Planprogram för Brickebackenområdet

Stadsbyggnad i Örebro kommun har tagit fram ett planprogram för stadsdelen Brickebacken och dess närområde. Planprogrammet visar hur området kan utvecklas på lång sikt.

Aktuellt

Den 3 september 2021 godkände Programnämnd samhällsbyggnad Planprogram för Brickebackenområdet. Planprogrammet kan nu ligga till grund för områdets framtida utveckling.

Vy från sydväst som visar Brickebackenområdet.

Vy från sydväst. Illustration: Örebro kommun.

Utveckling av Brickebackenområdet

Brickebacken kommer i framtiden att ha ett centralt läge i förhållande till de stora mängder nya bostäder och verksamheter som planeras i södra delarna av Örebro.

Målet med planprogrammet för Brickebackenområdet är att stadsdelen knyts samman med resten av staden, att ett levande centrum utvecklas samt att de kompletteringar som görs i form av bland annat bostäder, möter människors olika behov.

Parkerna i området föreslås utvecklas till trivsamma mötesplatser och möjligheterna att cykla och åka buss till och inom området ska förbättras.

Karta över planområdet som visar planerad utveckling.

Karta över planområdet och planerad utveckling. Klicka på kartan för att se den i större format.

Planområde

Planprogrammet omfattar stadsdelen Brickebacken samt dess närområde i Örebro.

Karta som visar planområdet.

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Samråd

Under perioden 21 november 2019–6 februari 2020 var planprogrammet på samråd. Under denna tid var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas även vilka ändringar i planprogrammet som har gjorts utifrån inkomna synpunkter.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram tas fram för ett område eller stadsdel som står inför en utveckling. Planprogrammet tas fram för att ta ett samlat grepp och underlätta kommande detaljplanering.

Fortsatt planprocess

Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande utveckling och utgöra underlag för de detaljplaner som nu kan tas fram inom Brickebackenområdet. Utvecklingen av området kan komma att ske över lång tid och kan initieras av såväl kommunen som övriga fastighetsägare. Ett antal detaljplaner är redan under framtagande.

Kontakt

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?