Rudbecksgatan – vi säkrar vattenförsörjningen

För att säkra vattenförsörjningen för örebroarna byter vi vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan under 2023. Arbetet samordnas under året med andra planerade gatuarbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro.

Innehåll på sidan

Område

Centrum.

Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan.

Vad utför vi för arbete?

Bytet av vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är ett omfattande och tidskrävande arbete som kommer ha stor påverkan på framkomligheten i Örebro.

 • Vi byter ungefär 2400 meter vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Rådmansgatan.
 • Vi byter serviser, det vill säga ledningar som förbinder en fastighets enskilda ledningar med de stora kommunala ledningarna. Ofta finns tre serviser per fastighet; för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

56 procent görs med schaktfria metoder

För att få arbetet gjort så snabbt som möjligt görs drygt 56 procent av arbetet med schaktfria metoder, som innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Till exempel:

 • Relining: den nya ledningen förs in i den gamla ledningen och vecklas ut med hjälp av het ånga. Det kan därför ryka från området under arbetets gång.
 • Rörspräckning: den nya ledningen förs in i den gamla ledningen och spräcker den gamla ledningen.

Schaktfria metoder spar både tid och minskar koldioxidutsläppen, men går inte alltid att använda. Längs Rudbecksgatan har några av ledningarna satt sig, det vill säga att vattnet inte rinner lika bra. Dessa ledningar måste vi gräva upp för att skapa bättre lutning. Vi ska också byta serviser, som vi måste gräva upp och eftersom flera serviser ligger tätt blir det automatiskt ett gemensamt större schakt.

Åtgärdar dricksvattenläckor och akuta utryckningar

Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är från 1960-talet och är i dåligt skick. Vattenledningarna har haft flera läckor som krävt akuta åtgärder. Risken för en större läcka ökar ju längre tid det dröjer innan befintliga vattenledningar byts.

Avloppsledningarna behöver i nuvarande skick spolas kontinuerligt för att vara funktionsdugliga. Det är dyrt och kräver personal som måste nedprioritera andra uppgifter.

Genom att byta vatten- och avloppsledningar åtgärdar vi återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar och underhållsarbete, som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader. Vi minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter.

Samordnas med andra arbeten för en hållbar infrastruktur

Arbetet med vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan samordnas under året med andra arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro – nu och i framtiden.

Detta ska göras längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan:

 • Vi bygger om två av körfälten till busskörfält och placerar hållplatserna i mitten av gatan. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.
 • Vi gör en ny och mer trafiksäker passage för fotgängare och cyklister vid korsningen vid Mogatan.
 • Vi tar bort hållplatsen på Trädgårdsgatan. Detta för att det är viktigt att hållplatserna inte ligger för tätt för att kunna förkorta restiden, samtidigt som det också ska vara tillräckligt nära för boende. Ett optimalt avstånd bedöms vara 500-800 meter mellan hållplatserna.

Detta ska göras vid Våghustorget:

 • Hållplatsen vid Våghustorget behåller samma placering som idag och får bland annat nya väderskydd.
 • Vi gör en ny cykelparkering i anslutning till hållplatsen.
 • Vi bygger inga egna körfält för bussen, utan i centrum kommer bussarna till stor del gå i blandtrafik. Detta eftersom tidsvinsten skulle bli liten, samtidigt som påverkan på annan trafik skulle bli för stor.

För att undvika trängsel, köer och dålig luft

Idag är det 20 000 fordon på Rudbecksgatan varje dag och 10 000 av dem reser mindre än fem kilometer. Om vi fortsätter som idag kommer det vara 5000 fler bilar på Rudbecksgatan om 20 år. En ökning som skulle innebära att trängsel, köer och dålig luft skulle bli en vardag. Vi måste ändra vårt beteende och börja åka mer kollektivt.

Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Det nya kollektivtrafiksystemet består av snabbussar med hög turtäthet, egna körfält, anpassade hållplatser, förtur i trafikkorsningar och digital biljettkontroll. Bussarna går dessutom på el och bidrar till en tystare stadsmiljö med mindre utsläpp.

Karta över BRT-linjen

På kartan ser du första etappen av BRT-linjen, som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Arbetet längs Rudbecksgatan är delsträcka 4-5 av totalt nio delsträckor.

Karta som visar sträckningen Brickebacken - Tegnérlunden med delsträckor för snabbussarna markerade.

Klicka på kartan för att se den större.

Detta ska göras:

 • Mellan Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan byts kablar, fundament, stolpe och armatur.
 • Vid cykelparkering vid Våghustorget byts armatur.

