Längbrogatan, breddning av gång- och cykelbana

Översiktskarta gång- och cykelbana på Längbrogatan

Översiktskarta gång- och cykelbana på Längbrogatan

Område

Området kring Svampen, Norrby, Ringstorp, Norr m.fl.

Vad ska vi göra?

Gång- och cykelbanan längs Längbrogatans västra sidan breddas och belysningen längs sträckan förbättras.

Hur påverkar det mig?

Projektet kommer bidra till bättra framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister, samt bidra till ökad trygghet längs sträckan.

Varför?

Projektet avser öka standarden på gång- och cykelbanan, vilken idag nyttjas av många, inte minst barn på väg till lekplatsen. Projektet är en del i ett större projekt som avser bygga ut gång- och cykelbanan längs Längbrogatan vilken fortsätts byggas ut etappvis i samband med kv. Mejeriet.

Genom att tillmötesgå de efterfrågade kvaliteterna, samt öka tillgängligheten och framkomligheten i gång- och cykelnätet ökar incitamenten att gå och cykla. Åtgärderna går i linje med Örebro kommuns mål om att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Byggstart våren 2019 och färdigt hösten 2019.

Kontakt

För mer information kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Publicerad: 3 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?