Östra Bangatan, ombyggnad

Från april till november bygger vi om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Det råder begränsad framkomlighet på platsen. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden.

Foto på Östra bangatan

Ett körfält i varje riktning hålls öppet för trafik under hela ombyggnationen. Vilket körfält som är öppet kan variera, följ skyltningen på plats.

Trafiken på Östra Bangatan, norr om cirkulationen, leds på smalare körfält än tidigare. Större fordon uppmanas att välja Västra Nobelgatan istället.

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och Nobelgatan

Från april är ett område på Östra Bangatan, mellan Ribbingsgatan och Östra Nobelgatan, avstängt för ombyggnation. I korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan är trafikljusen avstängda och en tillfällig cirkulationsplats har anlagts.

Det råder begränsad framkomlighet på platsen. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden. Ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet för trafik. Ambulansen har en egen fil fram till cirkulationen.

Var uppmärksam på utryckningsfordon och hjälp till att hålla ambulansfilen fri!

Kör gärna här i stället! Karta med alternativa vägar.
Karta med alternativa vägar förbi arbetsområdet.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Arbetsområdet på Östra Bangatan och Nobelgatan är markerat rött på kartan.

Omledningsvägar

Till sjukhuset/Norr från centrum/Söder:

Välj Trädgårdsgatan (orange) eller Skebäcksbron-Universitetsallén (mörkgrå)

Till sjukhuset/centrum från Norr:

Välj Hjorttorpsvägen/Grenadjärgatan (grön) eller Östra Bangatan-Hovstavägen-Storgatan (gul)

Från Norr/Väster till centrum/Söder

Välj Hedgatan-Hertig Karls allé (rosa)

Öst/västliga riktningar

  • Stångjärnsgatan-Stålgatan-Törngatan-Mannatorpsvägen (blå)
  • Bromsgatan-Hjortstorpsvägen (blå)
  • CV-gatan (blå)
  • Rudbecksgatan (blå)

Följ skyltning på plats

I takt med att ombyggnationen går framåt flyttas arbetsområdet, följ skyltning på plats.

Så här kör du från 16 september

Karta över korsningen Östra Bangatan och Nobelgatan

Natten till söndag 16 september flyttas trafikavstängningarna längs Östra Bangatan och i korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan.

På Östra Bangatan, norr om cirkulationen, leds trafiken på den västra sidan. Den sidan är ombyggd, vilket medför att körfälten är smalare än tidigare. Större fordon uppmanas att välja Västra Nobelgatan istället.

Anledningen till omläggningen är att tillståndet för att trycka ledningar under järnvägen har dröjt. Nu har tillståndet kommit och arbetsområdet flyttar därför tillbaka till den östra sidan som i övrigt är nästan klar.

Ribbingsgatan är än så länge stängd mot Östra Bangatan.

Vad ska göras?

  • Nya övergångsställen ska byggas i korsningen Östra Bangatan/Nobelgatan och nya gång- och cykelbanor byggs längs Östra Bangatan, så gående och cyklister ska kunna ta sig fram till de planerade byggnaderna.
  • Ribbingsgatan öppnas mot Östra Bangatan.
  • Befintliga ledningar måste flyttas från en av fastigheterna ut till allmän platsmark.
  • Fjärrvärme och fjärrkyla, el, och fiber ska dras fram till de nya byggnaderna

Kommunen samordnar alla ledningsarbeten i samband med gatuombyggnationen.

Hur påverkar det mig?

Under hela ombyggnationen kommer ett körfält i vardera riktning att vara öppet för trafik med sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden.

Varför utförs gatuarbetet?

En ny detaljplan för Postterminalen möjliggör nya byggnader som kräver ny infrastruktur. Fjärrvärme, fjärrkyla, el och tele/fiber behöver flyttas och dras fram till de nya byggnaderna som också ska gå att nå till fots eller med cykel.

Projektledaren Adina Sjöbom berättar om arbetet med ombyggnationen.

Tidplan

Byggstart april 2018. Planeras vara klart november 2018.

Område

Norr.

Utförare

Extern entreprenör

Projektledare

Adina Sjöbom, 019-21 10 00.

Byggledare

Erik Groth, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 september 2018
Publicerad: 23 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?