Framnäs, anslutning till det kommunala VA-nätet

Byggnationen av ledningsnätet påbörjas i april 2021 och beräknas ta drygt ett år.

Översiktskarta Framnäs

Översiktskarta Framnäs. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Framnäs, öster om Ekeby-Almby.

Omfattning

Framnäs ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Förutom befintlig bebyggelse ska ett framtida radhusområde och nya hus i området anslutas.

Till de befintliga bostäderna kommer dricksvatten och avlopp att anslutas. Till de nya fastigheterna ansluts även dagvatten.

Utbyggnad och förbättring av vägar i området sker samtidigt genom ett samarbete med Fastighets AB L E Lundberg.

Utförare

Arbetet utförs av entreprenören Infra-Con.

Förbesiktning

Under arbetets gång kommer företaget Forcit att utföra utvändig förbesiktning av berörda fastigheter. Brevutskick till fastighetsägare görs inför förbesiktningar.

Påverkan på framkomligheten

Framkomligheten i området kommer att påverkas under arbetets gång. Följ skyltning på plats. För att kunna utföra arbetet kommer sprängning att ske under arbetets gång. Ansvarig entreprenör kontaktar berörda inför sprängningsarbeten.

Preliminär tidplan

Tidplanen har uppdaterats och ser nu ut som följer:

  • Hösten 2021: Projektering avslutas.
  • Våren 2022: Byggnationen påbörjas.

Etapp 1. April–juli 2021

Arbete med vägar samt vatten och avlopp i området med nya tomter (nuvarande åkerytor), bland annat den nya vägen Ekhagsvägen. Förberedande arbeten, så som trädfällning och utsättning, utförs i hela projektområdet. Förberedelse av entreprenörens etableringsyta, som är planerad att vara längs den nya cykelvägen mellan Ekeby-Dreve och Framnäs.

Etapp 2. Juli–augusti 2021

Semester och enklare arbeten. Tillfällig väg mellan Abborrevägen och Framnäsudden förbereds för att arbeten i området ska kunna starta efter semester. Under den senare delen av augusti påbörjas arbetet med den nya gång- och cykelbanan mellan Framnäs och Ekeby-Dreve. Arbetet som utförs under sommarperioden är arbete som inverkar minst på omkringliggande bebyggelse och trafik.

Etapp 3. September–december 2021

Arbeten med vatten och avlopp samt vägar utförs i Framnäs, Framnäsudden, Abborrevägen samt anslutande vägar.

Etapp 4. December 2021–mars 2022

Arbete med kompletterande vägar i området med nya tomter (stickgator). Arbeten i närheten av Ekeby Gård, med tillhörande vägar, för att ansluta området till Drevevägen och Braxenvägen.

Etapp 5. April–maj 2022

Arbeten med infartsvägen från ”Framnäsuddsvägen”. Arbeten mellan nyligen schaktat dike fram till och med, samt förbi, arkeologiskt område.

Etapp 6. Maj–juni 2022

Beläggningsarbeten och arbeten för att färdigställa vägar och VA. Till exempel inkoppling och montage av belysning samt stödremsor till väg.

Detaljplan

Här kan du se detaljplanen för området. Pdf, 16 MB. (Pdf, 16 MB)

Kontaktpersoner

Marcus Enocsson, byggledare från extern entreprenör, 070-527 25 55.
Joakim Skog, projektledare Projektenheten, Tekniska förvaltning, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!