Meny

Tamarinden

Nu släpper vi marken till Örebros smartaste nybyggnadsområde. Bara två kilometer från galleriorna i city, ett stenkast från populära rekreationsområden och intill universitetet kommer det tillskapas omkring 600 nya hem. Vanliga byggnader är i regel slutstationer för energi men i Tamarinden skapar vi förutsättningar för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra.

Tamarinden är inget traditionellt bostadskvarter. Här uppmuntras nya sätt att bo, leva och umgås vilket märks både i den fysiska utformningen såväl som i val av smarta lösningar och socialt samspel. Som byggaktör i Tamarinden får du möjlighet att vara med och utveckla en helt unik energilösning som ligger i framkant!

Fyra byggaktörer kommer att väljas ut för att tillsammans med kommunen och påkopplade parter påbörja en gemensam förstudie för att byggstarta hösten 2021.

Vill du vara med?

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Örebros smartaste nybyggnadsområde! Just nu pågår markanvisning av Tamarinden, Sörbyängen. Du har möjlighet att lämna in intresseanmälan till och med den 14 februari 2020. Läs mer i Inbjudan till markanvisning av Tamarinden (pdf, 36.5 MB) och tillhörande bilagor under rubriken Dokument, längre ner på sidan.

Inom kort kommer en tillkommande utredning publiceras här på projektets hemsida under rubriken Dokument. Utredningen kommer klargöra investeringskostnader och ekonomiska fördelar med att investera i smarta lösningar som möjliggör energidelning.

Nära stad och natur

Med Tamarinden har Örebro kommun siktet inställt på att möjliggöra en hållbar och smart stadsdel som karaktäriseras av nytänkande, aktivitet och grönska. Tamarinden har ena foten i staden med närhet till universitetet, skolor, mataffärer och offentlig service, vilket skapar förutsättningar för ett enkelt och hållbart vardagsliv. Här finns även tillgång till kollektivtrafik och ett välutbyggt gång- och cykelnät för att enkelt ta sig vidare in till stadskärnan och närliggande arbetsplatser. Den andra foten är placerad i de natursköna omgivningarna i söder där golfbanan, Sörbybacken och Reträttens naturreservat breder ut sig. Här finns höga natur- och kulturvärden med möjlighet till aktiviteter året. Tamarinden befinner sig således i gränslandet där stadens puls möter det rekreativa landskapet.

Illustration över Tamarinden.

Illustration: FOJAB.

Smart stad

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar. Tillsammans med sina parter Öbo och E.on skapar kommunen förutsättningarna för att området ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande. Detta görs med hjälp av ett lokalt energinät och en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kan kopplas upp mot. På så vis går det att undvika energiförbrukningstoppar som är både dyra och dåliga för miljön.

Var med i utvecklingen av en unik energilösning som ligger i framkant! Den 28 november publiceras ytterligare information här på webbplatsen.

Flygbild över hur Tamarinden kommer att se ut.

Illustration från 3D-modellen av Tamarinden. Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum med närhet till universitet, skolor, mataffär, offentlig service samt natursköna omgivningar.
Status: Detaljplanen antogs 2016
Tidplan: Markanvisning slutet av 2019
Markyta: 5 hektar
Antal bostäder: 600
Byggnadstyp: Flerbostadshus, radhus, förskolor samt verksamhetslokaler
Markpris: Fast pris.
E-tal: 1,9–2,7
Infrastruktur: Fullt utbyggt. Tamarindvägen färdigställs efter att byggnation på tomterna är klar.

Tidplan
 • Årsskiftet 2019 - Markanvisning
 • 2019–2020 - Byggnation av byggväg
 • 2020–2022 - Husbyggnation
 • Tidigast 2022 - Färdigställande av gata
 • 2025–2030 - Färdigt bostadsområde
Inkomna frågor och svar under pågående markanvisning

Kv 4, hur ser ni på en privat vårdaktör? Tänker ni er vårdboende/äldreboende i det kvarteret?

Vår lokalförsörjningsenhet har själva gjort analysen utifrån ett kommunalt perspektiv att det inte finns ngt behov av vårdverksamhet i kv.4. Jag inväntar fortfarande återkoppling på ifall vi inom kommunen har ngt ställningstagande gällande privata vårdaktörer och hoppas kunna återkoppla det under morgondagen.

Hur ser ni på förutsättningarna för en privat förskola i kvarter 4?

Vår lokalförsörjningsenhet är positiva till och ser ett stort behov av privat förskola i kv 4 i Tamarinden.

Ni skriver enklare volymer, men det har ni ju redan – menar ni mer vision om gestaltning i förhållande till lokalgatan/”livet mellan husen”?

Vi önskar få in er disposition/situationsplan i 3D, vår modell är enbart ett förslag. Visionen kan uttryckas i bilder och text.

Kan man lämna in intresse för alla kvarter, eller har ni någon begränsning/maxantal?

Vi har ingen begränsning men rangordna gärna 1 till 4 där nr 1 är det tomtpar ni helst önskar.

Intresseanmälan – hur lång får den bara? Maxantal sidor, a4 eller a3?

A4 eller A3 spelar ingen roll. Vi har inget uttalat maxantal sidor, dock att intresseanmälan ska vara kort och kärnfull.

Parkeringshus eller garage(?) i förhållande till framtidens mobilitetslösningar, hur ser ni på att man går samman flera aktörer och samordnar sig för att lösa parkering?

Nedgrävt garage eller p-hus är frivilligt. Om man väljer att arbeta med ett p-hus är det bra att tänka på att aktivera bottenvåning med tanke på konceptet Livet mellan husen. Vi har inget emot om ni väljer att gå ihop med andra aktörer för att lösa ett större gemensamt parkeringsbehov men vi kommer i sådant fall ställa krav på genomförbarheten och be er redogöra för scenarios om en av parterna t.ex. drar sig ur.

Undrar vad markpriset ligger på för förskola, kontor och butiker?

För mark som är planlagd för förskola, kontor och butiker gäller samma markpriser som för flerbostadshus. En lista med aktuell markprissättning finns här.

En uppdatering av zonkartan har gjorts där Tamarinden tillhör zon 1 och har markpriser enligt uppgifter i Markanvisningsdokumentet.

Hur ser förutsättningarna ut gällande kommunalt och privat boende för äldre i Tamarinden?

 • Seniorbostad
  Seniorbostäder är vanliga lägenheter avsedda för de som är äldre, ofta med en undre åldersgräns på 55 år. De finns i flerbostadshus och hyrs ut direkt av fastighetsägaren eller via en bostadsrättsförening. I Tamarinden är det upp till byggaktörerna att avgöra om de vill erbjuda seniorbostäder inom projektet.
 • Trygghetsbostad
  Trygghetsbostäder är lägenheter för de som är 75 år eller äldre. Personer kan ställa sig i kö från det år de fyller 70. Nuvarande kommunala trygghetsbostäder erbjuder lunchservering och gemensamhetslokaler. Personer som bor i trygghetsbostäder har också möjlighet att delta i dagliga aktiviteter och social samvaro som ordnas av en aktivitetsvärd. Det är upp till byggaktören själv att bedöma möjlighet för byggnation och privat verksamhet av trygghetsbostäder i området. Gällande kommunalt behov och möjlighet för inhyrning pågår just nu en utredning kopplat till trygghetsbostäder.
 • Vård- och omsorgsboende
  För de som inte kan få den vård och omsorg de behöver i sitt hem kan de ansöka om plats på vård- och omsorgsboende. Det kan vara både vårdboende och demensboende. I Örebro finns både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden. Här erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån vad de boende behöver, dygnet runt.
  I dagsläget köper kommunen inte platser där en extern utförare står för verksamheten. I närheten av Tamarinden finns det ett flertal vård- och omsorgsboenden (Ängen, Jeremiasgården, Backagården) och nu planerar kommunen även för ett ytterligare vård- och omsorgsboende i Brickebackenplan. Samtidigt är Tamarinden del av det ett stort område som exploateras, tillsammans med Södra Ladugårdsängen. Det är inte omöjligt att kommunen kommer att behöva ytterligare ett vård- och omsorgsboende i området, dock inte tidigare än 2027. Det är upp till byggaktören själv att bedöma möjlighet för byggnation och verksamhet av privat vårdverksamhet i området.
  Öbo har inte fått något uppdrag från Örebro kommun att bygga ett vård- och omsorgsboende i Tamarinden, härnäst ansvarar Öbo för planerat boende i Brickebacken.

Sker det någon viktning mellan de fem olika temana?

Det kommer inte ske någon viktning mellan de olika temana. Däremot kan någon byggaktör visa på fördelaktiga lösningar inom ett tema och en annan byggaktör inom ett annat tema vilket kommer bedömas individuellt.

Hur ser ni på fördelningen hyresrätter/bostadsrätter? Kommer det vara avgörande vid urvalsprocessen? I Södra Ladugårdsängen har ni tillåtit byggaktörer att byta upplåtelseform under pågående förstudieprocess, hur hårt kommer ni hålla i det vid utvärderingen med tanke på att ni eventuellt tillåter byte senare?

Vid urval av byggaktörer kommer vi att försöka uppnå en fördelning av antal lägenheter totalt sett i området om 40–60 % av hyresrätter eller bostadsrätter. Vid ev. förfrågan om byte av upplåtelseform i ett senare skede kommer fördelningen i området att beaktas och en bedömning från fall till fall kommer att göras. I Södra Ladugårdsängen har vi samma mål, men där har vi tillåtit byte av upplåtelseform eftersom det finns så pass mycket mark kvar som vi ännu inte har markanvisat. Där tror vi att viktningen kommer att uppfyllas när området är fullt utbyggt.

Hur ser ni på byggaktörens genomförbarhet vid bedömning och urval av intresseanmälningar?

Vi utgår ifrån att samtliga aktörer som lämnar in en intresseanmälan själva tar ansvar för att deras projekt går att genomföra. Projekt som uppenbart inte går att genomföra inom givna projektförutsättningar rankas lägre.

Kan man gå under P-normen om man tillämpar bra mobilitetslösningar för cykel och bil?

Nej, p-normen är flexibel och det är enbart åtgärder som finns beskrivna i denna som man kan tillämpa för att få sänkta p-tal. Dvs. för bostäder gäller: parkering i anläggning under eller ovan mark -10 %, bilpool -20 %. Om man har både verksamheter och lgh i sitt projekt kan p-talen sänkas ytterligare genom att tillämpa samnyttjande av p-platser. För mer info om vad som gäller för övrig markanvänding hänvisas till normen.

Den 2 oktober 2019 anordnades ett inspirationsseminarium om Tamarinden inför kommande marknanvisning

Örebro kommun med sina två parter Örebrobostäder och E.ON samlade över 60 intressenter för information om projekt Tamarinden - fullt utbyggt - en stadsdel där människor möts och husen delar energi. I mitten av november släpps tomterna och intresset var mycket stort.

Kommunalråd Ullis Sandberg öppnade eftermiddagen med Örebros ambition att skapa ett hållbart och smart samhälle nu och för kommande generationer. Nedslag kring Tamarinden gjordes från såväl stadsbyggnadskontoret som Örebrobostäder och E.ON. Alla partner på scenen lyfte kapacitetsfrågan och delade en gemensam syn på att framtidens samhälle behöver nya stadsdelar som bidrar till energiminskningar. Tamarinden kan bli ett lysande exempel på hur detta kan gå till. Lokal energilagring, lokal produktion och delning av el och värme är avgörande pusselbitar i projektet.

Dagen avslutades med en gruppövning med fokus på begreppet smart stad och specifikt energidelning/energigemenskap.

Presentationen från seminariet finns att ladda ner här. (pdf, 39.5 MB)

Senast uppdaterad: 17 december 2019

Publicerad: 23 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se