Fördjupning av översiktsplan för Lången

Antagen av kommunfullmäktige 29 januari 2014.

Attraktivt område

Området runt sjön Lången är attraktivt och varje år kommer det in ett stort antal förfrågningar om att bygga ut och bygga nytt runt Lången. Därför har kommunen tagit fram en helhetsbild av området som beslutsunderlag, i form av en fördjupad översiktsplan.

Fördjupning av översiktsplan

En fördjupning av översiktsplan är ett förtydligande och ändring för området och är oftast lite mer detaljerad än den kommunomfattande översiktsplanen. Planen behandlar flera olika frågor, t.ex. områdets karaktär, kulturmiljö, framtida bebyggelse, naturvärden, vatten och avlopp, miljöfrågor, trafik m.m.

Planen är vägledande för Byggnadsnämndens beslut i plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande. Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer genom att den visar på kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.

Vägledande för planarbetet har följande fyra utgångspunkter varit

Transporter

De boendes tillgång till kollektivtrafik, bilberoende, avstånd till arbete, skola, service och fritidsanläggningar.

Vattenkvalitet

Bebyggelseutvecklingens koppling till övergödningen av Lången, som kortfattat innebär att bostädernas avlopp inte får bidra till övergödningen.

Säkerhet

De boendes behov av att passera plankorsningar med järnvägen, som medför stora säkerhetsrisker.

Kulturlandskapet och landskapsbild

Bebyggelseutvecklingens anpassning till kulturlandskapet och landskapsbild.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Flygfoto över Lången

Översiktskarta Lången
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!