Detaljplan för fastigheten Råberga 5:8 m.fl.

Ärendenummer

Bn 320/2021.

Samrådstid

21 december 2021–18 februari 2022.

Planområde

Planområdet ligger vid Örebro flygplats.

Syfte

Örebro flygplats är en av landets största kommersiella fraktflygplatser och dess möjlighet till utbyggnad, samt etablering av nya verksamheter i direkt anslutning till denna, är därför en viktig del i att förstärka näringslivet i Örebroregionen. Förutom flygplatsens betydelse för frakt- och charterflyg har den även internationella frakt­uppdrag för olika myndigheter.

Landningsbanans längd på 3 270 meter ger förutsättningar att hantera den största typen av flygplan vilket har ökat intresset för en rad olika företag att etablera sig vid flygplatsen.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra flygplatsanknutna verksamheter för till exempel transporter, lager, logistik, service och reparation med kontakt till flygplatsen. Syftet är vidare att möjliggöra kontors- och lagerbyggnader som är kopplade till dessa verksamheter.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Johanna Thuresson, 019-21 13 12, johanna.thuresson@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 18 februari 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 18 februari 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 320/2021
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!