Fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik

Ärendenummer

Sam 477/2014.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad och antagen av Kommunfullmäktige 25 mars 2015.

Antagandehandlingar

Här hittar du antagandehandlingarna och mer information om planen.

Planområde

Planen omfattar området längs järnvägen och Östra Bangatan mellan Gustavsvik och Svampen. Resecentrum och Södra station ingår, liksom delar av Gustavsviksområdet, Aspholmen, trafikapparaten runt Södra infarten, området vid nuvarande godsterminalen vid Svampen och Holmens verksamhetsområde fram till Lillån.

Syfte

Syfte med planen är att utveckla staden, och förändra resecentrum och andra mötesplatser, i området kring järnvägen. Ett annat syfte är att klara ett ökat resande med tåg och buss, både i staden och i Örebroregionen. Örebro kommun vill utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar och barriäreffekt och skapa ett bättre resecentrum. 

Planen visar var vi vill vara 2035, det vill säga om 20 år. Många projekt kommer emellertid att hända tidigare, inom 10 år. För att matcha utvecklingen av nya järnvägsförbindelser västerut mot Karlskoga, Karlstad och Oslo handlar planen även om framtiden efter 2035.

Illustrationsbilder över planområdet

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad en fördjupning av översiktsplan är.

Kontakt

Har du frågor om fördjupning av översiktsplan? Kontakta Örebro kommuns Servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: