Skebäcksbron, breddning

Område

Skebäck/Öster.

Vad ska vi göra?

Det planeras för en breddning av Skebäcksbron för att behålla
den dubbelriktade fordonstrafiken som möjliggjordes i samband med
ombyggnationen av Trädgårdsgatan/Alängsgatan. Gång- och cykelbanan som
förflyttades till Slussbron kommer att öppnas på östra sidan samt en gångbana
på västra sidan, enligt utformning på bilden. Vi planerar dessutom för en
säkrare gång- och cykelpassage över Universitetsallén. Den ombyggda bron kommer alltså inneha två körfält och en lösning för gång- och cykeltrafik.

Hur påverkar det mig?

Breddningen kommer att innebära att den temporära lösningen med två körfält blir permanent, vilket innebär en bättre framkomlighet för dig som bilist och kollektivtrafikresenär. Samtidigt förbättras även framkomligheten för gående och cyklister över bron då det kommer att finnas gångmöjligheter på båda sidor av bron. För en säkrare framkomlighet så kommer även gång- och cykelpassagen över Universitetsallén hastighetssäkras.

Varför?

Framkomligheten för bil- och kollektivtrafik har tidigare varit svår över Skebäcksbron. Breddningen innebär att fler fordon kan passera över bron utan att det påverkar gång- och cykeltrafikens framkomlighet. Breddningen skapar dessutom möjligheter att sprida ut biltrafiken på fler vägar vilket går i linje med Trafikprogrammet och gör det möjligt för utveckling av stadsgator.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Planering och projektering pågår hösten 2017.

Preliminär byggstart hösten 2018.

Preliminärt färdigställande våren 2019.

Kontakt

För mer information kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2017
Publicerad: 4 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?