Örebro – Fjugesta, ny vattenledning

Område

Örebro-Fjugesta.

Vad utför vi?

Eftersom vattenverket i Fjugesta är uttjänt och åsen är inte längre är användbar, kommer Fjugesta att få vatten från Örebro i framtiden. Nya vattenledningar kommer att dras längs gamla E18 till Vintrosa, Lanna och vidare längs väg 204 mot Fjugesta.

Kontaktpersoner är

Monica Engström, Örebro kommun, 019-21 10 00
Mats Johansson, WSP, 010-722 77 32

Tidplan

Projektet utförs i 5 etapper varav etapp 4 och 5 ligger i Lekebergs kommun.

  • Etapp 1. Skogsavverkning som nu är klar.
  • Etapp 2. Utförs i egen regi och är nu klart.
  • Etapp 3. Entreprenör är NCC. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2018-2019.

Svetsning
• Under v. 32-33 kommer vi att svetsa rör vid Götavitorp 2:1.
• Under v. 33-35 kommer vi att svetsa rör vid Västra via 1:7.

Borrning
• Under v. 32-36 kommer vi att borra under Svartån och använda en metod som heter AT-borrning. Det är en borrning som går i berg och vi kommer att borra en
sträcka som är ca. 200 m lång och ligger ca. 8 m under ån.
• Under v. 35-36 kommer vi att hammarborra under väg 204. Vid samtliga borrningar kommer schakt först att ske för att göra en schaktgrop där borriggen lyfts ned. Storleken på schaktgroparna kommer variera på grund av markförhållandena.

Schakt
• Under v. 32-35 kommer ett schaktlag att schakta i skogen mellan inflygningsljusen och Sanna kroa.
• Under v. 32-35 kommer det andra schaktlaget, att schakta över markerna Götavitorp 2:1 och Bäck 3:26.
• Vi kommer under v. 33 att börja arbetet med att sätta brunnar samt h-kors
på varje sida av väg 570 (där vi tidigare hammarborrat).
• Under v. 34-35 kommer vi att börja schakta för hammarborrningen på
var sida om 204:an.

Sprängning
För tillfället har vi inte så mycket berg.

Vid alla sprängning har vi anlitat en underentreprenör som sköter all vibrations-
mätning åt oss samt gör riskanalyser på vilka hus som behöver mätare eller inte.

Dränering
• Dräneringar kommer att lagas på följande sätt:
Material packas för att få en stabil botten, sedan läggs en låda som är gjord av tryckt virke (120x28) där den nya dräneringsslangen placeras, lådan kommer vara längre än schaktbredden så den får stöd ifrån ”orörd” mark.
• Angående mötet med besiktningsmannen från Hushållningssällskapet,
så kommer WSP och Örebro kommun att återkomma om tid för detta. Det tidigare mötet blev inställt.

  • Etapp 4. Entreprenör är Lindesbergs Grus och maskin.
  • Etapp 5. Entreprenör är Wetterschakt.

Kontaktperson för etapp 4 och 5 är Stein-Tore Johnsen, Lekebergs kommun,
0585-487 00.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018
Publicerad: 9 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?