Utvecklingsförslag för Varberga och Ekersvägen

Planhandling

Ärendenummer

Sam 736/2016.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar Varberga och Ekersvägen (sträckan från motorvägsavfarten till Mellringerondellen).

Flygfoto över området Varberga-Ekersvägen

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget till den kommande detaljplaneringen av Varberga och Ekersvägen (sträckan från motorvägs­avfarten till Mellringerondellen) är att förändringarna ska kunna ske på ett sätt som skapar en god helhet för de som lever och verkar i eller besöker området.

Bakgrund

I Varberga har ÖBO sedan ett antal år tillbaka renoverat och utvecklat sina fastigheter. Men det återstår fortfarande en del väster om centrum, längs Ekersvägen. I samma del av Varberga äger Västerstaden en fastighet, och de har också planer på att utveckla sina fastigheter.

Kommunen behöver därför ta fram nya detaljplaner för att det ska bli möjligt att göra dessa förändringar. Utvecklingsförslaget innebär att Varberga kan utvecklas på ett sätt som ser till att de befintliga kvalitéerna bevaras.

Idéskisser till grund för fortsatt arbete

Området mellan Varberga, Mellringe och Nya Hjärsta kan med utgångspunkt i detta utvecklings­­förslag komma att få en betydande förändrad gestaltning och utformning och det blir viktigt att analysera tänkbara förändringar.

Dels utifrån hur man som boende i berörda stadsdelar upplever en miljö med Ekersvägen omgestaltad och en tätare, möjligen mer stadsmässig, bebyggelse. Dels utifrån hur respektive berörd stadsdel upplevs och hur de hänger ihop med varandra i sin helhet.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Peter Sundström, planeringsingenjör.

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: