Utvecklingsförslag för området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

Planhandling

Ärendenummer

Sam 408/2015.

Ärendestatus

Färdigställd.

Planområde

Planområdet omfattar området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby.

Översiktskarta området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet och målet med utvecklingsförslaget av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby har som syfte att översiktligt beskriva planeringsförutsättningarna för utveckling av ny bostads­bebyggelse och hur denna bör anpassas till den lands- och stadsbygdskaraktär som finns i landskapet idag.

Härigenom uppfylls övriga syften med utvecklingsförslaget, att dels konkret bidra med planeringsunderlag till den reviderade översiktsplanen, dels ge stöd åt kommande detaljplanering i området.

Bakgrund

I området för aktuellt utvecklingsförslag finns sedan tidigare planer på nya bostäder. Kommunens översiktsplan pekar ut Björklunda (området norr om Björkhaga) och Heden (mellan Älvtomtabäcken och Hedens IP) som platser för nya bostäder.

Den numer nedlagda golfbanan mellan Mellringe och Västra Runnaby kan också utvecklas med bostäder, rekreation och idrottsverksamheter.

I Västra Runnaby är kommunalt VA utbyggt och en komplettering med ny bebyggelse kan få ske.

Flera av dessa planeringsförutsättningar var inte kända när nuvarande översiktsplan togs fram och när nu ett revideringsarbete av översiktsplanen har påbörjats och detaljplaner för Björklunda och Heden ska tas fram, behöver området planeras översiktligt.

Vad är ett utvecklingsförslag?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett utvecklingsförslag är.

Kontakt

Peter Sundström, planeringsingenjör.

Har du frågor om utvecklingsförslaget? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: