Sjukhusleden, utbyggnad av huvudcykelstråk

Sjukhusleden, utbyggnad av huvudcykelstråk

Översiktskarta huvudcykelstråk Sjukhusleden

Område

Berör stora delar av östra Örebro, området kring Universitetssjukhuset, Öster, Almby m.fl.

Vad ska vi göra?

Projektet syftar till att bygga ut huvudcykelstråket Sjukhusleden som sträcker sig från Universitetssjukhuset till Almbyplan, med undantag för Skebäcksbron, Almbyplan, samt delar av Södra Grev Rosengatan där man inväntar utbyggnad av sjukhuset.

Hur påverkar det dig?

Projektet kommer att bidra till ökad komfort och framkomlighet för cyklister och gående på sträckan. Gång- och cykelpassager kommer att hastighetssäkras för att sänka hastigheten på biltrafiken. Gång- och cykeltrafiken kommer att separeras från varandra med en skiljelinje och stråket kommer att få den karaktäristiska orangea färgen på linjen samt skyltning som namnger huvudcykelstråket.

Varför?

I Örebro jobbar vi för att göra cykeln till ett snabbt och effektivt färdmedel. Att tillhandhålla bra infrastruktur för cyklister är en viktig förutsättning för att fler ska vilja cykla. Ett huvudcykelstråk är en gent och framkomligt cykelstråk med hög komfort och med syftet att göra det snabbt och smidigt att bl.a. arbetspendla med cykeln.

Sjukhusleden finns utpekad som ett av de stråk som ska få förhöjd standard.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart sent 2016.
Preliminär färdigställande under 2017.

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 3 november 2016
Publicerad: 3 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?