Östra Bangatan, ombyggnad

Från april till november bygger vi om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Det råder begränsad framkomlighet på platsen. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden.

Foto på Östra bangatan

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och Nobelgatan

Från 19 april är ett område på Östra Bangatan, mellan Ribbingsgatan och Östra Nobelgatan, avstängt för ombyggnation (se kartan nedan). Ett körfält i varje riktning hålls öppet.

I korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan stängs trafikljusen av och en tillfällig cirkulationsplats anläggs.

På Östra Nobelgatan hålls ett körfält i varje riktning öppet för trafik. Ambulansen har en egen fil fram till cirkulationen. Var uppmärksam på utryckningsfordon och hjälp till att hålla ambulansfilen fri!

Karta över arbetsområdet
Kör gärna här i stället! Karta med alternativa vägar.
Karta med alternativa vägar förbi arbetsområdet.

Klicka på bilden för att se en större karta.

Arbetsområdet på Östra Bangatan och Nobelgatan är markerat rött på kartan.

Omledningsvägar

Till sjukhuset/Norr från centrum/Söder:

Välj Trädgårdsgatan (orange) eller Skebäcksbron-Universitetsallén (mörkgrå)

Till sjukhuset/centrum från Norr:

Välj Hjorttorpsvägen/Grenadjärgatan (grön) eller Östra Bangatan-Hovstavägen-Storgatan (gul)

Från Norr/Väster till centrum/Söder

Välj Hedgatan-Hertig Karls allé (rosa)

Öst/västliga riktningar

  • Stångjärnsgatan-Stålgatan-Törngatan-Mannatorpsvägen (blå)
  • Bromsgatan-Hjortstorpsvägen (blå)
  • CV-gatan (blå)
  • Rudbecksgatan (blå)

Vad ska göras?

  • Nya övergångsställen ska byggas i korsningen Östra Bangatan/Nobelgatan och nya gång- och cykelbanor byggs längs Östra Bangatan, så gående och cyklister ska kunna ta sig fram till de planerade byggnaderna.
  • Ribbingsgatan öppnas mot Östra Bangatan.
  • Befintliga ledningar måste flyttas från en av fastigheterna ut till allmän platsmark.
  • Fjärrvärme och fjärrkyla, el, och fiber ska dras fram till de nya byggnaderna

Kommunen samordnar alla ledningsarbeten i samband med gatuombyggnationen.

Hur påverkar det mig?

Under hela ombyggnationen kommer ett körfält i vardera riktning att vara öppet för trafik med sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Om du har möjlighet, välj en annan väg under byggtiden.

Varför utförs gatuarbetet?

En ny detaljplan för Postterminalen möjliggör nya byggnader som kräver ny infrastruktur. Fjärrvärme, fjärrkyla, el och tele/fiber behöver flyttas och dras fram till de nya byggnaderna som också ska gå att nå till fots eller med cykel.

Projektledaren Adina Sjöbom berättar om arbetet med ombyggnationen.

Tidplan

Byggstart april 2018. Planeras vara klart november 2018.

Område

Norr.

Utförare

Extern entreprenör

Projektledare

Adina Sjöbom, 019-21 10 00.

Byggledare

Erik Groth, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Publicerad: 23 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?