Gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén

Under 2021 utför vi gatuarbeten längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem.

Karta över hur snabbussarna kommer gå, från Brickebacken till Markbacken.

Karta över snabbusslinjen med den första delsträckan markerad. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Öster.

Varför utförs arbetet?

Örebro kommun kommer under våren 2021 att påbörja byggnationen för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem i Örebro. Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Därför behöver vi anpassa gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå. Samtidigt ser vi även över andra åtgärder längs sträckan, som belysning.

Det nya systemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och byggs om under 2021.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Gatuarbetet är uppdelat i två etapper. Arbetet med den första etappen har gått enligt plan och asfalteringen färdigställdes under vecka 32.

Måndag 16 augusti påbörjade vi arbetet med den andra etappen av gatuarbetet. Båda körfälten samt gång- och cykelbanan i norrgående riktning är avstängda – det vill säga i riktning in mot centrum. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan (etapp 1), där ett körfält i varje riktning hålls öppet. Även gång- och cykelbanan hålls öppen på ena sidan av gatan.

Natten till fredag 17 september utför vi ett arbete med anläggning av farthinder intill busshållplatsen vid Almbyplan. Under natten kommer därför trafiken att ledas förbi arbetet växelvis.

Karta som visar passager över Rudbecksgatan och Universitetsallén.

Cyklister och fotgängare

Det kommer att finnas övergångsställen och passager längs sträckan, för att gående och cyklister ska kunna korsa vägen.

Fordonstrafik

Korsningen Rudbecksgatan–Hagmarksgatan kommer att hållas öppen för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan men stängs för trafik västerut in mot Sörby. Trafiken regleras med tillfälliga trafiksignaler. Utfart från Sörby till Rudbecksgatan sker via andra vägar, exempelvis Hemmansvägen-Studievägen.

Övriga korsningar längs sträckan kommer att stängas av för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan men hålls öppna för fordonstrafik västerut. Om du inte behöver ta bilen, välj gärna att gå eller cykla istället.

Utryckningsfordon

Vi har tillsammans med entreprenören och blåljusorganisationer (ambulans, brandkår, polis) en löpande dialog om avstängningarna.

Kollektivtrafik

Det kommer att finnas tillfälliga busshållplatser i anslutning till Tingslagsgatan samt på Rudbecksgatan. Delar av kollektivtrafiken kommer ledas om via Universitetsallén till Hagmarksgatan och vidare mot centrum.

Tidsplan

Gatuarbetet sker i etapper och påbörjades 6 maj med den första etappen. Under vecka 32 färdigställde vi asfalteringen av den första etappen. Den 16 augusti påbörjade vi arbetet med den andra etappen, som beräknas pågå till december 2021.

Illustration med cirklar där det står när gatuarbetet för delsträcka ett börjar och är klart.

Kontaktpersoner

Philip Kabunga, projektledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00
John Fredén, byggledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00
Fredrik Elfsten, platschef Brogrund
Johan Palmer, ombud Brogrund

Mer information om snabbussar

Läs mer om snabbussarna på snabbussar.regionorebrolan.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!