Karlsdalsallén, ombyggnad till stadsgata

En helt ny stadsdel börjar ta form i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Därför bygger vi om Karlsdalsallén till stadsgata med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

Nu är Karlsdalsallén öppen för trafik

Arbetet med att bygga klart Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata är nu färdigt.

Område

Södra Ladugårdsängen och Sörbyängen.

Vad ska vi göra?

Områdena Södra Ladugårdsängen och Sörbyängen längs Karlsdalsallén håller på att bebyggas, därför bygger vi nu om Karlsdalsallén till en lugnare stadsgata. Att vägen utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området.

visionsbild för Karlsdalsallén med vackra planteringar och folk som rörs sig längs gatan.

Visionsbild för Karlsdalsallén efter ombyggnationen. Bild ÅF Infrastructure AB.

Projektet är en del av utbyggnaden av Södra Ladugårdsängen och Sörbyängen och innebär en ombyggnation av befintlig väg.

Karlsdalsallén kommer förses med dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan, vilka angränsar mot den nya bebyggelsen i Sörbyängen och den planerade bebyggelsen i Södra Ladugårdsängen. Längs gatan kommer en trädallé planteras och mellan träden kommer det att finnas parkeringsplatser för bil och för cykel. Gång- och cykelpassager kommer att finnas i korsningarna för att underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig över gatan.

På norra sidan om körbanan byggs cykelbanan med huvudcykelstråkstandard enligt kommunens cykelnätsplan. Längs huvudcykelstråket genomförs åtgärder för att säkerställa god framkomlighet för cyklister.

I korsningen Karlsdalsallén/Kabingatan byggs en cirkulationsplats dit även Golfbanevägen ansluts. Korsningen Karlsdalsallén/Stenbackevägen byggs om och förses med trafiksignal.

En busshållplats byggs i höjd med Östra Grönpepparparken mellan Pomeransvägen och Basilikavägen

Hur påverkar det mig?

Ombyggnationen av Karlsdalsallén kommer bidra till ett lugnare trafiktempo och tydligare gatustruktur. Gående och cyklister kommer separeras från biltrafiken genom egna gång- och cykelbanor och i korsningspunkter byggs passager över vägen. Tillgängligheten till bostäder och verksamheter utefter Karlsdalsallén ökar genom att parkeringsplatser för cykel och bil anläggs. Trädallén längs gatan kommer bidra till ett grönare gaturum.

Varför?

Att Karlsdalsallén utformas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området. Genom att bygga om vägen till en lugnare stadsgata med möjlighet till parkering och passager för gående och cyklister minskar barriäreffekten som vägen bidrar till idag, samtidigt som det blir tydligare för alla trafikslag hur de ska röra sig längs och över gatan.

Läs mer om utbyggnaden av Södra Ladugårdsängen

Kontakt

För mer information kontakta: Servicecenter 019-21 10 00.

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer

Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!