Utvecklingsförslag för Varberga och Ekersvägen

Örebro kommun har tagit fram ett utvecklingsförslag till den kommande detaljplaneringen av Varberga och Ekersvägen (sträckan från motorvägsavfarten till Mellringerondellen). Syftet med utvecklingsförslaget är att förändringarna ska kunna ske på ett sätt som skapar en god helhet för de som lever och verkar i eller besöker området.

Flygfoto över området Varberga-Ekersvägen

Nya detaljplaner

I Varberga har ÖBO sedan ett antal år tillbaka renoverat och utvecklat sina fastigheter. Men det återstår fortfarande en del väster om centrum, längs Ekersvägen. I samma del av Varberga äger Västerstaden en fastighet, och de har också planer på att utveckla sina fastigheter. Kommunen behöver därför ta fram nya detaljplaner för att det ska bli möjligt att göra dessa förändringar. Utvecklingsförslaget innebär att Varberga kan utvecklas på ett sätt som ser till att de befintliga kvalitéerna bevaras.

Fler bostäder

Ett genomförande av utvecklingsförslaget innebär att det kan bli fler bostäder på väster i Örebro. Varberga kan få en bostadsförändring i linje med den som redan är påbörjad och till stor del genomförd i södra och centrala Varberga. Det kan innebära fler bostadsalternativ som nya radhus och påbyggnader på befintliga hus.

Utvecklingsförslaget innebär även att Ekersvägen kan omgestaltas, så att stadsdelarna Varberga, Nya Hjärsta och Mellringe närmar sig varandra både upplevelsemässigt och fysiskt. Det bidrar till att Örebro som helhet kommer att vara mer sammanhängande. Men Ekersvägen kommer fortfarande att vara en viktig infartsgata och entré till Örebro.

Senast uppdaterad: 8 november 2016
Publicerad: 8 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?