Studievägen och Landstormsvägen, ny väg mellan

Översiktskarta Studievägen-Landstormsvägen.

Översiktskarta Studievägen-Landstormsvägen.

Område

Sörby, Sörbyängen och Eklunda.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att en ny vägkoppling byggs mellan Studievägen och Landstormsvägen. Den befintliga lekplatsen flyttas cirka 50 meter västerut, till böjen på gång- och cykelbanan. Gång- och cykelbanans sträckning kommer justeras för att möjliggöra en säker korsningspunkt, där de oskyddade trafikanterna kommer att prioriteras.

Hur påverkar detta mig?

Trafiken kommer efter öppnanden inte styras till enskilda gator i områdena utan spridas på fler länkar, så kallad silning av trafik. Det kommer alltså bli bättre framkomlighet för dig som bilist, men framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och kollektivtrafik kommer att bibehållas eller ökas.

Varför?

Befolkningen i Örebro växer och med detta även transportbehovet. Istället för att ta mer mark i anspråk och bredda redan breda gator och göra dessa mindre tillgängliga för gående och cyklister, jobbar kommunen med att öppna upp lämpliga gator för biltrafik. Genom att öppna tidigare stängda gator för biltrafik finns möjlighet att skapa kortare resvägar vilket kan minska det totala trafikarbetet och bidra till mindre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Att öppna upp gator för biltrafik skapar också en mer stadsmässig struktur där det är lätt att orientera sig och med ökad attraktivitet och trygghet för invånarna. Genom att fördela trafiken på ett större nät minskar behovet av stora trafikleder genom staden, vilket skapar möjligheter att omvandla renodlade billeder till stadsgator med attraktiva stråk för såväl gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Här hittar du mer information om projektet att öppna fler gator för trafik.

Tidplan

Byggstart under våren/sommaren 2017.
Färdigställande sommaren 2017.

Kontakt

För mer information kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 12 april 2017
Publicerad: 28 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?