Blomlådor som fartdämpande åtgärd

Genom att använda blomlådor kan du sänka hastigheten på din gata. Blomlådorna blir också ett trevligt inslag i gatumiljön. Blomlådorna ska vara uppmärkta med reflexer för att synas tydligt. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret på bilföraren.

Riktlinjer för blomlådor

 • Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata som ansökan gäller. Berörda fastighetsägare ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan. Fastighetsägarna i anslutning till blomlådorna måste vara positiva.
 • Gatan måste ha utfarter från villor och ha en bredd på minst 5,5 meter. Blomlådor tillåts inte på gator som har avgiftsbelagt gatuparkering, som tillhör huvudvägnätet eller har buss i linjetrafik. Den skyltade hastigheten ska vara högst 30 km/h.
 • Blomlådor placeras minst 10 meter från vägkorsning/skarp kurva. Avståndet mellan två par av blomlådor ska vara minst 15 meter, det ska även vara 10 meter mellan blomlådorna i varje par. Blomlådor får inte placeras närmare än 60 meter från övriga farthinder vilket gäller både fasta och tillfälliga så som flyttbara gupp och trafiköar. 
 • Blomlådorna får vara utplacerade från 15 maj till 1 november. Blomlådorna får dock inte ställas ut innan gatan har blivit sopad på våren.
 • Om ansökan gäller en gata som tillhör en vägförening/samfällighet och inget driftavtal är skrivet med Örebro kommun, måste sökande kontakta vägföreningen/samfällighetens styrelse och få deras godkännande innan ett tillstånd kan ges.
 • Blomlådor ska byggas enligt vår ritning, ni bekostar själv tillverkningen av lådorna, planterar blommorna och sköter dem. Reflexer får ni från Teknik- och serviceförvaltningen.
 • När tillståndet går ut eller om det av någon anledning skulle dras in bekostar sökande borttagning och lämnar tillbaka reflexerna.
 • Vi kan flytta eller ta bort blomlådor utan att meddela kontaktpersonerna, till exempel vid gatuarbeten.

Viktigt att tänka på

 • Blomlådor är inte till för att kunna låta barnen leka på gatan.
 • Det händer att blomlådorna blir en spännande lekplats för barnen. Det måste motverkas eftersom en bilist inte kan väja i passagen mellan lådorna.
 • Det är viktigt att lådorna inte flyttas. De ska alltid stå på godkänd plats, de kan annars bli en trafikfara och framkomligheten begränsas.
 • Blomlådorna ska underhållas så att både lådorna och området runt omkring ser snyggt och prydligt ut. Blommorna ska vara lågväxta och får inte skymma reflexerna, låda plus växt får inte överstiga 80 cm i höjd.
 • Vid skadegörelse på blomlådan måste de ansvariga se till att laga blomlådan alternativt lyfta bort dem från gatan. Vid skadegörelse på reflexer kontaktar du Teknik- och serviceförvaltningen. Det måste vara reflexer på alla sidor.
 • Vi genomför tillsyn av blomlådorna, och någon ansvarig måste alltid vara tillgänglig under aktuell period.
 • Vid upprepade befogade klagomål eller om avsteg från riktlinjerna sker, kan Teknik- och serviceförvaltningen återkalla tillståndet.
 • Tillståndet gäller endast för ett år. För att kunna placera ut blomlådorna nästkommande år måste du göra en ny ansökan. Ansökan kan tidigast göras i januari för det året man ansöker för.

Alternativ för placering av blomlådor

Skiss över alternativ 1 för placering av blomlådor

Alternativ 1.

Skiss över alternativ 2 för placering av blomlådor

Alternativ 2.

Skiss över alternativ 3 för placering av blomlådor

Alternativ 3.

Alternativ 3 gäller vid många utfarter eller bredare gata än 7,5 meter.

Så här ansöker du om att få ställa ut blomlådor

 1. Läs igenom riktlinjerna ovan som gäller för att placera ut blomlådor.
 2. Fråga dina grannar om de är för eller emot att placera ut blomlådor på er gata. Sammanställningen ska innehålla namn, adress samt uppgift om respektive granne är positiv eller negativ till att placera ut blomlådor.
  Sammanställ en lista över dina grannar och hur de ställer sig till frågan som du bifogar din ansökan (pdf, 59 kB).
 3. Gör en skiss på hur blomlådorna ska placeras på gatan. Skissen ska bifogas ansökan.
 4. Fyll i e-tjänsten "Trafiksäkerhetsåtgärder Ansökan om blomlådor som fartdämpande åtgärd för kommunal gata/väg och för vägförening".
 5. Två kontaktpersoner ska finnas, de får inte bo på samma adress.
 6. När vi tagit emot din kompletta ansökan inklusive bilagor utreder vi ärendet och skickar sen ett svar till dig. Om ansökan godkänns skickar vi även med en ritning på hur du bygger blomlådorna.
 7. När blomlådorna är byggda mejlar du in bilder på dem till teknikochservicenamnden@orebro.se för besiktning av oss, uppge då ditt ärendenummer så att bilderna hamnar i rätt ärende. Du får därefter information om var du kan hämta ut reflexerna som ska monteras på varje sida av blomlådan.
Senast uppdaterad:

Publicerad: