Olaigatan blir trevligare och tillgängligare

Karta över Olaigatan mellan Storgatan och Skolgatan.

Område

Olaigatan mellan Storgatan och Skolgatan.

Varför?

Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och skapa en mer enhetlig gestaltning. Byggnationen avser även ta hand om återställningen av byggnation vid Karolinska skolan samt efter Open Art.

Vad ska vi göra?

En ökad trafiksäkerhet sker genom att befintlig passage vid Kanslibron trafiksäkras med en förhöjd platå, ny förhöjd passage tillförs vid Konsthallen, gatan anpassas efter hastighet med en något smalare bredd, men ändå så att bussar kan mötas. Biltrafik blir tillåten precis som förut. Fordonens hastighet kommer att sänkas i och med ombyggnationen. För gående och cyklister kommer Olaigatan bli enklare, tryggare och säkrare att passera.

Tillgängligheten förbättras genom att vita plattor vid ledstråk ersätts med taktila och förbättras där de inte varit kompletta. Vi förbättrar även tillgängligheten vid passager och entréer (en ramp vid Bio Roxy planeras).

Vi skapar en mer enhetlig gestaltning genom att ta bort gamla hållplatser som finns kvar samt öppnar upp ytan framför Kanslibron för gångare och cyklister, även med ny plattsättning. Nuvarande parkeringsplatser samt norra sidans busshållplats ersätts med parkeringsfickor med uteserveringszoner.

Olaigatan skiss

Med anledningen av den planerade ombyggnationen hade vi också möjlighet att omprioritera gatan under sommaren 2017 och måla den blå. Det var ett mycket uppskattat sommarinslag och vi valde med avsikt att vänta med byggarbetena till oktober, efter att utställningen var slut och bortplockad.

OpenArt 2017 - Blå gatan.

Tidplan

Olaigatan mellan Storgatan och Slottsgatan kommer att vara avstängd för biltrafik till början av februari 2018, därefter begränsad framkomlighet till mars/april.

Olaigatan mellan Slottsgatan och Skolgatan stängs av från mars/april till 1 juni 2018. Gatan är öppen för fotgängare och cyklister men med begränsad framkomlighet.

Stadsbussen kommer att återgå till sin normala sträckning på Olaigatan när projektet är klart, dvs. 1 juni.

Byggnation är klart i sin helhet senast 1 juni 2018.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 22 december 2017
Publicerad: 9 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?