Gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén

Under 2021 utför vi gatuarbeten längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem.

Karta över hur snabbussarna kommer gå, från Brickebacken till Markbacken.

Karta över snabbusslinjen med den första delsträckan markerad. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Öster.

Varför utförs arbetet?

Örebro kommun påbörjade under våren 2021 byggnationen för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem i Örebro. Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Därför behöver vi anpassa gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå. Samtidigt ser vi även över andra åtgärder längs sträckan, som belysning.

Det nya systemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och byggs om under 2021.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Gatuarbetet är uppdelat i två etapper. Arbetet med den första etappen av gatuarbetet gick enligt plan och i augusti asfalterade entreprenören klart den första etappen.

Måndag 16 augusti påbörjade vi arbetet med den andra etappen av gatuarbetet. Båda körfälten samt gång- och cykelbanan i norrgående riktning är avstängda – det vill säga i riktning in mot centrum. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan (etapp 1), där ett körfält i varje riktning hålls öppet.

Den 15–19 november kommer vi att utföra ett asfalteringsarbete längs sträckan, så kallad toppbeläggning. Arbetet planeras ske kl. 6–24 och under denna period kommer trafiken vid korsningen Rudbecksgatan–Hagmarksgatan att dirigeras med hjälp av flaggvakter.

Vecka 47 kommer vissa kompletteringar göras efter asfalteringsarbetet och vi fortsätter sedan arbetet inför färdigställandet av gatan. Från och med v. 47 kommer fordonstrafik därför att ledas i de nya mittbelagda busskörfälten, medan vi utför arbete i det övriga arbetsområdet. Under denna period kommer kollektivtrafiken att stanna vid de nya hållplatserna längs sträckan.

Karta Rudbecksgatan-Universitetsallén.

Cyklister och fotgängare

Under arbetets gång finns det tillfälliga övergångsställen och passager längs sträckan, för att gående och cyklister ska kunna korsa vägen. Från och med v. 47 kommer flera övergångsställen och passager för gående och cyklister att öppna. Gång- och cykelbanan är delvis öppen i båda riktningar, följ skyltning på plats.

Fordonstrafik

Korsningen Rudbecksgatan–Hagmarksgatan är öppen för fordonstrafik i alla riktningar och regleras med tillfälliga trafiksignaler. Övriga korsningar längs sträckan är avstängda för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan, men hålls öppna för fordonstrafik västerut.

Från och med v. 47 kommer all fordonstrafik att ledas i de nya mittbelagda busskörfälten, medan vi utför arbete i det övriga arbetsområdet. Korsningen Rudbecksgatan–Hagmarksgatan hålls fortsatt öppen för fordonstrafik och regleras med tillfälliga trafiksignaler. Övriga korsningar längs sträckan förblir avstängda österut från Rudbecksgatan. Vi hänvisar till andra vägar genom skyltning på plats. Om du inte behöver ta bilen, välj gärna att gå eller cykla istället.

Utryckningsfordon

Vi har tillsammans med entreprenören och blåljusorganisationer (ambulans, brandkår, polis) en löpande dialog om avstängningarna.

Kollektivtrafik

Det finns tillfälliga busshållplatser i anslutning till Tingslagsgatan samt på Rudbecksgatan. Från och med v. 47 kommer kollektivtrafiken att angöra vid de nya, mittbelagda busshållplatserna längs sträckan.

Delar av kollektivtrafiken leds under byggtiden om via Universitetsallén till Hagmarksgatan och vidare mot centrum.

Tidsplan

Gatuarbetet sker i etapper och påbörjades 6 maj med den första etappen. Under vecka 32 färdigställde vi asfalteringen av den första etappen. Den 16 augusti påbörjade vi arbetet med den andra etappen, som beräknas pågå till december 2021.

Illustration med cirklar där det står när gatuarbetet för delsträcka ett börjar och är klart.

Kontaktpersoner

Philip Kabunga, projektledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00
John Fredén, byggledare Tekniska förvaltningen, 019-21 10 00
Fredrik Elfsten, platschef Brogrund
Johan Palmer, ombud Brogrund

Mer information

Läs mer om det nya kollektivtrafiksystemet på snabbussar.regionorebrolan.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!