Fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik

25 mars 2015 antog Kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Bakgrund

Planområde

Planen omfattar området längs järnvägen och Östra Bangatan mellan Gustavsvik och Svampen. Resecentrum och Södra station ingår, liksom delar av Gustavsviksområdet, Aspholmen, trafikapparaten runt Södra infarten, området vid nuvarande godsterminalen vid Svampen och Holmens verksamhetsområde fram till Lillån.

Syfte

Örebro kommun vill utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar och barriäreffekt och skapa ett bättre resecentrum. Syftet är att utveckla staden, och förändra resecentrum och andra mötesplatser, i området kring järnvägen. Ett annat syfte är att klara ett ökat resande med tåg och buss, både i staden och i Örebroregionen.

Planen visar var vi vill vara 2035, det vill säga om 20 år. Många projekt kommer emellertid att hända tidigare, inom 10 år. För att matcha utvecklingen av nya järnvägsförbindelser västerut mot Karlskoga, Karlstad och Oslo handlar planen även om framtiden efter 2035.

Antagandehandlingar

Planhandlingar godkända av Programnämnd samhällsbyggnad och antagna av Kommunfullmäktige 25 mars 2015.

Vad har skett tidigare

Våren 2012 samlades synpunkter in inför beslut om järnvägens höjdläge. I tidigt skede februari–augusti 2013 genomfördes en medborgardialog för att få in idéer och förslag. Fördjupning av översiktsplanen med olika förslag har varit ute på samråd från november 2013 till januari 2014. Under samrådet kom cirka 250 svar som finns redovisade i samrådsredogörelsen. Synpunkterna har jobbats in i förslaget till fördjupning av översiktsplan som var utställd hösten 2014.

Pilar som visar de olika stegen från dialog till antagande av planen.
Illustrationsbilder över planområdet
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!