Vallgatan, bussgatan öppnas för trafik

Vallgatan

Översiktskarta Vallgatan.

Område

Almby, Universitetet.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att bussgatan mellan Hagvägen och Universitetsgatan byggs om och öppnas upp för biltrafik. Gång- och cykelbanan flyttas till den västra sidan av Vallgatan och korsningen Vallgatan–Universitetsgatan–Fakultetsgatan byggs om och anpassas efter gång- och cykelbanans nya placering. Därtill kommer hastighetssäkringen längst Vallgatan ses över för att eventuellt bytas ut eller förstärkas.

Hur påverkar det mig?

Biltrafiken kommer efter öppnanden inte styras till enskilda gator i områdena utan spridas på fler länkar, så kallad silning av trafik. Det kommer alltså bli bättre framkomlighet för dig som bilist, men framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och kollektivtrafik kommer att öka då sträckan blir genare och med förbättrade passagepunkter.

Varför?

Befolkningen i Örebro växer och med detta även transportbehovet. Istället för att ta mer mark i anspråk och bredda redan breda gator och göra dessa mindre tillgängliga för gående och cyklister, jobbar kommunen med att öppna upp lämpliga gator för biltrafik. Genom att öppna tidigare stängda gator för biltrafik finns möjlighet att skapa kortare resvägar vilket kan minska det totala trafikarbetet och bidra till mindre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Att öppna upp gator för biltrafik skapar också en mer stadsmässig struktur där det är lätt att orientera sig och med ökad attraktivitet och trygghet för invånarna. Genom att fördela trafiken på ett större nät minskar behovet av stora trafikleder genom staden, vilket skapar möjligheter att omvandla renodlade billeder till stadsgator med attraktiva stråk för såväl gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Tidplan

Projektering pågår.

Preliminär byggstart: höst 2018.
Preliminärt färdigställande: höst 2018.

Kontakt

För mer information kontakta Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Publicerad: 3 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?