Standardhöjande åtgärder för cykel

Standardhöjande åtgärder för cykel

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Örebro tätort

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att cykelräcken placeras ut vid signalreglerade korsningar och att kantstenar sänks/fasas av. De aktuella platserna är främst lokaliserade längs huvudcykelstråk och stråk med stora cykelflöden.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökad komfort för cyklister.

Varför?

Projektet syftar till att höja kvaliteten och komforten på cykelvägnätet genom att möjliggöra åtgärder utöver ordinarie investering och drift och underhåll. Genom att höja standarden för cyklister i Örebro främjas Örebro som cykelstad vilket kan bidra till att fler väljer att cykla.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart höst 2017
Preliminärt färdigställande vinter 2017-2018

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 17 november 2017
Publicerad: 22 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?