Hedgatan-Ozongatan, ny gång- och cykelbana

Kartskiss över området.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Boglundsängen.

Vad ska vi göra?

Byggnation av ny gång- och cykelbana mellan den nya gång- och cykeltunneln under Hedgatan och gång- och cykelbanan på Ozongatan.

Hur påverkar det mig?

En ny gång- och cykelbana på sträckan kommer att göra det möjligt att gå och cykla från Ozongatan via den nya gång- och cykelbanan och genom tunneln för att nå västra delen av Boglundsängen och tvärtom. Det kommer att underlätta dels för arbetspendling och dels för besökare till handelsområdet.

Varför?

I och med byggnationen av gång- och cykeltunneln under Hedgatan är det möjligt att röra sig på ett trafiksäkert sätt mellan de två handelsområdena, men för att koppla ihop det med gång- och cykelbanan på Ozongatan saknas en länk söder om Ica Maxi

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra infrastruktur för cykeln är en viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln som färdmedel. Genom att bygga ut gång- och cykelbanan i Boglundsängen ökar tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet och fler kan tryggt och säkert gå eller cykla till handelsområdet. Åtgärden går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet.
Preliminär byggstart: höst/vinter 2018.
Preliminärt färdigställande: vinter 2018/2019.

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Publicerad: 20 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?