Södra Väringen, anslutning till det kommunala VA-nätet

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Karta över byggområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkarta där du kan zooma och navigera.

Arbetet med att ansluta området Södra Väringen till det kommunala VA-nätet pågår. Det lokala nätet i området är färdigbyggt av kommunens upphandlade entreprenör NCC. Slutbesiktning av VA-nätet gjordes under våren 2019.

Om projektet

Området Södra Väringen utanför Glanshammar har blivit kommunalt verksamhets­område för dricksvatten och spillvatten med planerad inkoppling till den allmänna VA-anläggningen Q1 2021. Ett lokalt VA-nät började byggas i området under hösten 2016 och färdigställdes hösten 2018. Området är tänkt att försörjas med vatten och avlopp via överförings­ledningar från Ervalla.

Överföringsledningar till Ervalla

Överförings­ledningarna från Ervalla började att byggas sommaren 2019 och utförandet sker i egen regi av Örebro kommun.

Av den markförlagda sträckan återstår nu endast en järnvägspassage och slutgiltiga kontrollarbeten att utföra under våren 2020. Den sjöförlagda sträckan svetsas under våren ovan mark. När erhållet tillstånd så medger kommer sedan ledningarna att förläggas på Väringens botten med start 1 augusti.

Tryckstegringsstation i Södra Väringen

De långa överföringsledningarna medför att en Tryckstegringsstation behöver byggas i Södra Väringen för att kunna leverera vattnet vidare ut till alla fastigheter. Denna planeras att byggas under hösten/vintern 2020.

Kontakt

Joakim Jansson, projektledare, ÅF Infrastructure AB, 010-505 00 00.
Jan Rönnkvist, Projektenheten, Örebro kommun 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 22 april 2020
Publicerad: 5 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?