Tunnelgatan-Stålgatan, förbättring av tryggheten och säkerheten i gång- och cykeltunnlarna

Översiktskarta gång- och cykeltunnel mellan Holmen och Norr

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Holmen-Norr.

Vad ska vi göra?

De båda gång- och cykeltunnlarna mellan Holmen och Norr och området mellan tunnlarna skall få en ökad standard. Belysning ska förbättras, ny asfalt ska läggas och sly ska röjas bort för bättre insyn från Östra Bangatan. Området kommer dessutom få sig ett ansiktslyft genom att tunnlarna fräschas upp och att sidoområdet till gång- och cykelbanan iordningsställs.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökad trygghet och attraktivitet för gående och cyklister längs stråket. Även trafiksäkerheten kommer att förbättras i och med ny beläggning och målning.

Varför?

Gång- och cykelvägen genom tunnlarna är en viktig länk i gång- och cykelnätet i Örebro och speciellt för rörelse mellan stadsdelarna Norr och Holmen. Gång- och cykelvägen upplevs av många som ett otryggt och osäkert stråk att röra sig genom, speciellt när det är mörkt.

Genom att öka standarden på stråket blir det tryggare och säkrare att ta sig mellan områdena vilket minskar den psykiska barriär som tunnlarna utgör idag.

Genom att öka standarden i gång- och cykelnätet blir det mer attraktivt att gå och cykla. Vilket går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart: sommar 2017.
Preliminärt färdigställande: höst 2018.

Kontakt

Projektledare: Patrik Jämtvall, 019-21 10 00.

Byggledare: Erik Svensson, 019-21 10 00.

Utförare

Tekniska förvaltningen, bygg och drift.

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Publicerad: 3 juli 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?