Landbotorpsallén, gång- och cykelöverfart 

Översiktskarta över trafikprojekt vid Landbotorpsallén

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Ladugårdsängen.

Vad ska vi göra?

En gång- och cykelpassage ska byggas över Landbotorpsallén i anslutning till gatans korsning med Stenbackevägen.

Hur påverkar detta mig?

En gång- och cykelpassage saknas på platsen vilket medför större omvägar för gående och cyklister. I projektet med ombyggnation av Stenbackevägen byggs en ny gång- och cykelbana på Stenbackevägens östra sida, till vilken den nya passagen kommer att anslutas. Tillsammans bidrar åtgärderna till en ny gång- och cykelkoppling mellan Södra Ladugårdsängen och centrala Örebro.

Örebro kommun har som mål att fler örebroare ska gå, cykla eller åka kollektivt. Genom att öka framkomligheten i gång- och cykelnätet blir det mer attraktivt att gå och cykla.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart: vinter/vår 2018.
Preliminär färdigställande: vår 2018.

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 17 november 2017
Publicerad: 13 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?