Arbetet med en ny översiktsplan

För vårt framtida Örebro.

Samhället är föränderligt och just nu händer mycket som förändrar villkoren för oss människor, men också för djur och natur. Klimatförändringarnas konsekvenser blir allt tydligare. Säkerhetsläget i världen sätter press på hur vi prioriterar de resurser vi har, även här i Örebro kommun. Ojämlika livsvillkor och ökad segregation i samhället bidrar till att vi behöver se över hur vi genom medveten planering kan bidra till att möta dessa förändrade förutsättningar. Allt detta är exempel på sådant som vi behöver ta höjd för när vi planerar för vårt framtida Örebro.

Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och att säkerställa att Örebro kommun fortsätter vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Här kan du följa arbetet med den nya översiktsplanen och bidra med dina synpunkter under samråds- och granskningstiden. Hoppas du vill vara med och forma framtiden i Örebro kommun!

Översiktsplanen är tillsammans med Programmet för hållbar utveckling kommunens viktigaste styrdokument för Örebro kommuns utveckling. Översiktsplanen har en viktig roll som vägvisare mot en hållbar framtid och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön fram till år 2050.

Den visar till exempel var nya bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan utvecklas och hur Örebro stad kan se ut och fungera i framtiden.

Översiktsplanen ligger till grund för kommunens och myndigheters beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den är inte juridiskt bindande men spelar en viktig roll i kommunens utveckling och fyller ändå en juridisk funktion då den är vägledande för efterföljande beslut, för till exempel detaljplaner vid bygglov.

Läs mer om översiktlig planering.

Aktuellt, sommaren 2024

Vi formar ett samrådsförslag

Just nu håller vi för fullt på med att ta ställning till nya förutsättningar och väga samman olika intressen för att forma ett samrådsförslag. Med olika intressen menas att det kan finnas olika syn på hur en viss mark ska användas. Till exempel om ett skogsområde ska användas till att skapa en ny stadsdel, eller om en yta ska omvandlas till ny våtmark eller inte.

I den nya översiktsplanen ska vi redogöra för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen, både i text och karta. Till förslaget skriver vi nu ihop ställningstaganden och tar fram kartan.

I början av september hoppas vi vara klara med ett första utkast till samrådsförslag för att kunna visa det för den parlamentariska gruppen, som med representanter från alla partier är med och tar fram den nya översiktsplanen.

Vi planerar att ha ett samråd under vintern 2024/2025 då du under tre månader kommer kunna lämna synpunkter på samrådsförslaget.

Var med och påverka!

Du kan vara med och påverka. I det här tidiga skedet av planeringsprocessen som översiktsplanen är i, så är möjligheten till inflytande stor då alla har rätt att tycka till. Ta chansen att tycka till under den period som översiktsplanen är på samråd, preliminiärt under vintern 2024/2025.

Så här kan du kan tycka till om den nya översiktsplanen.

Mer om översiktsplanen

Blå blomma

En ny översiktsplan växer fram

Springande ben

Kontinuerlig översiktsplanering

Två personer framför en rosa husvagn

Tidiga dialoger

Nyheter om den nya översiktsplanen

Ny översiktsplan ska tas fram för Örebro kommun (2024-01-17)

Planeringsstrategin för Örebro kommuns översiktsplan är antagen (2023-12-13)

Nuvarande översiktsplan

Den nuvarande översiktsplanen, Vårt framtida Örebro, antogs 2018. Den gäller fram till att den nya översiktsplanen beslutas av Kommunfullmäktige.

Kolla in den nuvarande översiktplanen.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss!

Johanna Östman, projektledare för översiktsplanarbetet,
johanna.ostman@orebro.se, 019-21 54 73

Peter Sundström, projektledare för översiktsplanarbetet,
peter.sundstrom@orebro.se, 019-21 16 07

Senast uppdaterad:
Publicerad: