Om översiktlig planering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är en utvärdering av gällande översiktsplan där kommunen tar ställning till nya planeringsunderlag och hur den fortsatta översiktliga planeringen ska bedrivas under innevarande mandatperiod. Om utvärderingen visar att översiktsplanen är aktuell så kan den fysiska planeringen fortsätta att bedrivas utifrån den gällande översiktsplanen. Visar utvärderingen däremot att översiktsplanen behöver ändras för att vara aktuell så initieras ett uppdrag för att arbeta med att aktualisera översiktsplanen utifrån de nya förutsättningarna.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Till sin hjälp har kommunen bland annat länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin. Om det underlaget innehåller information om exempelvis nya eller ändrade riksintresseanspråk så kan det leda till att översiktsplanen behöver ändras.

Läs planeringsstrategin. Pdf, 903 kB.

Se Länsstyrelsens underlag för Örebro kommuns beslut om planeringsstrategi. Pdf, 400.2 kB.

Övergripande planer och program

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad.

Här finns mer information om vad fördjupningar av översiktsplaner är samt länkar till alla fördjupningar.

Övergripande strategidokument

Arkitektur och byggande i Örebro kommun, Grönstrategi för Örebro kommun och Trafikprogram för Örebro kommun utgör tillsammans en konkretisering av översiktsplanen. De ger en bred bild av utvecklingen av den byggda miljön och naturmiljön.

Arkitektur och byggande i Örebro kommun

Grönstrategi för Örebro kommun Pdf, 3.4 MB.

Trafikprogram för Örebro kommun Pdf, 1.2 MB.

Bostadsförsörjning

I Sverige finns en lag, lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som reglerar det kommunala ansvaret för bostadsförsörjning. Lagen anger att varje kommun ska anta riktlinjer för bostadsförsörjning. Dessa ska ses över varje mandatperiod och vid behov uppdateras. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, samt främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Årligen tas en lägesrapport farm som beskriver kommunens bostadsförsörjning.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 1.2 MB.

Lägesrapport för bostadsförsörjning Pdf, 6.5 MB.

Planprogram

Planprogram används när ett helhetsgrepp behöver tas för exempelvis en hel stadsdel, eller när en detaljplan inte har stöd i kommunens översiktsplan. Planprogram regleras i plan- och bygglagen och visar kommunens mål och visioner med ett område, samt redovisar övergripande förutsättningar för utveckling. Kommunen samråder om planprogram med allmänheten och de godkänns av Programnämnd samhällsbyggnad. Planprogram finns för flera områden i Örebro.

Här finns länkar till samtliga planprogram.

Utvecklingsförslag

Utvecklingsförslag täcker ett avgränsat geografiskt område där en eller flera nya stadsdelar planeras och där kommunen behöver ta fram en översiktlig idéskiss över ett område innan detaljplaner kan tas fram. Utvecklingsförslag regleras inte i plan- och bygglagen utan är ett Örebro-specifikt verktyg.

Ett utvecklingsförslag är främst riktat till inomkommunala aktörer, men kan också användas i den externa kommunikationen. Utvecklingsförslag behöver inte godkännas i nämnd utan är endast förberedande material inför detaljplaner. Utvecklingsförslag finns för flera områden i Örebro.

Här finns länkar till samtliga utvecklingsförslag.

Detaljplaner

Gällande detaljplaner hittar du här.

Regionala planer

Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet med hållbar regional tillväxt och utveckling de kommande åren och ger vägledning vid den fysiska planeringen.

Regional översiktlig planering för Örebroregionen är underordnad Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. I denna finns flera mål där man kan se en direkt koppling mellan regional utveckling, fysisk planering och kommunernas översiktsplaner. Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram vad som behöver göras, medan den regionala översiktliga planeringen visar hur den fysiska planeringen i kommunerna skulle kunna stödja genomförandet av strategin.

Regional utvecklingsstrategi

Regional fysisk planering

Senast uppdaterad:

Publicerad: