Centrum för samverkansstöd, barn och unga (CFS)

Den här informationen riktar sig till dig som möter barn och unga i ditt arbete.

CFS har i uppdrag att utveckla och ge stöd till kommunens verksamheter vad gäller samverkan och samverkansledning kring barn och unga. Enheten har fem fokusområden att jobba med.

Fokusområden

Samba

Samba betyder Samverkansledning för barns och ungas bästa. Målgruppen för Sambasamverkan är barn och unga, 0-21 år som har stöd eller insatser från olika verksamheter och där insatserna behöver samordnas. Mer information om Samba.

Samba II

Vid svårlösta samverkansärenden då gemensamma lösningar inte räcker går ärendet vidare till Samba II. Samba II är samverkan på en operativ chefsnivå (närmast ansvarig chef) då beslut krävs för att samverkan kräver flexibla, särskilda ”speciallösningar” över verksamhetsgränserna. Förslag till åtgärd arbetas fram av en förberedande arbetsgrupp inför ett chefsmötet. De framtagna beslutsförslagen kan även omfatta ekonomiska och juridiska lösningar.

Utveckling av samverkansformer

CFS ska jobba med och stödja verksamheter för att hitta nya lösningar och nya former kring samverkan i individärenden men kan även omfatta nya samverkansformer på verksamhets- och organisationsnivå. Förutom att jobba med helhetsperspektivet ingår också att jobba med samverkansstrukturen kring specifika områden.

Samordnad individuell plan (SIP)

CFS ska stödja förskola/skola, socialtjänst och funktionshinder att jobba med SIP, Samordnad Individuell Plan, som är en lagstadgad samverkansplan. När den enskilde har behov av insatser både från förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska parterna tillsammans med den enskilde upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas när kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att en plan upprättas.

Kunskapsstöd som främjar samverkan

Under årens lopp har Örebro kommun genomfört flertalet utredningar, genomlysningar, rapporter och kartläggningar som på olika sätt berör gruppen barn och unga med sammansatt problematik. Det har skett och sker också många samverkansarbeten såsom t.ex. familjecentraler, Partnerskap och Öreför/Örefrö-samarbetet. Det är relevant att ställa oss frågan hur vi använder de erfarenheter, kunskaper och insikter som vi fått och hur de sprids. Det kommer inom CFS uppdrag ingå att möjliggöra så att dessa erfarenheter sprids.

Senast uppdaterad: 26 juni 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?