Förbättrad belysning för ett tryggare Örebro

Stolpar och kablar för belysningen längs Rudbecksgatan är från 1960-talet och i behov av underhåll. Genom att förbättra belysningen skapar vi en tryggare miljö för örebroarna under årets mörka månader, samtidigt som åtgärden bidrar till att minska driftskostnaden för belysningen i city.

Detta ska göras:

 • på flera platser längs Rudbecksgatan gör E.ON underhåll på befintliga elkablar och lägger nya kablar för att stödja Örebros energiomställning, skapa förutsättningar för ny tillväxt och öka elnätets robusthet.

Mer information kommer snart.

För dig som har en verksamhet eller fastighet längs Rudbecksgatan

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ber vi er, i den mån det är möjligt, att börja se över era eventuella transporter, leveranser och kundflöden inför gatuarbetet, för att ni ska kunna planera och förbereda er inför påverkan under byggtiden. Som fastighetsägare ber vi er också informera era hyresgäster om det planerade gatuarbetet.

Vi kommer hålla er uppdaterade om läget under hela ombyggnationen, bland annat genom informationsmöten och utskick via brev eller e-post.

Du som har din verksamhet eller fastighet längs Rudbecksgatan är välkommen på ett digitalt informationsmöte fredag 10 februari, kl. 10-11. Då svarar vi på frågor och kan visa en tidplan för när vi kommer vara på de olika platserna längs Rudbecksgatan. Anmäl dig genom att mejla philip.kabunga@orebro.se senast 7 februari.

När arbete sker på vattenledningen kommer det finnas en tillfällig vattenledning för verksamheter och boende längs sträckan, men under en kortare tid kan vattnet tillfälligt behöva stängas av. Inför en vattenavstängning skickar vi sms till dig som berörs. Meddelandet går ut som textmeddelande till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner till alla som är över 16 år och har en telefon som är registrerad på folkbokföringsadressen i området.

För att vi ska kunna skicka sms om vattenavstängningar är det viktigt att vi har telefonnummer till alla de som berörs. Därför uppmanar vi dig som bor i anslutning till Rudbecksgatan att kontrollera att vi har korrekta uppgifter i vårt sms-register.

Läs hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Fordonstrafik

Arbetet längs Rudbecksgatan kommer att genomföras i olika steg för att kunder till butiker och restauranger, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. Det kan handla om att bygga om en sida eller en infart i taget, så att vi kan ha ett körfält öppet åt varje håll.

Framkomligheten kommer att påverkas och periodvis behöver trafik ledas om via alternativa gator. Du som har möjlighet uppmanas att promenera eller cykla, istället för att ta bilen. Mer detaljerad information kommer inför att arbetet påbörjas.

Utryckningsfordon

Vi har en löpande dialog om avstängningar med blåljusorganisationer (ambulans, brandkår och polis). Ambitionen är att blåljusorganisationer ska kunna passera längs sträckan under hela byggtiden.

Gång- och cykelbanor

Vi håller gång- och cykelvägar öppna i så stor utsträckning som möjligt, men kommer periodvis även behöva leda om gående och cyklister på delar av sträckan.

Kollektivtrafik

Ambitionen är att kollektivtrafik ska kunna passera längs sträckan under hela byggtiden. Vi sätter ut tillfälliga busshållplatser när vi bygger om befintliga. 

Tidplan

Under hösten 2021-hösten 2022 har projektering av sträckan genomförts. Det innebär bland annat att vi planerat detaljerna kring hur arbetet ska genomföras för att minimera påverkan på trafiken och verksamheterna längs sträckan.

Vi har till exempel gjort flera trafiksimuleringar för att testa hur trafikflödet påverkas utifrån olika möjliga lösningar för omledning och alternativa vägar.

Vi har tagit geotekniska prover i marken på Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Manillagatan, för att planera arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar.

Under november och december 2022 skedde upphandling av entreprenör.

Entreprenör planerar hur arbetet ska genomföras

Skanska är den entreprenör som ska genomföra arbetet längs Rudbecksgatan. Nu pågår ett intensivt arbete med att planera hur arbetet ska genomföras.

Preliminär byggstart är vecka 7 och hela arbetet längs Rudbecksgatan beräknas bli färdigt under vintern 2023.

Inför byggstart kommer mer information om:

 • hur och när trafik behöver ledas om via alternativa gator,
 • vilka alternativa gator vi kan rekommendera för att kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna nå butiker och restauranger i området.
 • hur och vilka infarter för fastigheter som påverkas.

Utförare

Skanska

Kontaktpersoner

Joakim Olsson, projektledare Vatten och avlopp
Teknik- och serviceförvaltningen, 019-21 10 00

Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen
Teknik- och serviceförvaltningen, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?