Skebäcksbron, breddning

Skebäcksbron stängs

Bron stängs av från torsdag 1 november 2018 – vecka 16/2019.

Område

Skebäck/Öster.

Vad ska vi göra?

Skebäcksbron breddas för att göra det möjligt med två körfält. Det kommer även att byggas en gång- och cykelbana på östra sidan samt en gångbana på västra sidan. Båda kommer ha skyddsräcken mot trafiken. Dessutom förbättras belysningen och gång- och cykelpassage över Universitetsallén görs säkrare genom fartdämpande åtgärder.

Skiss på breddning av Skebäcksbron

Skiss på breddning av Skebäcksbron.

Varför?

Det har länge varit en svår trafiksituation vid Skebäcksbron med långa köer och begränsad plats för gående och cyklister. Nu breddas Skebäcksbron för att få plats med både dubbelriktad biltrafik, gångbana och cykelbana. Genom att bron breddas skapas bättre framkomlighet för bilister och kollektivtrafik, ökad trafiksäkerheten samt en tryggare miljö för cyklister och gående.

Hur påverkar det mig?

Under ombyggnationen kommer biltrafiken omdirigeras via Trädgårdsgatan och gående och cyklister hänvisas till Slussbron. Under tiden som arbetet sker kommer ambulansen tillfälligt köra på Slussbron.

Tidplan

Arbetet inleds vecka 44/2018 och beräknas vara färdigt vecka 24/2019. Bron stängs av från torsdag 1 november 2018 – vecka 16/2019.

Frågor och svar

Varför bygger vi inte en bro vid sidan om befintliga Skebäcksbron?

Vi vill nyttja den infrastruktur som finns så effektivt som möjligt. Genom att bredda Skebäcksbron slipper vi ytterligare markintrång samt andra konsekvenser så som påverkan på båttrafik, brovakt m.m.

 

Varför kan inte cyklister använda Slussbron?

Visst ska cyklister även använda Slussbron, dock behövs en gång- och cykellänk även över Skebäcksbron för att uppnå en accepterad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik i staden. Denna länk kopplar mot Norr/Rynningeåsen och Naturens hus och kommande utveckling av CV-området och området bredvid koloniträdgårdarna.


Krockar byggnationen med ytterligare gatuombyggnader/projekt?

Vi samordnar pågående projekt för att minimera störningar på trafiken. Dock är ombyggnaden av bron komplex, vilket kräver en avstängning av bron under delar av byggtiden. Brobyggnation var tänkt att genomföras redan förra hösten, dock valdes att skjuta på genomförandet eftersom byggnationen vid den tidpunkten hade kolliderat med ombyggnationen av Trädgårdsgatan.


Hur ska ambulansen komma fram?

Ambulansen har en tillfällig lösning som vi tillsammans arbetat fram. Den innebär att ambulansen vid utryckning har möjlighet att använda Slussbron. Kommunen har även dialog med räddningstjänsten och polisen samt kollektivtrafiken om förändringen.

Kan ni inte bygga om korsningen Universitetsallén/Wadköpingsvägen?

Svårigheten att komma ut på Universitetsallen för trafik på anslutande gator var större under den tid då fordonstrafiken gick med skyttelsignal. När breddningen av Skebäcksbron är färdig ska köer inte uppstå på samma sätt som tidigare, vilket möjliggör för övrig trafik att komma ut på gatan. Redan idag finns en hastighetsdämpning över Universitetsallén för att minska olycksrisken mellan fordon och cyklist.


Vad kommer åtgärdas i korsningen Universitetsallén/Wadköpingsvägen?

Det planeras en gångpassage mot Wadköpingsvägen, en förbättrad cykelöverfart mot Skebäcksvägen samt att den befintliga upphöjda passagen på södra sidan av bron förnyas. Även belysningen kommer förbättras. Vi tar med oss synpunkten om framkomligheten för sidogatorna i korsningen, men som planeringen ser ut just nu kommer det inte bli en cirkulation eller liknande på platsen.


Varför byggdes bron inte bredare från början?

Politik. Vid det tillfället valde man aktivt att endast öka framkomlighet för gång- och cykeltrafik samt buss.

Innebär verkligen breddningen av Skebäcksbron att det blir bättre framkomlighet för biltrafiken?

Dagens utformning (med dubbelriktad trafik och ingen gång- och cykelbana) är en tillfällig åtgärd för att underlätta för trafiken i stan under tiden Trädgårdsgatan/Alnängsgatan byggdes om. Sedan var den lösningen kvar eftersom vi visste att bron var på gång att breddas. Tidigare gick fordonstrafiken i endast ett körfält med hjälp av skyttelsignal samt att det fanns en smal separerad gång- och cykelbana på brons östra sida.

Entreprenör

Veidekke

Projektledare

Yezen Osama, 019-21 10 00

Byggledare

Kenneth Cajfeldt, 019 17 52 29

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 4 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?