Eklundavägen och Bredgatan, cykelöverfarter

Eklundavägen och Bredgatan

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Södercity

Vad ska vi göra?

Två korsningspunkter på gång- och cykelvägen längs Bredgatan/Eklundavägens östra sida, kommer byggas om och regleras som cykelöverfarter. De korsningarna är Eklundavägen/Restalundsvägen och Bredgatan/Eyragatan. Ombyggnationen innebär att cykelöverfarterna kommer att hastighetssäkras och förses med vägmålning och vägmärken som reglerar cykelöverfart.

Hur påverkar detta mig?

Projektet innebär ökad framkomlighet för gående och cyklister på sträckan, liksom en ökad tydlighet av vilka trafikregler som gäller på platsen.

Varför?

Gång- och cykelvägen längs med Bredgatan/Eklundavägen är en viktig länk i gång- och cykelnätet mellan södra och centrala Örebro. Gång- och cykelpassagerna längs stråket är idag reglerade som cykelpassager, men trots detta är beteendet vid passagerna att bilister väjer mot cyklister som passerar.

Införandet av hastighetsdämpande åtgärder och cykelöverfartsreglering tydliggör vilka trafikregler som gäller på platserna. En hastighetssäkring av passagepunkterna bidrar till sänkt hastighet hos fordonen i korsningarna, samt till en tydlig prioritering av cykeltrafiken längs stråket.

Genom att öka framkomligheten i gång- och cykelnätet blir det mer attraktivt att gå och cykla, vilket går i riktning mot uppsatta mål i Örebro kommun om att öka den andel som går, cyklar och åker kollektivt.

Tidplan

Projektet är i planeringsskedet

Preliminär byggstart: sommar/höst 2018.
Preliminär färdigställande: höst/vinter 2018.

Kontakt

För mer information kontakta Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad: 31 maj 2018
Publicerad: 22 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?