På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

3. Örebro kommun och omvärlden - Översiktsplan

Örebro är beroende av utvecklingen i en större omvärld och ingår i ett mellankommunalt, regionalt, nationellt och internationellt sammanhang. Örebro har ett utmärkt läge både demografiskt och geografiskt i Sverige och i Norden. I ett europeiskt perspektiv ligger vår kommun dock i utkanten och är liksom hela Sverige mycket glest befolkad.

Örebro kommun är 2009 Sveriges sjunde största kommun och femte största stad befolkningsmässigt. Inget tyder på att Örebro i framtiden kommer att inta någon annan position än som en av landets tio största kommuner. Trots över 100 000 invånare i staden är Örebro i ett EU-perspektiv en småstad.

I takt med att regionernas betydelse ökar tenderar nationsgränsernas betydelse att minska. Regionerna framstår alltmer som självständiga enheter och större städer får en allt viktigare roll som regionala centrum. Mätt i antal personer som inom en timme kan resa till regionala centrum, bedöms Örebro bli ett av landets fem största regioncentrum. Örebro som centralort i Örebroregionen har stor betydelse för utvecklingen också utanför kommunens gränser.

Transportplanen för Örebro slår fast att välutvecklade kommunikationer är av grundläggande betydelse för vår välfärd. En stark infrastruktur med knutpunkter för både vägar och järnvägar samt en flygplats för både frakt och personflyg ger regionen och dess näringsliv konkurrensfördelar. På en dynamisk transportnod ställs dock höga krav på väl fungerande resecentrum och god kapacitet på både järnvägar och anslutande vägar. Utmaningen för framtiden är att skapa ett transportsystem och ett samhälle som svarar mot våra önskningar, men inte på bekostnad av försämrad miljö och hälsa för oss som lever idag eller för kommande generationer.

Örebro kommun har idag en mellankommunal samverkan med flera kommuner inom länet och med kommuner i andra län, som gränsar mot Örebro. Länet utgör idag en administrativ region för både det statliga, regionala arbetet som bland annat länsstyrelsen ansvarar för samt för kommunernas och landstingets samarbetsorgan Regionförbundet Örebro. Örebro bedöms av regionförbundet fram till år 2030 utgöra en egen arbetsmarknadsregion som består av Örebro län, förutom Ljusnarsberg, men inklusive hela Karlskogaregionen. Tack vare snabbare transportmöjligheter kan företag idag och i framtiden rekrytera kvalificerad arbetskraft från ett större geografiskt område.

I tillväxtprogrammet för Örebroregionens näringslivsutveckling beslutade regionfullmäktige i november 2008 att anta den övergripande målsättningen att 1 500 nya företag ska startas varje år och att 5 000 nya arbetstillfällen ska skapas.

Kommunen är också en del av Stockholm-Mälarregionen. I ett framtidsscenario med tidshorisonten år 2030 ingår förutom Stockholms län även Uppsala län och större delarna av Västmanlands, Sörmlands och Örebro län i detta regionbegrepp. Om restiderna med tåg kortas ner väsentligt kan en mer genomgripande integration mellan Örebro och Stockholmsregionen bli möjlig.

Regionförstoring är en pågående process, med vissa målkonflikter som bör uppmärksammas.

Fördelar med regionförstoring:

+ En integration av bostads- och arbetsmarknaderna skapar möjligheter att stärka företagens konkurrenskraft och öka sysselsättningen.

+ Tillgång till en större arbetsmarknad kan göra det möjligt för familjer att bo kvar även om föräldrarna vill eller tvingas byta jobb. Barnen behöver inte ryckas upp ur sin invanda miljö.

+ Jämställdheten kan gynnas av en förbättrad infrastruktur och snabbare kollektivtrafik som leder till att män och kvinnor på ett mer likvärdigt sätt kan nyttja en växande geografisk arbetsmarknadsregion.

 

Nackdelar med regionförstoring:

- Fler och längre resor motverkar utvecklingen av ett hållbart transportsystem om inte samhället förmår erbjuda konkurrenskraftiga kollektiva färdmedel.

- Kvinnor gynnas i dagsläget inte av en växande geografisk arbetsmarknadsregion. Det tenderar ofta vara högutbildade män som nyttjar dessa möjligheter. Snäva tidsmarginaler för familjen leder ofta till att kvinnor väljer mer hemnära arbetsplatser.

-Landsbygd och mindre tätorter kan riskera att hamna utanför trafikanslutningar och viktiga kollektivtrafikstråk och på så sätt missgynnas i utvecklingen.

Kommunen ska i sin fysiska planering medverka till att stärka Örebroregionen och Örebro som centralort i ett lokalt, mellankommunalt, regionalt, nationellt och internationellt sammanhang genom...

att i övergripande frågor:

