Gröngårdsvägen och Gästgivarevägen, VA- och gatuarbeten

Byte av gamla VA-ledningar samt utbyggnad av dagvattennätet, arbetet medför avstängda gator och trafiken leds om.

Karta över arbetsområdet

Klicka på bilden för att zooma och navigera i webbkartan.

Varför utförs arbetet?

Befintliga VA-ledningar är gamla och behöver bytas ut. Vi passar också på att bygga ut befintligt dagvattennät.

Vi ökar budgeten för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar

I Örebro har vi 184 mil kommunala vatten- och avloppsledningar under våra fötter. Vissa vatten- och avloppsledningar från första halvan av 1900-talet börjar bli gamla och behöver bytas ut. Under kommande femårsperiod trappar vi därför upp arbetet med att förnya ledningsnätet. Vi kommer gradvis att öka budgeten från 27 miljoner kronor per år till 47 miljoner kronor per år för att byta ut slitna vatten- och avloppsledningar. Genom att byta ut gamla ledningar förebygger vi återkommande vattenläckor och driftsstörningar.

Tidplan

Arbetet påbörjas preliminärt vecka 16 och pågår till hösten 2018.

Var utförs arbetet?

Arbetet utförs i etapper enligt ovanstående karta.

Avstängda gator, trafiken leds om till tillfälliga vägar

Etapp 1 är nu färdig och den tillfälliga vägen via Kilsmovallen är borttagen. Vecka 25-31 pausas arbetet för semesteruppehåll. Det innebär att Gröngårdsvägen åter öppnats upp för trafik. Gröngårdsvägen stängs av igen måndag 6 augusti då arbetet återupptas och etapp 2 påbörjas.

Etapp 2 – Gröngårdsvägen från Vallvägen till Gästgivarevägen

All trafik hänvisas via Vallvägen och Fabriksvägen. Arbetet utförs med start i början av augusti.

Etapp 3 – Gästgivarevägen mellan Gröngårdsvägen och Fabriksvägen

All trafik hänvisas via Vallvägen och Fabriksvägen. Arbetet utförs under hösten.

Framkomlighet på vägar och trottoarer

Berörda vägar stängs av helt när arbetet pågår i de olika etapperna. Boende utmed berörda sträckor kommer att nå sina garageuppfarter under arbetets gång, med några få undantagsfall när vi behöver gräva i vägen precis utanför tomten. Vi tar då en direktkontakt med de boende.

Målsättningen är att hålla trottoarerna öppna så att man kan passera som vanligt. Om vi behöver stänga av kortare sträckor hänvisar vi förbi arbetsområdet. Vi lägger ut gångbryggor över gropar vid behov. Välj andra vägar genom samhället när så är möjligt.

Påverkan på framkomligheten till skola och förskola

Skola och förskola kommer att nås som vanligt via infarten på Vallvägen. Se information om påverkan på busstrafiken nedan.

Påverkan på busstrafiken

På Gröngårdsvägen finns två busshållplatser för buss 723, hållplats Gästgivarevägen och hållplats Kilsmo skola. Dessa hållplatser kommer att vara avstängda och ersättas med tillfälliga hållplatser medan arbetet pågår. Vecka 26-31 då arbetet pausas för semesteruppehåll trafikeras ordinarie busshållplatser. Besök Länstrafikens hemsida för ytterligare information.

Avstängning av vattnet

Vid ett par tillfällen behöver vi stänga av vattnet till några fastigheter. Vi tar en direktkontakt med berörda fastighetsägare inför dessa avstängningar.

Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar. Här kan du läsa hur du tar reda på om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Utförare

Vatten och avlopp, Örebro kommun.

Kontaktpersoner

Mats Svensson, byggledare, 019-21 10 00.

Terése Nordström, projektledare, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018
Publicerad: 27 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?