Rudbecksgatan – vi säkrar vattenförsörjningen

För att säkra vattenförsörjningen för örebroarna byter vi vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan under 2023. Arbetet samordnas under året med andra planerade gatuarbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro.

Innehåll på sidan

Område

Centrum.

Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Engelbrektsgatan.

Vad utför vi för arbete?

Bytet av vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är ett omfattande och tidskrävande arbete som kommer ha stor påverkan på framkomligheten i Örebro.

 • Vi byter ungefär 2400 meter vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Fabriksgatan.
 • Vi byter serviser, det vill säga ledningar som förbinder en fastighets enskilda ledningar med de stora kommunala ledningarna. Ofta finns tre serviser per fastighet; för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

För att få arbetet gjort så snabbt som möjligt görs drygt 56 procent av arbetet med schaktfria metoder, som innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Till exempel:

 • Relining: den nya ledningen förs in i den gamla ledningen och vecklas ut med hjälp av het ånga. Det kan därför ryka från området under arbetets gång.
 • Rörspräckning: den nya ledningen förs in i den gamla ledningen och spräcker den gamla ledningen.

Schaktfria metoder spar både tid och minskar koldioxidutsläppen, men går inte alltid att använda. Längs Rudbecksgatan har några av ledningarna satt sig, det vill säga att vattnet inte rinner lika bra. Dessa ledningar måste vi gräva upp för att skapa bättre lutning. Vi ska också byta serviser, som vi måste gräva upp och eftersom flera serviser ligger tätt blir det automatiskt ett gemensamt större schakt.

Varför utförs arbetet?

Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är i dåligt skick. Vattenledningarna har haft flera läckor som krävt akuta åtgärder. Risken för en större läcka ökar ju längre tid det dröjer innan befintliga vattenledningar byts.

Avloppsledningarna behöver i nuvarande skick spolas kontinuerligt för att vara funktionsdugliga. Det är dyrt och kräver personal som måste nedprioritera andra uppgifter.

Genom att byta vatten- och avloppsledningar åtgärdar vi återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar och underhållsarbete, som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader. Vi minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter.

Arbetet samordnas med andra arbeten för en hållbar infrastruktur

Arbetet med vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan samordnas under året med andra arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro – nu och i framtiden.

Detta ska göras längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan:

 • Vi bygger om två av körfälten till busskörfält och placerar hållplatserna i mitten av gatan. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.
 • Vi gör en ny och mer trafiksäker passage för fotgängare och cyklister vid korsningen vid Mogatan.
 • Vi tar bort hållplats "Trädgårdsgatan" längs Rudbecksgatan. Detta för att det är viktigt att hållplatserna inte ligger för tätt för att kunna förkorta restiden, samtidigt som det också ska vara tillräckligt nära för boende. Ett optimalt avstånd bedöms vara 500-800 meter mellan hållplatserna.
Korsning vid Behrn Arena med övergångsställe, en mittförlagd busshållplats och en passerande buss.

Illustration över hur gatan vid Behrn Arena kommer se ut när arbetet är färdigt: Foto: Örebro kommun

Detta ska göras vid Våghustorget:

 • Hållplatsen vid Våghustorget behåller samma placering som idag och får bland annat nya väderskydd, där fler kan stå skyddade i väntan på bussen. Vi förbättrar även belysning.
 • Vi gör en ny cykelparkering i anslutning till hållplatsen, där det går att låsa fast cykeln mot ramen och där det finns plats även för lådcyklar. Det görs också en tydligare gräns mellan parkeringen och cykelbanan för att göra den mer trafiksäker.
Grön busskur till vänster med en buss som anländer och en cykelparkering till höger.

Illustration över hur Våghustorget kommer se ut när arbetet är färdigt: Foto: Örebro kommun

För att undvika trängsel, köer och dålig luft

Idag är det 20 000 fordon på Rudbecksgatan varje dag och 10 000 av dem reser mindre än fem kilometer. Om vi fortsätter som idag kommer det vara 5000 fler bilar på Rudbecksgatan om 20 år. En ökning som skulle innebära att trängsel, köer och dålig luft skulle bli en vardag. Vi måste ändra vårt beteende och börja åka mer kollektivt.

Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Det nya kollektivtrafiksystemet består av snabbussar med hög turtäthet, egna körfält, anpassade hållplatser, förtur i trafikkorsningar och digital biljettkontroll. Bussarna går dessutom på el och bidrar till en tystare stadsmiljö med mindre utsläpp.

Karta över BRT-linjen

På kartan ser du första etappen av BRT-linjen, som går mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Arbetet längs Rudbecksgatan är delsträcka 4-5 av totalt nio delsträckor.

Karta som visar sträckningen Brickebacken - Tegnérlunden med delsträckor för snabbussarna markerade.Förstora bilden

Klicka på kartan för att se den större.

Detta ska göras:

 • Mellan Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan byts kablar, fundament, stolpe och armatur.
 • Vid cykelparkering vid Våghustorget byts armatur.

Förbättrad belysning för ett tryggare Örebro

Stolpar och kablar för belysningen längs Rudbecksgatan är från 1960-talet och i behov av underhåll. Genom att förbättra belysningen skapar vi en tryggare miljö för örebroarna under årets mörka månader, samtidigt som åtgärden bidrar till att minska driftskostnaden för belysningen i city.

Mer information

Läs mer om arbetet med att förbättra belysningen i city

Detta ska göras:

 • på flera platser längs Rudbecksgatan gör E.ON underhåll på befintliga elkablar och lägger nya kablar för att stödja Örebros energiomställning, skapa förutsättningar för ny tillväxt och öka elnätets robusthet.

Så här påverkar arbetet dig som trafikant

För att bidra till en god framkomlighet uppmanar vi dig att gå eller cykla under tiden arbete sker längs Rudbecksgatan. Om du av olika anledningar behöver ta bilen uppmanas du att välja en annan väg, om du inte har ett ärende längs Rudbecksgatan.

Gång- och cykelbanor

Fabriksgatan-Kungsgatan

Cykelbanan på norra sidan av Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Drottninggatan, samt cykelparkeringen vid Våghustorget är avstängd från och med 22 juli. Även passagen över Rudbecksgatan vid Drottninggatan är avstängd. Du kan istället gå över Rudbecksgatan vid Fabriksgatan, Köpmangatan och Kungsgatan.

Du som cyklar från väster leds om runt Conventum eller via Fabriksgatan-Nygatan-Drottninggatan. Du som går kommer fram på den södra sidan via en smal passage eller kan följa omledning runt Conventum. Följ skyltning på plats.

Du som cyklar från öster leds om via Köpmangatan-Änggatan-Fabriksgatan. Du som går leds om runt Conventum. Följ skyltning på plats.

Kungsgatan-Engelbrektsgatan

Gångbanan mellan Manillagatan och Rådmansgatan är avstängd från och med den 13 februari. Även passagerna över Rudbecksgatan vid Trädgårdsgatan och Mogatan är avstängda. Du kan istället gå över Rudbecksgatan vid Kungsgatan, Manillagatan och Kasten Ottergatan. Följ skyltning på plats.

Även gång- och cykelbanan mellan Trädgårdsgatan och Mogatan är avstängd. Du leds om via Sveaparken.

Karta över omledning och avstängning för gående och cyklister längs Rudbecksgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Kollektivtrafiken

Hållplats ”Trädgårdsgatan” längs Rudbecksgatan är avstängd från och med 12 februari. Busshållplatsen vid Våghustorget är avstängd från och med 23 juli och berörd trafik leds om via alternativa vägar. Stadstrafiken leds om via Änggatan och en tillfällig hållplats som heter ”Kungsplan”. Regiontrafiken får en tillfällig hållplats på Trädgårdsgatan som heter “Trädgårdsgatan”. Läs mer på Länstrafikens webbplats

Fordonstrafik

Kungsgatan-Fabriksgatan

På Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Fabriksgatan, stängs den södra sidan av för trafik. Ett körfält i varje riktning är öppet på den norra sidan. Rudbeckstunneln är öppen med en höjdbegränsning på 3,4 meter. Ramperna upp till Våghustorget är avstängda för trafik från och med 22 juli.

Från Rudbecksgatan blir det inte möjligt att svänga in på Fabriksgatan, Kyrkogatan, Drottninggatan, Köpmangatan eller Kungsgatan. Det går inte heller att nå Rudbecksgatan från dessa gator. Följ skyltning på plats.

Trädgårdsgatan-Rådmansgatan

På Rudbecksgatan, mellan Trädgårdsgatan och Rådmansgatan, är den södra sidan avstängd för trafik. Ett körfält i varje riktning är öppet på den norra sidan. Från Rudbecksgatan blir det inte möjligt att svänga in på Mogatan. Det går inte heller att nå Rudbecksgatan från Mogatan. Följ skyltning på plats.

Särskilda trafikregler i korsningen vid Trädgårdsgatan

I korsningen vid Trädgårdsgatan gäller särskilda trafikregler. Följ skyltning på plats.

 • Om du kommer från Rudbeckstunneln får du bara köra rakt fram.
 • Om du kommer från Stortorget får du köra rakt fram eller höger.
 • Om du kommer från universitetet får du köra rakt fram eller höger.
 • Om du kommer söderifrån får du köra rakt fram eller höger.

Rådmansgatan-Engelbrektsgatan

På Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Engelbrektsgatan, är den norra sidan avstängd för trafik. Ett körfält i varje riktning är öppet på den södra sidan.

Från Rudbecksgatan blir det inte möjligt att svänga in på Rådmansgatan och Kasten Ottergatan. Det går inte heller att nå Rudbecksgatan från dessa gator. Engelbrektsgatan och Orvar Bergmarks plats är öppna. Följ skyltning på plats.

Särskilda trafikregler i korsningen vid Behrn Arena

I korsningen vid Behrn Arena gäller särskilda trafikregler. Följ skyltning på plats.

 • Om du kommer från stan får du köra rakt fram eller svänga höger.
 • Om du kommer från Österplan får du köra rakt fram eller vänster.
 • Om du kommer från Orvar Bergmarks plats får du köra höger eller vänster.

Rekommenderad färdväg - resmål utanför centrala Örebro

Om ditt resmål ligger utanför centrum rekommenderar vi att du åker via Södra vägen och E18/E20.

Karta över rekommenderad färdväg när ditt resmål ligger utanför centrum.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Information till dig som har en verksamhet eller fastighet längs Rudbecksgatan

Vi kommer hålla er uppdaterade om läget under hela ombyggnationen, bland annat genom informationsmöten och utskick via e-post eller brev.

När arbete sker på vattenledningen kommer det finnas en tillfällig vattenledning för verksamheter och boende längs sträckan, men under en kortare tid kan vattnet tillfälligt behöva stängas av. Inför en vattenavstängning skickar vi sms till dig som berörs. Meddelandet går ut som textmeddelande till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner till alla som är över 16 år och har en telefon som är registrerad på folkbokföringsadressen i området.

För att vi ska kunna skicka sms om vattenavstängningar är det viktigt att vi har telefonnummer till alla de som berörs. Därför uppmanar vi dig som bor i anslutning till Rudbecksgatan att kontrollera att vi har korrekta uppgifter i vårt sms-register.

Läs hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Tidplan

Under hösten 2021-hösten 2022 genomfördes projektering av sträckan. Det innebär bland annat att vi planerat detaljerna kring hur arbetet ska genomföras för att minimera påverkan på trafiken och verksamheterna längs sträckan.

Vi har till exempel gjort flera trafiksimuleringar för att testa hur trafikflödet påverkas utifrån olika möjliga lösningar för omledning och alternativa vägar. Vi har också tagit geotekniska prover i marken på Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Manillagatan, för att planera arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar.

Under november och december 2022 skedde upphandling av entreprenör.

Arbetet längs Rudbecksgatan började den 13 februari och beräknas bli färdigt i slutet av 2023. Arbetet genomförs i flera steg för att boende, kunder till butiker och restauranger, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. Det kan handla om att bygga om en sida eller en infart i taget, så att vi kan ha ett körfält öppet åt varje håll.

Preliminär tidplan

Fabriksgatan-Kungsgatan

Arbete på Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Fabriksgatan, inklusive Våghustorget, sker preliminärt under perioden 31 till slutet av 2023. Från och med 22 juli skedde förberedelser med omledning och avstängning.

Kungsgatan-Rådmansgatan

Arbete på Rudbecksgatan, mellan Kungsgatan och Rådmansgatan, sker preliminärt under perioden februari till slutet av 2023. Måndag 13 februari påbörjades arbetet på den norra sidan. I augusti fortsätter arbetet på den södra sidan.

Rådmansgatan-Engelbrektsgatan

Arbete på Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Engelbrektsgatan, där bland annat Behrn Arena ligger, sker preliminärt under perioden 3 april till slutet av 2023. Redan veckan innan gjordes förberedelser med att riva refuger i korsning vid Behrn Arena för att skapa ytor där trafiken kan ledas om under byggtiden.

Utförare

Skanska

Kontaktperson

Joakim Skog, projektledare för Vatten och avlopp,
Teknik- och serviceförvaltningen, 019-21 10 00

Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen
Teknik- och serviceförvaltningen, 019-21 10 00

Ronny Strand, byggledare

Senast uppdaterad:
Publicerad: