Borgmästargatan, gång- och cykelbana

Översiktskarta gång- och cykelbana utmed Borgmästargatan

Översiktskarta gång- och cykelbana utmed Borgmästargatan

Område

Söder City.

Vad ska vi göra?

Trottoaren utmed Borgmästargatans södra sida, mellan Ängatan och Bredgatan, skyltas och målas om till en gång- och cykelbana med separerad gång- och cykeltrafik. Passagen över Bondegatan ska hastighetssäkras.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister på sträckan.

Varför?

Den som vill cykla längs Borgmästargatan är idag hänvisad till blandtrafik, vilket kan upplevas otryggt eftersom gatan är utformad och reglerad för 50 km/h och fordonsflödena är höga. Den nya gång- och cykelvägen ändrar på detta och bidrar samtidigt till att omkringliggande cykelstråk binds samman på ett sätt som saknas idag. Med en framtida koppling mot Trädgårdsgatan blir gång- och cykelvägen ännu mer aktuell.

Tidplan

Preliminär byggstart: sommaren 2017
Färdigställande: sommaren 2017

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 12 april 2017
Publicerad: 4 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?