Meny

Södra Bettorp

Bara tre kilometer från galleriorna i city och Örebros slott ska 93 000 kvm förvandlas till omkring 500 nya hem där de boende får fördelarna med att bo nära både staden och naturen.

Södra Bettorp

Kortfakta

Volym: 500 bostäder
Tidsplan: Byggstart 2016
Avstånd till centrum: 3 kilometer
Markyta: 93 000 kvadratmeter

Omgivningens rika utbud av natur- och rekreationsområden, Kränglans motionsspår och naturreservat ger Södra Bettorp en grön och aktiv prägel. Området har detaljplanelagts för att göra passagen bättre för Lillåns boende. Cyklister och gåendes villkor kommer att prioriteras.

Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Idag är vi omkring 143 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet växer och att vi har många spännande byggprojekt framför oss att se fram emot.

Detaljplanen kommer att arbetas om för att möjliggöra för mer bostäder öster om Södra Bettorp etapp 1 och 2. Ny bil-, gång- och cykelväg kommer att byggas med start söder om Semlan 2 och norr om Vetelängden 1.

Bakgrund och syfte

Bakgrund

Platsen Södra Bettorp inrymde tidigare övningsområden för militären. Här finns lämningar från tiden när detta var kustlinjen mot havet. Fornlämningarna har kartlagts och dokumenterats för att möjliggöra byggnation i området som idag är ett inbjudande och omväxlande skogsområde. Från bostäderna kommer man att få utsikt mot de blå Kilsbergen i öster.

Den här delen av Örebro har länge saknat närheten till en livsmedelsbutik. Förhoppningen är stor att nedlagda Coop inom kort ska slå upp dörrarna till en ny livsmedelsbutik. Nybyggnationen av bostäder i Södra Bettorp kommer öka underlaget till en butik.

Mitt i området finns en grillplats på en tallbevuxen höjd, ett populärt utflyktsmål.

Syfte

I Södra Bettorp finns möjligheter till byggnation enligt en tydlig och sammanvägd ambitionsnivå. Byggnationen har styrts utifrån förstudier där byggherrar och kommunens ambitionsnivå har synkats.

I projektet har stor vikt lagts på att få ett brett utbud av hyresrätter och bostadsrätter. På så sätt främjas de sociala och kulturella frågorna för att skapa ett mindre segregerat samhälle.

Framtidsbild

Länken mellan staden och naturen

Södra Bettorp blir en naturlig länk mellan Lillån och city. Boende får det bästa av två världar, lite avskildhet och samtidigt nära till både staden och naturen.

Södra Bettorp utformas så att kopplingen till det gröna känns naturlig. När Kornellvägen, som går genom området, är färdig kommer jorden som grävts bort att läggas tillbaka i vägens slänter. Den naturliga fröbanken i jorden gör att slänterna snabbt kommer att återtas av den naturliga omgivande växtligheten. Den bevarade grillplatsen med sina vackra grova tallar kommer att fungera som en grön mötesplats för de boende. Intill Kornellvägen byggs en stor förskola med en bra koppling till naturområdet Kränglan.

Mångfald av boendealternativ

Södra Bettorp byggs för att passa invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Hittills har stadsdelen mest erbjudit äganderätter, så nu läggs tonvikten vid att skapa bostadsrätter och hyresrätter. Här finns även ett mindre antal villatomter som redan sålts via den kommunala tomtkön.

Mångfalden av boendealternativ gynnas av mångfalden av byggherrar. Blandningen av byggherrar med olika inriktning ger variation i skala, arkitektur och boendeformer.

Vardagsarkitektur av hög klass

Vardagsarkitektur av hög klass är ett kännetecken för Södra Bettorp, likväl som för all byggnation som sker på kommunägd mark. Utformningen av alla byggnader och utemiljöer är hanterade med samma omsorg, även om materialstandard, byggnadsstorlek och arkitektonisk svårighetsgrad skiljer sig åt.

Detaljplan

Detaljplan Södra Bettorp

Detaljplanen för Södra Bettorp antogs 2011.

