Detaljplan för fastigheten Hovsta 4:102 m.fl. (Lillån)

Ärendenummer

Bn 271/2018.

Samrådstid

21 december 2021–18 februari 2022.

Planområde

Planområdet ligger i nordöstra Lillån ungefär 5,5 kilometer från stadskärnan. Kränglans naturreservat angränsar i öster och området kopplas med resterande delar av Lillån genom Fäbrovägen i sydväst.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse vid Fäbrovägens förlängning och samtidigt förhålla sig till naturvärdena som finns på platsen. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och småhus i blandade former.

Handlingarna finns tillgängliga digitalt på följande platser

  • Servicecenter, Näbbtorgsgatan 10.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ja, se planbeskrivning.

Antas detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan?

Nej. Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Klara Ågren, 019-21 53 71, klara.agren@orebro.se.

Lämna synpunkter senast 18 februari 2022

Lämna gärna synpunkter direkt här på webben:

Du kan även lämna synpunkter skriftligt till:
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Namn och adress textas tydligt.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl, stadsbyggnad@orebro.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 18 februari 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

  • detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 271/2018
  • ditt namn
  • din bostadsadress/den fastighet du representerar

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!