Förslag till upphävande av tomtindelningsbestämmelser (1880K-OP134/TI1, 1880K-OP134/TI3, 1880K-OP134/TI5) för fastigheten Järnet 27 m.fl.

Ärendenummer

Bn 171/2022.

Samrådstid

10 juni–17 juli 2022.

Planområde

Planområdet ligger i Grenadjärstaden, norr om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva tomtindelningsbestämmelse.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Planförfarande

Den här detaljplanen handläggs med förenklat förfarande.

Den här detaljplanen handläggs med ett förenklat planförfarande.

Förenklat planförfarande kan användas för att förlänga genomförandetiden, för att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser/tomtindelningar eller upphäva en detaljplan. Planförfarandet kan endast användas för att upphäva en detaljplan eller ta bort fastighetsindelningsbestämmelser när genomförandetiden har gått ut samt om ändringen är förenlig med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande. Det får heller inte vara av betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Endast kända sakägare inom det område som berörs av ändringen, Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten behöver höras. Det förenklade förfarandet innebär att beslut om ändring normalt kan tas direkt efter samrådet. Undantaget är om kommunen ändrar förslaget väsentligt efter samråd. Då krävs en granskning innan beslutet kan tas.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Annika Säw, 019-21 88 12, annika.saw@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 17 juli 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 17 juli 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 171/2022
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!