Karlsdalsallén, färdigställande

Nu pågår arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén. Till oktober 2019 är Karlsdalsallén avstängd för genomfartstrafik. Trafiken leds om via Glomman. Gång- och cykeltrafiken leds om via Termikgatan.

Aktuellt i projektet

Karlsdalsallén, sträckan från Mejramvägen till Peppargatan, är klar och åter öppen för trafik. Viss plantering kommer att ske till våren.

Karlsdalsallén, sträckan mellan Stenbackevägen och Peppargatan är avstängd för ombyggnation och beräknas öppna igen oktober 2019.

Trafik till Änglandaskolan hänvisas till Termikgatan, vändmöjlighet finns.

Trafik till golfbanan hänvisas till infarten via Glomman.

Genomfartstrafik leds fortsatt om via Glomman.

Gång- och cykeltrafiken leds om via Termikgatan.

Så här tar du dig fram under byggtiden

Karta omledning av trafiken via Glomman

Genomfartstrafiken leds om via Glomman.

karta omledning av gång- och cykeltrafiken via Termikgatan.

Gång- och cykeltrafiken leds om via Termikgatan.

Område

Södra Ladugårdsängen och Sörbyängen

Vad ska göras?

Karlsdalsallén färdigställs till stadsgata, på Kabingatan söderut byggs parkgata och Golfbanevägen byggs om.

Bostadsbebyggelsen i Sörbyängen är inne i ett slutskede och i Södra Ladugårdsängen börjar en helt ny stadsdel ta form. Karlsdalsallén färdigställs med bland annat gång- och cykelbanor, passager, busshållplats, parkeringar, cirkulationsplats och trädallé. Målet är att skapa ett attraktivt gaturum för alla trafikanter, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet. Att vägen utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området.

Hur påverkar det mig?

Genomfartstrafik

Karlsdalsallén stängs av för genomfartstrafik under hela byggtiden för att minimera byggtiden och säkerställa god arbetsmiljö för de som arbetar på platsen. Genomfartstrafiken leds om via Glomman.

Boende, verksamheter och besökare

Boende och verksamma i Sörbyängen samt besökare till Änglandaskolan, golfbanan och fotbollsplanerna kommer kunna ta sig fram enligt vägvisning på plats.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafiken leds om via Termikgatan.

Gatan byggs klart i tre etapper

Karlsdalsallén kommer att byggas klart i etapper.

  • Den första etappen, etapp 1A, sträcker sig mellan Mejramvägen i öster och Pomeransgatan i väster.
  • Den andra etappen, etapp 1B, går från Pommeransgatan och vidare västerut till kvarteret väster om Peppargatan. För att samordna arbetet med andra infrastrukturprojekt är etappen uppdelad i två delar, etapp 1B1 och 1B2.
  • Den sista etappen, etapp 2, är resten av Karlsdalsallén fram till Stenbackevägen. I denna etapp ingår även södra Kabingatan och Golfbanevägen.
Karta över Karlsdalsallén

Den etappen som byggs om kommer att vara avstängd för trafik. Övriga delar av Karlsdalsallen, som det vid given tidpunkt inte pågår arbete på, kommer att vara öppna för trafik. Trafiken kommer att kunna åka på den färdigställda Karlsdalsallén allt eftersom etapperna blir klara.

Tidplan

Arbetet beräknas vara helt klart i oktober 2019.

Tidplan:

  • Etapp 1A är ombyggd och klar, och åter öppen för trafik.
  • Etapp 1B är uppdelad i två delar:
    Etapp 1B1 är ombyggd och klar, och åter öppen för trafik.
    Etapp 1B2 är ombyggd och klar, och åter öppen för trafik.
  • Etapp 2, arbete pågår från vecka 50 2018 till oktober 2019.

Utförare

Skanska.

Projektledare

Christoffer Eriksson, 019-21 10 00.

Byggledare

Ronny Strand, PQ Projektledning.

Trafikplanerare

Stefan Lange, 019- 21 10 00.

Läs mer om ombyggnationen av Karlsdalsallén.

Läs mer om utbyggnaden av Södra Ladugårdsängen.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019
Publicerad: 17 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?