2014 byggdes Markörgatan ut med korsning Kornellvägen. I juni 2016 byggs den slutliga delen av Kornellvägen klart. Utbyggnaden av Kornellvägen medför att alla bostadstomter som detaljplanen skapar kan bebyggas. Totalt kommer ca 500 bostäder att byggas och en rejäl förskola. Förbindelserna till staden kommer att bli bra. Bussen ska trafikera Kornellvägen och en bra gång och cykelbana byggs.

Detaljplanen innebär även att stora verksamhetsområden för handel, industri och lager möjliggjorts. Det största verksamhetsområdet ligger längs den snart färdigbyggda Skottvägen som skapar en ny koppling till Munkatorps trafikplats.

Delar av verksamhetsområdet kommer att arbetas om för att möjliggöra för mer bostäder i nära anslutning till naturen.

Planbeskrivning - Detaljplan för Södra Bettorp (pdf, 1.5 MB)

Markanvisningsmodell

Kommunen har under ett antal år använt sig av en markanvisningsmodell som skiljer sig från de flesta andra kommuners sätt att arbeta.

Kommunens markanvisningsmodell består av fyra steg. Försäljningen är indelad i flera steg för att kommunen vill

  • Säkerställa att marken bebyggs.
  • Undvika markspekulation och hålla nere markpriserna.
  • Kunna påverka byggnadernas utformning och bostädernas upplåtelseform.

Här kan du läsa mer om att köpa mark för flerbostadshus.    

Illustration av processen för försäljning av mark för flerbostadshus
Etapp 1 - markanvisning
Karta över fastigheterna i etapp 1

Karta över fastigheterna i etapp 1

Alla byggaktörer i etapp 1 har genomfört förstudier och fått dem godkända. De första tomterna för flerbostadshus är sålda och några av husen är redan på plats. Under förstudietiden fick byggaktörerna lämna in förslag och erhålla feedback. I etapp 1 har varje projekt behandlats separat.

Bygga bostäder AB genom Briljanterna 1 AB

Bygga bostäder AB genom Briljanterna 1 AB - Mandelkubben 1

Fastigheten Mandelkubben 1 i norra delen av kvarteret

Byggherre är Bygga bostäder AB, genom nybildade bolaget Briljanterna 1 AB

Bygger i egen regi.

En välkänd aktör för Örebromarknaden. Många är de familjer som bor i någon av bolagens prisvärda 2-våningshus. Bolaget visade vägen i området genom att ta fram ett tilltalande 4-våningsprojekt i bostadsrättsform som idag nästan är slutsåld och byggs för fullt.

Svenska Hyreshus AB genom Briljanterna 1 AB

Fastigheten Mandelkubben 2 södra delen av kvarteret

Fastigheten Mandelkubben 2 södra delen av kvarteret

Byggherre är Svenska Hyreshus AB, genom nybildade bolaget Briljanterna 1 AB.

Samarbetar med NCC i byggnationen.

Ännu en välkänd aktör för Örebromarknaden. De har tidigare byggt hus på Rynningeåsen och har två olika projekt på gång i Södra Lindhult. Samtliga lägenheter i Södra Bettorp är sålda.

Industritornet AB genom Lillåkornellen AB

Semlan 1 i norra delen av kvarteret, parhus

Semlan 1 i norra delen av kvarteret, parhus

Byggherre är Industritornet AB genom nybildade fastighetsbolaget Lillåkornellen AB.

Industritornet är ett nybildat örebrobolag som främst bygger parhus och radhus, bl.a. i Lillån och Ekeby-Almby. Husen är populära och prisvärda. Projektet är färdigbyggt och inflyttat.

 Futurum fastigheter i Örebro AB

Fastigheten Semlan 2 och 3 förskola

Fastigheten Semlan 2 och 3 förskola

Fastigheten Semlan 2 och 3 situationsplan förskola

Fastigheten Semlan 2 och 3 situationsplan förskola

Byggherre är Futurum fastigheter i Örebro AB.

Futurum är det kommunala bolaget som bygger och förvaltar de kommunala skolbyggnaderna. Förskolan ska inrymma tio avdelningar och stå klart till hösten 2017.

Industritornet AB

Fastigheten Vetelängden 1 norra delen av kvarteret, radhus

Fastigheten Vetelängden 1 norra delen av kvarteret, radhus

Byggherre är Industritornet AB.

Industritornet är ett nybildat örebrobolag som främst bygger parhus och radhus, bl.a. i Lillån och Ekeby-Almby. Projektet är slutsålt och under uppförande.

Örebro kommuns tomtkö

Fastigheterna Lussekatten 1-6 och Karossen 28-30 är villatomter och har lagts ut till försäljning via den kommunala tomtkön. Samtliga är idag sålda.

 

Etapp 2 - markanvisning
Karta över fastigheterna i etapp 2

Karta över fastigheterna i etapp 2

I etapp 2 har byggaktörerna fått möjlighet att starta sina förstudier samtidigt, på var sin del längs kornellvägen. Det har medfört samordningsvinster både för kommunen och byggaktörerna.

Efter att byggaktörerna presenterat det första materialet för kommunen gavs feedback. Här identifierades bl.a. förbättringsmöjligheter så som gemensamma infarter och parkeringar. Materialet höll bra kvalitet och ett datum för när byggaktörerna skulle presentera förslagen bestämdes.

I december 2015 samlades representanter från trafikenheten, bygglov, detaljplan, tekniska avfall, tekniska gata, naturvård, översiktlig planering och exploateringsenheten för gemensamt rådslag med byggaktörerna. Presenterade förslag fick direkt feedback och byggaktörerna fick en kontaktperson på kommunen för frågor och problemlösning under hela byggtiden.

Inom kort kunde förstudierna presenteras för politiken. Byggherrarnas förstudier godkändes och reservationsavtal tecknades mellan kommun och byggherre.

Byggstart sommaren 2016

Byggnationen av Kornellvägen pågår, arbetet följer tidsplanen vilket innebär att byggnationen av bostäder bör kunna påbörjas i juli 2016.

Fastighets AB Tornet

Fastigheten Vetelängden 2

Fastigheten Vetelängden 2

Byggherre är Tornet.

Ny aktör för Örebro, bolaget ägs av Peab och Folksam. Projektet skapar 40 nya hyresrätter.

Planerad byggstart hösten 2016, byggtid ca 15 månader.

Bo Klok Housing AB

Fastigheten Vetelängden 3

Fastigheten Vetelängden 3

Byggherre är Bo Klok Housing AB.

Inarbetat bostadsrättskoncept som fått stor framgång för sin prisvärda produkt, återfinns bland annat på Rynningeåsen och i Södra Lindhult. Byggstart planerad hösten 2016, byggtid cirka 12 månader.

Hökerum Bygg

Fastigheten Wienerbrödet 1

Fastigheten Wienerbrödet 1

Byggherre är Hökerum Bygg.

Ny aktör på Örebromarknaden, bolaget är ett familjeägt bolag med flera varierande projekt genomförda. Deras stadsvillor kommer att skapa en trevlig entré till området. 54 bostadsrätter skapas. Hökerum Bygg börjar sälja bostadsrätterna i månadsskiftet maj/juni. Byggstart planeras till hösten 2016.

Byggfast AB

Fastigheten Giffeln 1

Fastigheten Giffeln 1

Byggherre är Byggfast AB.

Ny aktör på Örebromarknaden, bolaget har varit framträdande i processen med sitt projekt och ansvarstagande för att området skall förmedla en helhetskänsla. Projektet kommer att skapa ca 90 hyresrätter. Byggstart planeras till hösten 2016.

Turbinen AB

Fastigheten Giffeln 3

Fastigheten Giffeln 3

Byggherre ärTurbinen AB.

Bolaget har ett tidigare projekt på Rynningeåsen i Örebro som snart är inflyttat och klart. Bolaget har funnit en produkt som tilltalar många. Byggstart planeras till hösten 2016.

 

 

Senast uppdaterad: 16 januari 2018

Publicerad: 15 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se