Glanshammar-Örebro, gång- och cykelbana

Trafikverket

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 823 för att öka möjligheten till cykling och förbättra trafiksäkerheten.

Område

Glanshammar, Rinkaby m.fl.

Vad ska vi göra?

Utbyggnad av gång- och cykelväg från Örebro till Glanshammar med hastighetssänkande åtgärd i Glanshammars tätort.

Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykelvägen som idag finns på delar av sträckan Glanshammar-Örebro. Väg 823 är idag smal och saknar vägren samtidigt som hastigheten är 70 km/tim. Trafikverket har för avsikt att genom utbyggnaden förbättra trafiksäkerheten för cyklister och gående liksom öka tillgängligheten mellan Glanshammar och Örebro.

Hur påverkar det mig?

Gång- och cykelvägen kommer bidra till att boende längs sträckan tryggare, säkrare och enklare kan gå och cykla längs sträckan samt möjliggör skol- och arbetspendling mellan Glanshammar och Örebro.

Varför?

Örebro kommun är medfinansiär för en del av projektet då vi anser att projektet har potential att öka antalet cyklister på sträckan. Kommunen har i sin budget en utpekad del som ska gå till medfinansiering av Trafikverkets projekt utanför Örebro tätort.

Tidplan

Byggstart 2018.
Färdigställande under 2019.

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00 eller Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Publicerad: 3 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?