande tjänsteperson via Örebro kommuns servicecenter.

Råd och forum samt sammankallande tjänsteperson och politiker

Råd/Forum

Sammankallande tjänsteperson

Politiker (ansvarig)

Med politisk medverkanSamverkansrådet


Anna Fogel

Jimmy Nordengren (C)

Tillgänglighetsrådet

Tommy Aldergrim

Carina Toro Hartman (S)

Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lovisa Strand

Jimmy Nordengren (C)

Pensionärsråd- Kommunala pensionärsrådet

(Programnämnd social välfärd)

Linn Björkstrand

Marie Brorson (S)

ÖreBRÅ

Christina Lundin

John Johansson (S)

Interreligiösa och interkulturella rådet

Lovisa Strand

Jan Zetterqvist (S)

Utan politisk medverkanBrukarråd- Brorådet (Socialförvaltningen)

Ulrika Justusson


- Turidgruppen (Förvaltningen för funktionshindrade)

Maria Reuterhäll


Brukarombudsgruppen

Amanda Appel


Cykelrådet

Linnéa Lorinius, Ingela BerndtStödstruktur för överenskommelsen

Samverkansråd – civila samhället och Örebro kommun

Till stöd för utvecklingen av samverkan finns Samverkansrådet. Det består av tio representanter från civila samhället och tre politiker, samt en samordnande tjänsteperson. Samverkansrådet är ett forum för aktuella frågor och dialog mellan det civila samhället och kommunen. Läs mer om Samverkansrådet

C-nätet – ett nätverk för kontaktpersoner inom Örebro kommun

Inom Örebro kommun finns ett nätverk med en representant från varje förvaltning som heter C-nätet. Nätverket är ett forum för utveckling av samverkan mellan kommunen och det civila samhället. C-nätet och Samverkansrådet samarbetar på olika sätt, bland annat kring arbetet med aktivitetsplanen. Läs mer om C-nätet

Stöd till det civila samhället

Föreningsstöd

Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Bidraget ger ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så mångskiftande verksamhet som möjligt. Läs mer om Föreningsstöd

Föreningarnas Hus

Föreningarnas Hus är en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. Våra lokaler ligger på Slottsgatan 13 och inrymmer ett stort antal föreningar som har kontor eller mötesplats här. Läs mer om Föreningarnas Hus

Nyhetsbrev till föreningar

Ungefär en gång i månaden skickar Örebro kommun ut ett nyhetsbrev med information till föreningar om till exempel utbildningar, anläggningar, start- och stoppdatum för ansökan av bidrag eller inbjudan till dialog. Läs mer om nyhetsbrevet till föreningar

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarigSenast uppdaterad:
Publicerad: