Vi förbereder för snabbussar

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län. Under 2021 påbörjas byggnationen av den första delsträckan.

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Första sträckan (etapp 1) kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

Idag är vi mitt i en pandemi, där vi ska undvika att resa tillsammans. Men trots det behöver vi tänka långsiktigt och bygga vår stad för kommande generationer.

Projektet finansieras av Örebro kommun, Region Örebro län och genom statlig medfinansiering.

För bättre framkomlighet i ett växande Örebro

Illustration över yteffektivitet.

Illustration över yteffektivitet.

Anledningen till satsningen är ett stort behov av en långsiktig och hållbar lösning på framkomligheten i ett växande Örebro. Trafiksimuleringar, utifrån en växande befolkning tillsammans med genomförda utredningar, visar att framkomligheten genom stan kommer att försämras betydligt de närmsta åren och att nya lösningar är nödvändiga för fortsatt framkomlighet. Med BRT-systemets fördelar kan många fler än idag åka kollektivt. Därigenom ska satsningen även bidra till minskad klimatpåverkan och minskad trängsel för dem som behöver ta bilen.

Illustration av gata med Bus Rapid Transit

Illustration BRT i Örebro, Anders Lind Örebro kommun.

Aktuellt

Kommunfullmäktige fattade den 26 februari 2020 beslut om att tillsammans med Region Örebro län ingå ett samverkansavtal avseende genomförande av BRT etapp 1.

Just nu pågår detaljprojektering inför kommande upphandling. Parallellt med projektering arbetar vi med utformning av stråket i stort, hållplatsutformning, signalprioritering samt ledningssamordning.

Det nya bussystemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken-Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och kommer att byggas om under 2021. Preliminärt datum för byggstart är 1 april 2021 och uppskattad byggtid för hela den första delsträckan är idag 6–7 månader.

Preliminär tidsplan för etapp 1

  • Genomförandebeslut vintern 2020.
  • Projektering påbörjas under 2020.
  • Byggnation av etapp 1 påbörjas 2021.
  • Upphandling av nya bussar, för leverans 2023.
  • Fortsättning byggnation 2022–2025.

BRT i Örebro, etapp 1 (Brickebacken – Tegnérlunden)

  • Totalsträcka etapp 1: 7 kilometer.
  • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025.
  • Fordonslängd: 18 meter.
  • Turtäthet: ca 4 minuter.
  • Kostnad etapp 1: 185–250 miljoner kronor varav hälften är statlig medfinansiering.
Illustration över de olika etapperna.

Etapp 1 går mellan Brickebacken, via centrum till Tegnérlunden. Klicka på bilden för att se den i större format.

Utformning

Snabbussen kommer att gå i en egen körbana åtskild från övrig trafik (bussfil) så långt som möjligt. Bussfilerna markeras med en röd färg i gatan så att det blir tydligt vilken sträcka som snabbussen går på. BRT-bussarna ska prioriteras i alla trafiksignaler. Tanken är att även Regionbuss och utryckningstrafik ska kunna dra nytta av de fördelar som BRT-systemet för med sig, eftersom de också kan åka i bussfilerna.

I BRT-systemet utgår vi från ett avstånd med 500–800 meter mellan hållplatserna. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att BRT-linjen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik.

Utöver detta är det viktigt att systemet får en egen identitet som går att utläsa på ett enkelt sett i gaturummet. Hållplatserna ska vara moderna och ha en egen design.

BRT-buss i Malmö.

BRT-buss i Malmö – ”Malmöexpressen”.

Varför BRT?

Örebro växer med flera tusen personer per år. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Om vi fortsätter att resa som vi gör idag, då hälften av alla resor som görs i Örebro är bilresor, så ökar antalet resor med bil med 35 %. Det skulle innebära att t.ex. Rudbecksgatan kommer att ha 5 000 fler bilar per dag om den trenden håller i sig. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden i framtiden.

Detta är en investering för att förenkla och förbättra för de som bor och reser i Örebro. Det kommer att öka förutsättningarna för att resa och förflytta sig i Örebro för de som åker buss, cykel, promenerar eller tar bilen. Resultatet blir en bättre vardag för människor nu och i framtiden i ett Örebro som växer.

Kollektivtrafikresandet i Örebro har historiskt haft en svag resandeutveckling. Medan pendlingen och resandet i samhället generellt ökar kraftigt, ligger kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men låg nivå jämfört med andra transportsätt. Flera prognoser som visar hur trafiken i Örebros gatunät utvecklas visar på en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalité i framtiden.

Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i framför allt de områden där flest människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader men dessvärre har de inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning.

Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil, hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå de mål som är satta.

Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av BRT – Bus Rapid Transit – ett kapacitetsstarkt och effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga att förflytta fler människor snabbare utan att ta större yta i anspråk.

Frågor och svar

Örebro växer och redan under 2021 är vi 160 000 invånare som ska samsas om vårt gemensamma utrymme. För att undvika trängsel, köer och dålig luft behöver vi hitta ett sätt att utnyttja vår gemensamma yta utan att behöva bygga nya vägar. Att vi landat i BRT som lösning är för att vi ser att vi kan få ut absolut störst effekt kopplat till den investering vi gör i tid och pengar. Förutsättningarna för att utveckla ett högkvalitativt BRT-system i Örebro är väldigt goda.

Snabbussarna kan liknas vid spårbunden trafik. De går ofta, har egna körfält, prioriteras i trafikflödet och stannar vid egna hållplatser. På så sätt kan de transportera ännu fler, ännu snabbare. Idag tar resan med buss från Brickebacken till centrum cirka 30 minuter. När snabbussen trafikerar etapp 1 kommer samma resa ta cirka 21 minuter. Det här innebär att det går lika snabbt att ta bussen, som att åka bil samma sträcka.

Det är den effektivaste placeringen utifrån trafikflödet. På exempelvis Rudbecksgatan går busstrafiken rakt fram utan svängar vid korsningar vilket gör det fördelaktigt att lägga busskörfälten i mitten. Tillgängligheten för resenären blir också likvärdig oavsett varifrån du kommer eller går.

Bussarna kommer att prioriteras vid trafikljusen vilket innebär att de får en bättre framkomlighet än trafik på anslutande gator. Många gånger påverkar det även fordonstrafiken positivt då de största fordonflödena går i samma riktning som BRT-bussarna.

I gaturummet kommer alla trafikslag att få plats; gående, cyklar, bussar och bilar. Utrymmet för bilarna kommer att bli mindre, men det kommer även i fortsättningen vara möjligt att köra bil på Rudbecksgatan. Införandet av BRT medför en långsiktigt hållbar trafiksituation i staden där framkomligheten ska fortsätta vara god även i framtiden.

Fordon som är under utryckning som ambulans, polis och räddningstjänst får använda busskörfälten vilket kommer att underlätta på de delar av stråken där dessa finns.

I samband med införande av BRT ser vi dels över hela linjenätet i Örebro stadstrafik så att det passar ihop och blir en bra helhet för att skapa en så attraktiv busstrafik för så många som möjligt.

Byggkostnaden för etapp 1 beräknas kosta 250 miljoner kronor. 125 miljoner av dessa tas från kommunens budget. Resterande 125 miljoner kronor är statliga medel som Trafikverket bidrar med.

Örebro kommun bekostar utbyggnaden av etapp 1 med 125 miljoner kronor. Det är en investering som har lång livslängd. Denna investering beräknas ha en livslängd på cirka 30 år. Kostnaden fördelas därför på 30 år, vilket kan liknas vid när en privatperson köper ett hus och lånet avbetalas under många år.

För etapp 1 är kostnaden per år 4 125 000 kronor under cirka 30 år. Om vi sätter detta i relation till kommunens årliga kostnad för sin verksamhet och omvandlar kommunens budget till en 100-lapp, motsvarar det 5 öre. Här kan du läsa mer om Örebro kommuns ekonomi och budget samt se hur kommunens kostnader fördelas på en hundralapp. 

BRT kommer att innebära stora förbättringar även för de som pendlar till Örebro från övriga länet. Flera av regionbussarna kommer att kunna köra i busskörfälten och på så vis kommer restiden att minska även på dessa linjer.

Vissa lågtrafikerade regionbusslinjer kan också komma att fungera som så kallade matarbussar. Det innebär att de transporterar människor från landsbygden till hållplatser för BRT-stråken. Resurserna som sparas på att korta ner linjen kan läggas på att förtäta linjen på landsbygden.

I anslutning till BRT-stråken planeras även för byggnation av pendlarparkeringar för att ytterligare öka pendlingsmöjligheterna utifrån länet.

Tack vare att bussarna delvis får egna körfält, rakare körväg intill hållplatserna och prioritering vid trafiksignaler kommer restiderna att kunna förkortas betydligt. Även regionbussar som trafikerar BRT-stråken får kortare restider än idag. Den största restidsvinsten görs i de centrala delarna av Örebro. Ambitionen är också att effektivisera övrig stads- och regiontrafik genom att anpassa hela linjenätet efter BRT-stråken. Detta kan på sikt dessutom möjliggöra för en ökad produktionsvinst.

BRT-guidelines

BRT-guidelines är framtaget av K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) där standardnivåer för BRT-system är framtagna.

Kraven i standardnivåerna är inom områdena stadens utformning, kollektivtrafikens infrastruktur, fordon och stödsystem och trafikering. Vissa aspekter är särskilt viktiga, exempelvis företrädesrätten för fordonen i korsningar och vid hållplatser. Det ger följdeffekter på väsentliga kvalitetsfaktorer som punktlighet, regularitet, restid, hopklumpning med ojämn belastning och trängsel i fordonen.

Tabell som visar val av nivå för BRT i Örebro

Val av nivå för BRT i Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!