 • Samverka med närliggande kommuner samt regionala och nationella aktörer i viktiga frågor för att stärka Örebro. Det gäller logistik, transporter och kommunikationer, kollektivtrafik och pendling, bostäder, handel och turism, universitet och annan utbildning, sjukvård, vattenfrågor och friluftsliv, nationella funktioner och riksintressen (se även separata ämneskapitel). (Mellankommunalt, regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Verka i flera internationella sammanhang, som en del av Skandinavien och i Östersjöregionen, som en aktör inom Europa genom Central Sweden i EU, Europarådet och i ett än större globalt perspektiv. (Internationellt perspektiv.)
 • Ha beredskap i översiktsplanen och känna till de trender och förutsättningar i världen som påverkar den fysiska planeringen. Det kan gälla miljö, klimathot och höjd havsnivå med klimatflykt som följd, vattentillgång, energi, politik, världsekonomi, kommunikationsmedel, ny teknik, urbanisering, krig och social oro som kan ge ökad rörlighet av människor. (Nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Ha beredskap i den lokala planeringen för förändringar i nationella och internationella översyner av planlagstiftningar där den kompakta, hållbara staden är en framtidsbild. Ramprogram för hållbar stadsutveckling i Europa, European Spatial Development, ESDP, kan inom en 25-årsperiod komma att påverka inriktningen för den fysiska planeringen i svenska kommuner. (Nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Arbeta för den regionala visionen att Örebro ska vara den mest attraktiva mellanstora staden i Skandinavien. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Utveckla stadens entréer och genomfarter så att de ger ett attraktivt budskap till resenärer som färdas med tåg, buss och bil. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Genom att ge fysiska förutsättningar vara ett attraktivt turistmål. (Se även kapitel 9, Kultur och turistnäringen.) (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Den önskvärda långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att Villingsbergs skjutfält avvecklas. (Mellankommunal och nationell fråga)

 

att i frågor som rör arbete, utbildning, handel m m.:

 • Stärka Örebros del i Stockholm-Mälarregionen, bl.a. genom att öka det organisatoriska samarbetet med olika aktörer inom regionen. (Mellankommunalt, regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Se positivt på utvecklingen av Örebroregionen som arbetsmarknadsregion och utvecklingen av Örebro stad som regioncentrum. (Regionalt perspektiv.)
 • Skapa goda förutsättningar för den viktiga handeln i Örebro city, Marieberg och Boglundsängen, som regionala handelsplatser. (Mellankommunalt och regionalt perspektiv.)
 • Ge möjligheter för universitetet och universitetsanknuten verksamhet att utvecklas och expandera. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Ge möjligheter för universitetssjukhuset att utvecklas och expandera. (Regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Ge förutsättningar för lokalisering av statliga och regionala verk och myndigheter. (Regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Ge förutsättningar för att unika statliga specialskolor även fortsättningsvis ska finnas etablerade i kommunen, exempelvis Ekeskolan, Birgittaskolan och Riksgymnasierna för döva och hörselskadade. (Regionalt och nationellt perspektiv.)

 

att i frågor som rör vatten och miljö:

 • Arbeta för att Svartån ska bli badbar och att vattnet är av god kvalitet. (Mellankommunalt samarbete med Lekeberg)
 • Samarbeta i regionen för att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen. (Mellankommunalt och regionalt perspektiv.)
 • Samarbeta på vattendistriktsnivå för att uppnå vattenkvalitetskrav som följer av EU:s vattendirektiv. (Mellankommunalt, regionalt och nationellt perspektiv)
 • Samarbeta i regionen kring avfallsfrågor, t.ex. anläggningar för rötning och produktion av biogas. (Mellankommunalt och regionalt perspektiv)
 • Utreda tänkbara sträckningar för vattenledningar från Vättern och Järleån.

att i frågor som rör infrastruktur, kommunikationer m m.:

 • Samverka med statliga myndigheter och andra kommuner kring åtgärder i transportsystemet för att stärka kopplingen till omgivande städer, regioner och andra viktiga målpunkter. (Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Samverka för framtida pendeltågstrafik samt utökade till omstigning mellan olika trafikslag vid viktiga regionala bytespunkter. (Mellankommunalt samarbete med Laxå, Hallsberg, Kumla, Nora, Lindesberg, Arboga m.fl.)
 • Verka för kortare restider i kollektivtrafiken för att snabbt nå viktiga målpunkter genom t.ex. signalprioritering och särskilda busskörfält för stadsbussarna. (Mellankommunalt och regionalt perspektiv.)
 • Förbättra förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken genom en ny tydlig struktur i enlighet med Regionförbundets och Länstrafikens ”Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen” från maj 2008. (Mellankommunalt och regionalt perspektiv.)
 • Utreda en ny järnväg för godstransporter väster om Örebro som skulle minska miljöpåverkan av buller och vibrationer samt riskerna vid olyckor med farligt gods i staden. En linjestudie bör göras för att mer i detalj fastlägga sträckningen. (Mellankommunalt samarbete med Hallsberg och Kumla, regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Fortsätta driva frågan om en ny järnväg för persontransporter från Örebro mot Karlstad, med arbetsnamnet Nobelbanan. Den blir en viktig förbindelselänk i ett övergripande perspektiv mellan Helsingfors, Stockholm och Oslo, som EU kallar Nordiska triangeln. Nobelbanan kommer också att ha stor betydelse för det regionala resandet. (Mellankommunalt samarbete med Karlskoga, Degerfors och Lekeberg samt regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Verka för att en ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg byggs ut vid Törsjö eller annan lämplig plats i närheten av godsstråket genom Bergslagen. Denna bör på sikt ersätta Svampenterminalen. (Mellankommunalt samarbete samt regionalt och nationellt perspektiv.)
 • Avsätta mark för större logistikverksamheter i Västra Pilängen, ut mot flygplatsen och i Törsjö samt för mindre, mer lokal logistikverksamhet även i andra verksamhetsområden norr om staden.(Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.)
 • Avsätta ny verksamhetsmark med järnvägsanslutning eller förse ytterligare verksamhetsområden med järnvägsanslutning.


* Anmärkning: Efter översiktsplanens antagande har Region Örebro antagit Regional utvecklingsstrategi och planeringsunderlag Regional översiktlig planering.

Senast uppdaterad: 15 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson