Vi förbereder för snabbussar

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län. 2021 påbörjades byggnationen av den första etappen.

En buss anländer vid en hållplats med det gröna väderskyddet, som är karakteristiskt för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar.

En buss anländer vid en hållplats med det gröna väderskyddet, som är karakteristiskt för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Foto: Fredrik Kellén

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Första etappen kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Byggnationen påbörjades under 2021. Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

Kartan visar den första etappen för de nya snabbussarna, mellan Brickebacken–Tegnérlunden. Etappen är uppdelad i nio delsträckor som kommer att byggas om mellan år 2021–2025.

Karta Brickebacken - Tegnerlunden.

Gatuarbete längs Rudbecksgatan

Under 2023 fortsätter gatuarbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan, för att anpassa och förbereda gatorna för de nya snabbussarna. Arbetet samordnas med flera projekt, bland annat arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar längs sträckan för att säkra en hållbar vattenförsörjning. Läs mer om gatuarbetet längs Rudbecksgatan.

Färdiga sträckor

Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan.

Det här har vi gjort:

 • Skapat två körfält för buss med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning.
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak av torräng. Det är ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor, som gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.
 • Förberett trafiksignalerna med signalprioritet, som bidrar till att förkorta bussens restid.
 • Markerat bussens körfält med röd asfalt.
 • Gjort en ny gångpassage över Rudbecksgatan vid Österplan.
 • satt upp ny belysning.
 • Tillgänglighetsanpassat alla passager.

Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, till exempel nedräknare för att resenärerna enkelt ska kunna se hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.

Delsträcka 2, Fabriksgatan vid Kulturkvarteret.

Det här har vi gjort:

 • Nya hållplatser, som är anpassade för snabbussarna och består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen.
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak av torräng. Det är ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor, som gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.
 • Anpassat hållplatsinformationen med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.
 • Markerat bussens befintliga körfält med röd asfalt.
 • Förlängt cykelbanan genom den norra delen av Fabriksgatan, förbi Kulturkvarteret, samt gjort cykelparkeringar längs Fabriksgatan.
 • Planteringar för att ge mer grönska.

Delsträcka 3, Brickebacken.

Busshållplats Brickebacken centrum

Det här har vi gjort:

 • Byggt om båda hållplatserna. Hållplatsen i norrgående riktning mot stan har fått ett långt väderskydd, som under hösten kommer kompletteras med sittbänkar både i väderskyddet och utanför på plattformen. Det ger fler möjlighet att vänta både på plattformen och under tak i väderskyddet. 
 • satt upp ny belysning och byggt ett ordentligt övergångsställe över Saxons väg, för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.
 • satt upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss.
 • byggt om den tidigare timglashållplatsen, som gjorde att endast en buss kunde stanna vid hållplatsen. Nu är det möjligt för bussar i båda riktningar att stanna vid hållplatsen för att hämta upp resenärer.

Busshållplats Björkrisvägen

Det här har vi gjort:

 • Flyttat busshållplatsen i södergående riktning till norr om gång- och cykelbron, så att plattformarna nu ligger mitt emot varandra. Det ökar trafiksäkerheten genom att båda hållplatserna nu ligger i anslutning till en gångpassage.
 • byggt en ny gångbana med belysning intill busshållplatsen för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.
 • Under hösten sätter vi upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss.

Både busshållplats Brickebacken centrum och Björkrisvägen kommer även kompletteras med anpassad hållplatsinformation med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer. I vår kommer vi även plantera för att ge mer grönska runt hållplatserna.

Busshållplats Granrisvägen

Under perioden 1-4 november tas busshållplats Granrisvägen bort, eftersom hållplatserna i Brickebacken Centrum ligger nära.

Busshållplats Tallrisvägen

Två nya busshållplatser ska anläggas norr om den befintliga vändplatsen. Vi gör gångbanor till de nya hållplatserna för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.

Arbetet samordnas med byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i området.

Mer information om projektet

Projektet har en egen webbplats där du kan läsa mer om varför vi inför snabbussar. Här kan du även ta del av vanliga frågor och svar samt fördjupad information i form av dokument och rapporter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?