Björkhaga-Boglundsängen, ny vattenledning

Ny vattenledning på väster från Björkhaga till Boglundsängen

Varför utförs arbetet?

Vi bygger en helt ny vattenledning för att stärka upp dricksvattenförsörjningen av stadens norra delar. De nya ledningarna kommer att ge ett bättre vattenflöde och tryck i ledningarna norr om staden, vilket bland annat behövs utifrån stadens fortsatta tillväxt norrut. Arbetet innebär också att vi stärker upp dricksvattennätet inför att nya vattenreservoaren Lyran tas i drift och ersätter Svampen som dricksvattenreservoar.

Tidplan

Arbete med markundersökningar påbörjas veckan innan påsk och pågår fram till och med maj månad 2018. Hela projektet beräknas vara färdigt år 2020.

I ett första skede utförs markundersökningar

Markundersökningarna utförs på en sträcka österut från Älvtomtabäcken vid Björkhaga till slutet av Vivallaringen vid Boglundsängen, se blåmarkerat stråk på kartan. Vi borrar för att undersöka markförhållandena och till exempel se om det är mycket berg utmed kommande grävstråk, vilket påverkar vilka metoder vi kan använda för att utföra arbetet. Undersökningarna utförs av externa entreprenörer.

Påverkan på trafiken

Arbetet kan innebära viss påverkan på trafiken. Det kommer främst att grävas i gång- och cykelvägarna. Passerande kommer att kunna ta sig förbi.

Kontaktperson

Lisa Ahlström, projektledare, telefon 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 22 mars 2018
Publicerad: 22 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?