Detaljplan för fastigheterna Orgeln 11 m.fl. samt Barkenlund 11

Ärendenummer

Bn 97/2020.

Samrådstid

21 december 2021–18 februari 2022.

Planområde

Planområdet ligger i centrala Örebro.

flygfoto över planområdet

Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett hotell i 5–10 våningar på fastigheterna Orgeln 3 och 11 samt kontor i 4 våningar plus takvåning på fastigheten Barkenlund 11. Bebyggelsen ska utföras med en hög arkitektonisk kvalitet sett till platsens centrala och exponerade läge i en stadsmiljö med höga kulturvärden.

Detaljplanens bestämmelser tillåter ny bebyggelse på fastigheterna Orgeln 3 och 11 med användningen ”centrum”. Centrumanvändning medger olika typer av verksamheter bland annat hotell, handel och service. De befintliga bostadshusen på fastigheterna Orgeln 3, 4 och 5 kommer fortsätta användas till bostäder. På fastigheten Barkenlund 11 ger planen möjlighet att bygga ytterligare kontor.

Detaljplaneområdet innefattar ett antal befintliga byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde, Vasakyrkan, församlingshemmet, tre bostadshus från 1930-talet och Nämndhuset. Dessa fastigheter får alla ett uppdaterat skydd i detaljplanen.

Tidplan

Mellan 21 december 2021 och 18 februari 2022 pågår samråd, då har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se.

Efter samrådet ska detaljplanen bearbetas utifrån de synpunkter som inkommer och därefter granskas och slutligen antas av Byggnadsnämnden, troligtvis hösten 2022.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Frida Hammarlind, 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 18 februari 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 18 februari 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 97/2020
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!