Vi planerar för nytt bussystem

Örebro kommun planerar tillsammans med Region Örebro län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län.

Systemet kan liknas vid spårvagnar som går vissa sträckor – men med en ny slags bussar. På stora delar av sträckorna har bussarna egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) är tänkt att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

För bättre framkomlighet i växande Örebro

Anledningen till satsningen är ett stort behov av en långsiktig och hållbar lösning på framkomligheten i ett växande Örebro. Trafiksimuleringar, utifrån en växande befolkning tillsammans med genomförda utredningar, visar att framkomligheten genom stan kommer att försämras betydligt de närmsta åren och att nya lösningar är nödvändiga för fortsatt framkomlighet. Med BRT-systemets fördelar kan många fler än idag åka kollektivt. Därigenom ska satsningen även bidra till minskad klimatpåverkan och minskad trängsel för dem som behöver ta bilen.

Illustration av gata med Bus Rapid Transit

Illustration BRT i Örebro, Anders Lind Örebro kommun.

Aktuellt

Kommunfullmäktige fattade den 26 februari beslut om att tillsammans med Region Örebro län ingå ett samverkansavtal avseende genomförande av BRT etapp 1.

Just nu pågår ett planeringsarbete där Örebro kommun och Region Örebro län under hösten fått resultat av trafiksimuleringar och förprojektering av en första sträcka. Detta tillsammans med tidigare genomförandeutredning ligger till grund för vidare projektering. Parallellt med projektering arbetar vi med utformning av stråket i stort, hållplatsutformning, signalprioritering samt ledningssamordning.

Preliminär tidsplan för etapp 1

 • Genomförandebeslut vintern 2020.
 • Projektering påbörjas under 2020.
 • Byggnation av etapp 1 påbörjas 2021.
 • Fortsättning byggnation 2022–2025.

BRT i Örebro, etapp 1 (Brickebacken – Tegnérlunden)

  • Totalsträcka etapp 1: 7 km.
  • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025.
  • Fordonslängd: 18 meter.
  • Turtäthet: ca 4 min.
  • Kostnad etapp 1: 185–250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering.
  Illustration över de olika etapperna.

  Etapp 1 går mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden. Klicka på bilden för att se den i större format.

  Utformning

  Bussen bör gå i en egen körbana åtskild övrig trafik (bussfil) så långt som möjligt. Busskörfälten föreslås ha en egen färgmarkering för att tydliggöra separeringen och BRT-systemets identitet och orienterbarhet. BRT-bussarna ska prioriteras i alla trafiksignaler. Tanken är att även Regionbuss och utryckningstrafik ska kunna dra nytta av de fördelar som BRT-systemet för med sig.

  I BRT-systemet utgår vi från ett avstånd med 500–800 meter mellan hållplatserna. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att BRT-linjen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik.

  Utöver detta är det viktigt att systemet får en egen identitet som går att utläsa på ett enkelt sett i gaturummet. Hållplatserna ska vara moderna och ha en egen design på samma sätt som fordonen som gärna får likna en spårvagn.

  BRT-buss i Malmö.

  BRT-buss i Malmö – ”Malmöexpressen”.

  Varför BRT?

  Örebro växer med flera tusen personer per år. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Om vi fortsätter att resa som vi gör idag, då hälften av alla resor som görs i Örebro är bilresor, så ökar antalet resor med bil med 35 %. Det skulle innebära att t.ex. Rudbecksgatan kommer att ha 5 000 fler bilar per dag om den trenden håller i sig. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

  Detta är en investering för att förenkla och förbättra för de som bor och reser i Örebro. Det kommer att öka förutsättningarna för att resa och förflytta sig i Örebro för de som åker buss, cykel, promenerar eller tar bilen. Resultatet blir en bättre vardag för människor nu och i framtiden i ett Örebro som växer.

  Kollektivtrafikresandet i Örebro har historiskt haft en svag resandeutveckling. Medan pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt, ligger kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men låg nivå jämfört med andra transportsätt. Flera prognoser som visar hur trafiken i Örebros gatunät utvecklas visar på en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalité i framtiden.

  Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i framför allt de områden där flest människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader men dessvärre har de inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning.

  Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil, hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå de mål som är satta.

  Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av BRT – Bus Rapid Transit – ett kapacitetsstarkt och effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga att förflytta fler människor utan att ta större yta i anspråk.

  Frågor och svar

  Det är den effektivaste placeringen utifrån trafikflödet. På exempelvis Rudbecksgatan går busstrafiken rakt fram utan svängar vid korsningar vilket gör det fördelaktigt att lägga busskörfälten i mitten. Tillgängligheten för resenären blir också likvärdig oavsett varifrån du kommer eller går.

  Bussarna kommer att prioriteras vid trafikljusen vilket innebär att de får en bättre framkomlighet än trafik på anslutande gator. Många gånger påverkar det även fordonstrafiken positivt då de största fordonflödena går i samma riktning som BRT-bussarna.

  I gaturummet kommer alla trafikslag att få plats; gående, cyklar, bussar och bilar. Utrymmet för bilarna kommer att bli mindre, men det kommer även i fortsättningen vara möjligt att köra bil på Rudbecksgatan. Införandet av BRT medför en långsiktigt hållbar trafiksituation i staden där framkomligheten ska fortsätta vara god även i framtiden.

  Fordon som är under utryckning som ambulans, polis och räddningstjänst får använda busskörfälten vilket kommer att underlätta på de delar av stråken där dessa finns.

  I samband med införande av BRT ser vi dels över hela linjenätet i Örebro stadstrafik så att det passar ihop och blir en bra helhet för att skapa en så attraktiv busstrafik för så många som möjligt.

  BRT kommer att innebära stora förbättringar även för de som pendlar till Örebro från övriga länet. Flera av regionbussarna kommer att kunna köra i busskörfälten och på så vis kommer restiden att minska även på dessa linjer.

  Vissa lågtrafikerade regionbusslinjer kan också komma att fungera som så kallade matarbussar. Det innebär att de transporterar människor från landsbygden till hållplatser för BRT-stråken. Resurserna som sparas på att korta ner linjen kan läggas på att förtäta linjen på landsbygden.

  I anslutning till BRT-stråken planeras även för byggnation av pendlarparkeringar för att ytterligare öka pendlingsmöjligheterna utifrån länet.

  Tack vare att bussarna delvis får egna körfält, rakare körväg intill hållplatserna och prioritering vid trafiksignaler kommer restiderna att kunna förkortas betydligt. Även regionbussar som trafikerar BRT-stråken får kortare restider än idag. Den största restidsvinsten görs i de centrala delarna av Örebro. Ambitionen är också att effektivisera övrig stads- och regiontrafik genom att anpassa hela linjenätet efter BRT-stråken. Detta kan på sikt dessutom möjliggöra för en ökad produktionsvinst.

  BRT-guidelines

  BRT-guidelines är framtaget av K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) där standardnivåer för BRT-system är framtagna.

  Kraven i standardnivåerna är inom områdena stadens utformning, kollektivtrafikens infrastruktur, fordon och stödsystem och trafikering. Vissa aspekter är särskilt viktiga, exempelvis företrädesrätten för fordonen i korsningar och vid hållplatser. Det ger följdeffekter på väsentliga kvalitetsfaktorer som punktlighet, regularitet, restid, hopklumpning med ojämn belastning och trängsel i fordonen.

  Tabell som visar val av nivå för BRT i Örebro

  Val av nivå för BRT i Örebro.

  Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
  Publicerad: 13 december 2019
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Tack för ditt svar!

  Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

  Tack för ditt svar!