Planprogram för Aspholmen/Nasta

Ärendenummer

Sam 532/2016.

Ärendestatus

Godkänd av Programnämnd samhällsbyggnad 30 november 2017.

Planhandlingar

Planområdet

Planområdet omfattar områdena Aspholmen och Nasta, sydväst om Örebro city. I nordväst och sydväst avgränsas stadsdelen av Södra infartsleden och E18/E20. I söder gränsar stadsdelen till bostäder, i öster av järnvägen.

Totalt omfattar planområdet för planprogrammet cirka 150 ha.

Karta över planområdet Aspholmen/Nasta

Karta över området. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte och mål

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.

Målet med planprogrammet är att skapa ett tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och visa på en möjlig utveckling och ställningstaganden inom stadsdelen Aspholmen/Nasta.

Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbeten inom hela stadsdelen. Läs mer om utvecklingen som pågår i området.

Vad är ett planprogram?

På sidan Om översiktlig planering finns information om vad ett planprogram är.

Kontakt

Sofia Larsson, planarkitekt.

Har du frågor om planprogrammet? Kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: